Loading...
 

7e paaszondag C - tweede lezing

2 Morgenster


…page…

Apokalyps 22,12-14.16-17.20: Maranata

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1991-1992)

Jezus zegt: ‘Luister, ik kom snel! En ik zal aan iedereen geven wat hij verdient. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de eerste en de laatste.
Gelukkig zijn de mensen die ervoor kiezen om mij trouw te blijven. Want zij mogen eten van de boom die eeuwig leven geeft. En zij mogen in hun witte kleren de stad binnengaan.

(...)

Jezus zegt: ‘Ik heb mijn engel naar je toe gestuurd om deze dingen aan de christenen bekend te maken. Ik ben de nakomeling van David. Ik ben de stralende morgenster!’
De heilige Geest en de bruid zeggen tegen Jezus: ‘Kom!’ Ook iedereen die dit hoort, moet roepen: ‘Kom!’
Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft.

(...)

Jezus Christus heeft de plannen van God bekendgemaakt. Hij zegt: ‘Ik zal snel komen!’
Ja, kom, Heer Jezus!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een stem zei: 'Zie, Ik zal snel komen,
en Ik breng geld mee, om ieder te vergoeden volgens zijn inzet.
Ik ben de Alfa en de Omega,
de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen.
Zij zullen mogen eten
van de boom van het leven
en mogen gaan door de poorten de stad.

Ik, Jezus, stuurde mijn engel
om jullie deze openbaringen over de kerken bekend te maken.
Ik ben de Wortel uit het geslacht van David,
Ik ben de stralende morgenster.'

De Geest en de bruid zeggen:
'Kom! Laat al wie dit hoort, zeggen: ‘Kom!’
Al wie dorst heeft, mag komen.
Wie wil mag gratis drinken van het water van het leven.'

Hij die dit allemaal waarborgt, zegt:
'Ja, Ik kom snel.'
Ja.
Kom, Heer Jezus!Stilstaan bij …

Boom van het leven
Die boom doet denken aan het eerste boek van de Bijbel, waar de mensen na de zondeval niet meer mochten eten van de boom van het leven om eeuwig in leven te blijven (Genesis 3, 22).
De schrijver van de apokalyps maakt duidelijk dat dit eeuwig leven voor de gelovigen weer mogelijk is dankzij de dood en de verrijzenis van Jezus.

Morgenster
Soms wordt de planeet Venus 'morgenster' genoemd. Die planeet was in de oudheid het symbool van overwinning en overheersing.
'Morgenster' was ook een van de titels van de Farao in Egypte in de klassieke tijd.
In deze tekst wordt er Christus mee bedoeld.

De Geest en de Bruid
Hiermee wordt de groep christenen / de Kerk bedoeld die door de Geest van Jezus bezield is.

Kom, Heer Jezus
Deze zin is vooral bekend als ‘maranata’, de liturgische oproep in het Aramees die zowel kan betekenen ‘Onze Heer is gekomen’, als ‘Onze Heer, komt’ of ‘Onze Heer zal komen’.

Bij de tekst

Wortels in het Oude Testament

ReferentiesBijbelteksten
Numeri 24, 17Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aanschouw hem, maar niet van nabij; een ster komt op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël. Hij verbrijzelt de slapen van Moab, de schedel van al de zonen van Set.
Jesaja 11, 1Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï, een telg ontbloeit aan zijn wortel.
Jesaja 44, 6Zo spreekt Jahwe, Israëls koning en verlosser, Jahwe van de legerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste, en buiten Mij is niemand god!
Jesaja 48, 12Luister naar mij, Jakob, Israël, mijn geroepene, Ik ben het; Ik ben de eerste en Ik ben de laatste.
Jesaja 55, 1Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.
Troost

Apocalyptische teksten willen troosten en bemoedigen in een wereld die bedreigt en onderdrukt. Voor gelovigen is het belangrijk om overeind te blijven, standvastig in het geloof. Wat ze goed doen zal beloond worden.Epiloog

Deze tekst, het slot van het boek Openbaring , komt over als een samenvatting van de belangrijke thema’s in het boek.