Loading...
 

Deuteronomium 34, 1-12

2 C.Leterme (Israël 2012)DSC08048

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)


…page…

Deuteronomium 34, 1-12: De dood van Mozes

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 314)

Vanuit Moab ging Mozes in de richting van de berg Pisga. Die berg ligt tegenover de stad Jericho. Daar ging hij de berg Nebo op.
De Heer liet Mozes het hele land zien: heel Gilead tot aan Dan in het noorden, het hele gebied van de stammen Naftali, Efraïm en Manasse in het midden van het land, en heel Juda tot aan de Middellandse Zee in het westen. En verder nog de Negev-woestijn, het Jordaan-dal, en de vlakte bij Jericho, tot aan Soar. Jericho is de stad van de palmbomen.
De Heer zei tegen Mozes: ‘Dit is het land dat ik plechtig beloofd heb aan Abraham, Isaak en Jakob. Ik heb gezegd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat je dat land nu zien, maar je zult het niet binnengaan.’

Toen stierf Mozes, de dienaar van de Heer, in het land Moab. Het gebeurde zoals de Heer gezegd had. De Heer begroef hem in een dal in Moab, in de buurt van Bet-Peor. Tot op deze dag weet niemand waar het graf van Mozes precies is.
Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf. Hij was nog sterk, en zijn ogen waren nog goed.

De Israëlieten, die bij elkaar waren in Moab, rouwden om Mozes. Dat deden ze dertig dagen lang, zoals verplicht was.
Toen Mozes nog leefde, had hij zijn handen op het hoofd gelegd van Jozua, de zoon van Nun. Daardoor kwam de geest van God in Jozua, en zo kreeg hij wijsheid. Vanaf toen gehoorzaamden de Israëlieten Jozua. Zo hielden ze zich aan alles wat de Heer tegen Mozes gezegd had.

In Israël is er nooit meer zo’n belangrijke profeet geweest als Mozes. Alleen met Mozes heeft de Heer persoonlijk gesproken. De Heer liet Mozes machtige wonderen doen, in Egypte, bij de farao en zijn dienaren. Het volk van Israël heeft nooit meer iemand gekend die zulke bijzondere dingen deed als Mozes.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen ging Mozes vanuit de vlakte de berg Nebo op,
naar de top van de Pisga, tegenover Jericho.
En God liet hem heel het land zien: Gilead tot aan Dan toe,
heel Naftali, het gebied van Efraim en Manasse,
het gebied van Juda tot aan de Zee in het westen,
de Negeb, de Jordaanstreek,
de vlakte van Jericho, de palmenstad, tot Soar toe.
Toen zei God tegen Mozes: 'Dat is nu het land,
dat Ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder eed beloofd heb.
Ik zal het geven aan hun nakomelingen.
Ik liet het je met je eigen ogen zien,
maar zelf zul je de tocht erheen niet meemaken.'

Daar in Moab stierf Mozes, de dienaar van God.
Hij werd begraven in het dal, bij Bet-peor in Moab.
Tot op vandaag weet niemand waar zijn graf ligt.
Mozes was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf.
Zijn ogen waren niet verzwakt
en zijn krachten waren niet afgenomen.
In de vlakte van Moab treurden de Israëlieten dertig dagen,
tot de rouwtijd voorbij was.
Ze luisterden naar Jozua, een zoon van Nun,
want hij was vol van de geest van wijsheid,
sinds Mozes hem de handen had opgelegd.
Zo deden ze wat God aan Mozes had gevraagd.

In Israël is nooit meer nog een profeet opgestaan als Mozes,
die God van aangezicht tot aangezicht kende
en die, door God gezonden, in Egypte aan de farao,
aan zijn hovelingen en aan heel zijn land
al die tekenen en wonderen deed.
Israël was getuige van de grote macht
waarmee hij indrukwekkende daden verrichtte.Stilstaan bij …

Niemand weet waar zijn graf ligt
Door de geheimzinnigheid rond zijn graf, werd de bijzondere status van Mozes benadrukt.
Bovendien kan men ermee zeggen: Mozes leeft voort in wat hij gebracht heeft, in de tora.

Van aangezicht tot aangezicht
Manier om de vertrouwelijkheid in de omgang weer te geven.