Loading...
 

5e paaszondag C - eerste lezing

Handelingen 14, 21-27: Paulus en Barnabas in Klein-Azië

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Paulus en Barnabas brachten de Blijde boodschap in de stad Derbe. Vele mensen wilden leerling worden.
Daarna gingen ze terug naar Antiochië in Pisidië, waar ze de leerlingen moed inspraken en aanpoorden om te blijven geloven. Ze zeiden ook: 'Jullie zullen door veel ellende heen moeten om het rijk van God binnen te gaan.'
In iedere gemeente stelden ze verantwoordelijken aan.

Daarna kwamen Paulus en Barnabas in Pamfylië. Ze predikten in Perge en reisden daarna door naar Attalia aan de kust. Daar namen ze de boot naar Antiochië, de stad waar ze eerder de opdracht kregen voor het werk dat ze intussen deden. Bij hun aankomst riepen ze de christenen van Antiochië bijeen en vertelden hun wat God met hen gedaan had, en ook dat Hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend.Stilstaan bij ...

Paulus
Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam Saul. De naam van de eerste koning van Israël
‘Saulus’ betekent letterlijk 'hij om wie gebeden is'.
De dubbele naam Saulus/Paulus toont aan dat de apostel Paulus tot twee culturen hoorde: de joodse en de Latijnse. Paulus zelf gebruikte in zijn brieven alleen de naam Paulus. Lucas gebruikt in de Handelingen de naam Saulus. Na de roeping van Saulus gebruikt hij de naam Paulus.

Paulus studeerde bij rabbi Gamaliël en werd een farizees Schriftgeleerde. Hij bestreed de opvattingen van Jezus en zijn volgelingen en ging ermee akkoord dat diaken Stefanus gestenigd werd en zo stierf. Wanneer hij later naar Damascus ging om nieuwe 'christenen' gevangen te nemen, werd hij door Jezus geroepen. Vanaf dat moment werd hij christen.
Onder zijn impuls en door zijn reizen in Klein-Azië en Griekenland, kwam er een doorbraak van het christendom naar de niet-joodse volkeren. Daarom wordt Paulus ‘de apostel der heidenen’ genoemd. Maar omdat Paulus vond dat de goede boodschap óók voor de niet-Joden bestemd was riep zijn verkondiging niet alleen bijval, maar ook agressie op.

Barnabas
(Aramees = 'zoon van de vertroosting')
Deze reisgenoot van Paulus was van joodse afkomst. Hij was een neef van Marcus en woonde op het eiland Cyprus. Hij werd in Jeruzalem al vroeg christen en gaf zijn hele vermogen aan de christenen van Jeruzalem. Hij was ouder dan Paulus en was ook langer christen dan Paulus.

Derbe
Derbe was een stad in het zuidoosten van Lykaonië in de Romeinse provincie Galatië. Van deze stad is nu alleen nog een ruïneheuvel te zien.

Lystra
Stad - ten zuiden van Iconium - in Lyaonië.
In Lystra genas Paulus een man die verlamd was.

Ikonium
(huidige stad Konya in Turkije)
Hoofdstad van Lyaonië (Klein-Azië), gelegen aan een knooppunt van wegen. In Ikonium stichtte Paulus een gemeenschap van christenen.

Antiochië (in Pisidië)
Lees meer

Rijk Gods
In het evangelie is dit Rijk geen land, maar een toestand van liefde, gerechtigheid, vrede... in het hart van de mensen. Dit rijk wordt gerealiseerd wanneer mensen naar het woord van God leven.

Oudsten
Paulus en Barnabas stellen 'oudsten' aan. Dit is de letterlijke vertaling van het Griekse woord 'presbyteroi' waaruit later het woord 'priester' ontstond.

Pisidië
Bergachtige streek in Klein-Azië.

Pamfilië
Streek aan de zuidkust van Klein-Azië.

Perge
(huidige stad Murtana in Turkije)
Perge, de hoofdstad van Pamfilië, lag op ongeveer 20 km van de kust.

Attalia
Belangrijke havenstad in de buurt van Perge.
Lees meer

Antiochië
Antiochiëlag aan de Orontes. Deze hoofdstad van de Romeinse provincie 'Syrië' was een van de grootste steden van het Romeinse Rijk. Daar noemde men de volgelingen van Christus voor het eerst 'christenen'.

Bij de tekst

De eerste christenen

Deze tekst geeft de idee dat de verkondiging van wat Jezus gezegd en gedaan heeft van een leien dakje liep. De werkelijkheid was minder rooskleurig. Paulus kende veel tegenstand.

In deze tekst vindt men sporen van een 'kerkstructuur' bij de eerste christenen: er worden 'oudsten' (presbyteroi/priesters) aangesteld.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Jongeren

ONDERZOEKEN

Op reis met Paulus

Zoek op een hedendaagse kaart waar de verschillende plaatsen te vinden zijn, die in dit stukje tekst vernoemd worden.