Loading...
 

Apokalyps 4, 1-11

2 Licht

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Apokalyps 4, 1-11: Blik in de hemel

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1971-1972)

Daarna keek ik omhoog. En ik zag in de hemel een deur openstaan. Weer hoorde ik de stem die klonk als een trompet. De stem zei: ‘Kom naar boven, dan laat ik je zien wat er vanaf nu zal gebeuren.’
Op datzelfde moment kwam de Geest van God in mij. Ik zag een troon staan in de hemel. Op die troon zat iemand die straalde als groene en rode edelstenen. Boven de troon was een schitterende regenboog, en om de troon heen stonden 24 andere tronen. Op die tronen zaten 24 leiders van Gods volk. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden kroon op hun hoofd.
Uit de troon van God kwam bliksem en donder. En voor de troon brandden zeven grote vlammen. Dat zijn de zeven goede geesten van God. De grond voor de troon leek op een zee van glas, net zo helder als kristal.

Om de troon heen stonden vier dieren, aan elke kant één. De dieren hadden overal op hun lichaam ogen, aan de voorkant en aan de achterkant. Het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een jonge stier. Het derde dier had het gezicht van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende adelaar. Elk dier had zes vleugels, en ook op de vleugels zaten overal ogen.

Dag en nacht zingen de dieren:
‘Heilig is hij!
Heilig is God, de Heer.
Heilig is de machtige God,
die er is, die er was, en die zal komen.’
De vier dieren zingen voor God, die op zijn troon zit en eeuwig leeft. Ze juichen, en ze eren en danken hem.
Telkens als de dieren zingen, knielen de 24 leiders voor Gods troon. Ze eren God, die eeuwig leeft. Ze leggen hun gouden kronen voor zijn troon neer, en zingen:
‘Heer, onze God, u hebt alles gemaakt.
De wereld bestaat omdat u dat wilt.
Iedereen moet voor u juichen,
iedereen moet uw macht prijzen.
U verdient alle eer!’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Daarna had ik een visioen:
Ik zag in de hemel een deur die open stond,
en ik hoorde weer de stem die luid was als een trompet. Die riep:
‘Kom hier boven, dan toon ik je wat er hierna moet gebeuren.’
Op dat moment raakte ik in vervoering.
En zie: er stond een troon in de hemel en daar zat iemand op.
Hij leek op jaspissteen en karneool.
En rond de troon was een regenboog, helder als smaragd.
Rond die troon stonden vierentwintig tronen
waarop vierentwintig oudsten zaten.
Ze droegen witte kleren en hadden gouden kransen op hun hoofd.
Uit de troon kwamen bliksemschichten en dreunende donderslagen.
Voor de troon brandden zeven vurige fakkels, de zeven geesten van God.
Vóór de troon was de grond als een glazen zee, precies kristal.

Rond de troon waren vier wezens, bezaaid met ogen voor en achter.
Het eerste dier leek op een leeuw, het tweede op een jonge stier,
het derde had een gelaat als van een mens
en het vierde leek op een vliegende adelaar.
Die vier wezens hadden elk zes vleugels,
met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant.

Zonder te rusten riepen ze dag en nacht:
‘Heilig, heilig, heilig is God, de Almachtige, die was en die is en die komt.’
En telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan Hem
die op de troon zit en die leeft in de eeuwen der eeuwen,
buigen de vierentwintig oudsten zich diep neer voor Hem
die op de troon zit en aanbidden Hem die leeft in de eeuwen der eeuwen.
Zij werpen hun kransen neer voor de troon, met de woorden:
Onze God, Je bent waardig
om de heerlijkheid, de eer en de macht te ontvangen,
want Je hebt alles geschapen:
wat Je wil is de oorsprong van alles wat er is.’Stilstaan bij …

Jaspissteen en karneool
Jaspis is een gevlekte of gespikkelde halfedelsteen, karneool is een rode halfedelsteen.
Met deze edelstenen geeft de schrijver een indruk van licht en kleur om over God te schrijven.

Vierentwintig
Het is gissen naar de betekenis van die vierentwintig:
. Is dit getal ontleend aan de vierentwintig priesterklassen?
. Is het de som van 12 (stammen van Israël) en 12 (apostelen)?
. Zijn het vierentwintig engelen die alle trouwe mensen van God vertegenwoordigen?

Bliksemschichten en dreunende donderslagen
Natuurverschijnselen die de grootheid van God weergeven.

Bij de tekst

God is groot en heilig

In een poging de grootheid en heiligheid van God te verwoorden gebruikt Johannes allerlei ‘beelden’ uit het Oude Testament.Wortel in het Oude Testament

Ezechiël 1, 10
‘De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op dat van een leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend.’

Later interpreteerden de eerste christenen deze vier verschijningsvormen als symbolen van de vier evangelisten, die op hun manier de grootheid van God verkondigen.
Die vier wezens worden met vleugels voorgesteld zoals in het visioen van Ezechiël. De arend die al vleugels van zichzelf heeft, krijgt er wel geen extra!

WezenEvangelistAanleiding
Mens Matteüszijn evangelie begint met de stamboom van Jezus (de vleugels bij dit symbool verwijzen dus niet naar een engel).
LeeuwMarcuszijn evangelie begint met de prediking van Johannes de Doper in de woestijn. De leeuw is een woestijndier.
OsLucaszijn evangelie begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper op het moment dat zijn vader Zacharias in de tempel offert.
ArendJohanneshij kreeg dit symbool vanwege zijn verheven gedachtengang