Loading...
 

Apokalyps 1, 1-4. 2, 1-5a

2 C.Leterme (2019)

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Apokalyps 1, 1-4; 2, 1-5a: De tijd is nabij

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1967; 1968)

In dit boek staat wat er binnenkort gaat gebeuren. God heeft zijn plannen aan Jezus Christus verteld, zodat Jezus ze aan de christenen bekend kon maken. Jezus stuurde een engel naar zijn dienaar Johannes. Die engel liet in een droom aan Johannes zien wat er zou gaan gebeuren.
Johannes heeft in dit boek opgeschreven wat hij zag. Zo geeft hij de plannen van God en Jezus Christus door.
Gelukkig zijn de mensen die dit boek voorlezen! En gelukkig zijn de mensen die ernaar luisteren en doen wat er in dit boek staat. Want het duurt niet lang meer voordat al die dingen gaan gebeuren!

Van Johannes. Aan de christenen van de zeven kerken in Asia.
Ik wens jullie toe dat God, en de zeven goede geesten die voor zijn troon staan, en Jezus Christus goed voor jullie zijn. En dat zij jullie vrede geven. (...)


Schrijf aan de engel van Efeze een brief voor de christenen daar. Schrijf:
‘Jezus Christus is aanwezig tussen de zeven gouden kandelaars, en hij houdt zeven sterren in zijn rechterhand. Hij zegt: Ik weet hoe jullie je gedragen. Ik weet hoe jullie je best doen en hoe jullie dat volhouden. Ik weet ook dat jullie niet van slechte mensen houden. Want er kwamen mensen bij jullie die zeiden dat ze apostelen waren. Maar jullie onderzochten dat en ontdekten dat ze leugens vertelden.
Jullie hebben het moeilijk omdat jullie in mij geloven. Maar jullie twijfelen niet, en jullie blijven volhouden.
Toch heb ik ook kritiek op jullie. Want vroeger was ik het belangrijkste in jullie leven. Maar dat is nu niet meer zo. Laat zien dat jullie spijt hebben, en verander je leven. Leef weer zoals eerst.



Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Openbaring van Jezus Christus, die Hij kreeg van God,
om aan zijn dienaren te tonen wat er spoedig moet gebeuren.
Hij zond zijn engel om dat te zeggen aan Johannes, zijn dienaar.
Die maakte bekend wat God gezegd heeft
en waarvan Jezus Christus heeft getuigd.
Dit heeft hij allemaal gezien.
Gelukkig is hij die dit voorleest
en gelukkig zijn zij die naar deze profetie luisteren,
en zich houden aan wat erin geschreven staat.
Want de tijd is nabij.

Van Johannes aan de zeven kerken in Asia.
Genade zij jullie en vrede van Hem ‘die is en die was en die komt,’
en van de zeven geesten voor zijn troon. (...)

Schrijf aan de engel van de kerk te Efeze:
Zo spreekt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt
en tussen de zeven gouden luchters wandelt:
Ik weet wat jullie doen, hoe jullie zich inzetten en standhouden.
Ik weet dat jullie geen slechte mensen verdragen.
Zo hebben jullie mensen getest en ontmaskerd als leugenaars,
die zich apostelen noemen maar het niet zijn.
Ook hebben jullie standgehouden
en zware lasten gedragen omwille van Mij,
zonder er onder door te gaan.
Maar wat Ik tegen jullie heb,
is dat jullie je eerste liefde hebben opgegeven.
Bedenk van hoe hoog jullie gevallen zijn.
Bekeer jullie, gedraag je weer zoals vroeger.




Stilstaan bij …

Openbaring
Naar dit eerste woord werd het boek genoemd waaruit deze tekst komt. Het is de vertaling van het Griekse woord: apokalupsis (= onthulling, openbaring), een openbaring die aan Johannes bekend maakt wat er op het einde van de tijd zal gebeuren. De taal van dit boek is vaak onduidelijk: men weet niet wat ermee bedoeld wordt.

Dienstknechten / dienaren
Hiermee worden de vroegchristelijke profeten bedoeld, waartoe ook Johannes, de schrijver van de Apokalyps, behoorde.

Spoedig
Men ging ervan uit dat Christus spoedig zou terugkomen.

Johannes
Vaak denkt men dat dit gaat over de apostel Johannes, de zoon van
Zebedeüs. Maar het kan ook een andere Johannes zijn die als profeet rondtrok in de Romeinse provincie Asia (het huidige West-Turkije).

Zeven
In de Apokalyps wordt het getal zeven veel gebruikt. Het is een getal dat volmaaktheid oproept.

Asia
Romeinse provincie die vooral het westelijk deel van het Aziatische Turkije omvatte.

Die is en die was en die komt
Een manier om de eeuwige God mee aan te duiden. (eeuwig = verleden + nu + toekomst)

Zeven geesten
Hiermee worden waarschijnlijk de zeven troonengelen bedoeld, die uit de Joodse engelenleer bekend zijn.

Efeze
Hoofdstad van de Romeinse provincie Asia.
Lees meer





Bij de tekst

De zeven kerken van Asia

1EfezeHoofdstad van de Romeinse provincie Asia.
2SmyrnaCenrum van keizeraanbidding
3PergamumBeroemd centrum voor geneeskunde
4Tyatira
5SardesVroegere hoofdstad van het Lydische rijk
6FiladelfiaCentrum van wijnbouw en Dionysoscultus.
7Laodicea