Loading...
 

5e paaszondag C - eerste lezing

Handelingen 14, 21-27: Paulus en Barnabas in Klein-Azië

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1746)

In Derbe vertelden Paulus en Barnabas het goede nieuws over Jezus. Ze kregen er veel nieuwe leerlingen. Daarna reisden ze terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië. Overal waar ze kwamen, spraken ze met de christenen om hun moed te geven. Ze zeiden: ‘We moeten veel moeilijkheden meemaken voordat we Gods nieuwe wereld kunnen binnengaan. Maar jullie moeten blijven geloven!’
In elke kerk kozen Paulus en Barnabas mensen uit die leiding konden geven. Daarna gingen ze vasten en bidden tot de Heer. Ze vroegen of hij wilde zorgen voor alle nieuwe gelovigen.
Paulus en Barnabas reisden verder door Pisidië, en zo kwamen ze in Pamfylië. Daar vertelden ze in de stad Perge het goede nieuws over Jezus. Daarna gingen ze naar de stad Attalia, en van Attalia gingen ze met een schip terug naar Antiochië. In Antiochië waren ze met hun werk begonnen. De christenen in die stad hadden voor hen gebeden en God gevraagd om goed voor hen te zijn. En nu was hun werk klaar.
Toen Paulus en Barnabas in Antiochië aangekomen waren, riepen ze alle christenen bij elkaar. Ze vertelden alles wat ze met Gods hulp gedaan hadden. En dat God had laten zien dat nu ook mensen van andere volken in Jezus konden geloven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Paulus en Barnabas brachten de Blijde boodschap in de stad Derbe.
Vele mensen wilden er leerling worden.
Daarna gingen ze terug naar Antiochië in Pisidië,
waar ze de leerlingen moed inspraken
en hen aanpoorden om te blijven geloven.
Ze zeiden ook: 'Jullie zullen door veel ellende heen moeten
om het rijk van God binnen te gaan.'
In iedere gemeente stelden ze verantwoordelijken aan.

Daarna kwamen Paulus en Barnabas in Pamfylië.
Ze predikten in Perge
en reisden daarna door naar Attalia aan de kust.
Daar namen ze de boot naar Antiochië,
de stad waar ze eerder de opdracht kregen
voor het werk dat ze intussen deden.
Bij hun aankomst riepen ze de christenen van Antiochië bijeen
en vertelden hun wat God met hen gedaan had,
en ook dat Hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend.Stilstaan bij ...

Paulus
(Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam Saul)
Paulus studeerde bij rabbi Gamaliël en werd een farizees Schriftgeleerde. Hij bestreed de opvattingen van Jezus en zijn volgelingen en ging ermee akkoord dat diaken Stefanus gestenigd werd en zo stierf. Wanneer hij later naar Damascus ging om 'christenen' te arresteren, werd hij door Jezus geroepen. Vanaf dat moment werd hij christen.
Onder zijn impuls kwam er een doorbraak van het christendom naar de niet-joodse volkeren. Daarom wordt Paulus ‘de apostel der heidenen’ genoemd. Omdat Paulus vond dat de goede boodschap óók voor de niet-Joden bestemd was, riep zijn verkondiging niet alleen bijval, maar ook agressie op.

Barnabas
(Aramees = 'zoon van de vertroosting')
Deze reisgenoot van Paulus was van joodse afkomst. Hij was een neef van Marcus en woonde op het eiland Cyprus. Hij werd in Jeruzalem al vroeg christen en gaf zijn hele vermogen aan de christenen van Jeruzalem. Hij was ouder dan Paulus en was ook langer christen dan Paulus.

Pisidië
Bergachtige streek in Klein-Azië.

Derbe
Derbe was een stad in het zuidoosten van Lykaonië in de Romeinse provincie Galatië. Van deze stad is nu alleen nog een ruïneheuvel te zien.

Rijk van God
In het evangelie is dit rijk geen land, maar een toestand van liefde, gerechtigheid, vrede ... in het hart van de mensen. Dit rijk wordt gerealiseerd wanneer mensen naar het woord van God leven.

Oudsten / verantwoordelijken
Paulus en Barnabas stellen 'oudsten' aan. Dit is de letterlijke vertaling van het Griekse woord 'presbyteroi' waaruit later het woord 'priester' ontstond.

Pamfilië
Streek aan de zuidkust van Klein-Azië.

Perge
(huidige stad Murtana in Turkije)
Perge, de hoofdstad van Pamfilië, lag op ongeveer 20 km van de kust.

Attalia
Attalia was een belangrijke havenstad in de buurt van Perge.

Antiochië
Antiochië lag aan de Orontes. Deze hoofdstad van de Romeinse provincie 'Syrië' was een van de grootste steden van het Romeinse Rijk. Daar werden de volgelingen van Christus voor het eerst 'christenen' genoemd.

Bij de tekst

De eerste christenen

Deze tekst geeft de idee dat de verkondiging van wat Jezus gezegd en gedaan heeft van een leien dakje liep. De werkelijkheid was minder rooskleurig. Paulus kende veel tegenstand.

In deze tekst vindt men sporen van een 'kerkstructuur' bij de eerste christenen: er worden 'oudsten' (presbyteroi / priesters) als verantwoordelijken aangesteld.

Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Op reis met Paulus

Zoek op een hedendaagse kaart waar de verschillende plaatsen te vinden zijn, die in dit stukje tekst vernoemd worden.