Loading...
 

Efeziërs 6, 1-9

2 Charlota Blunarova HmzKFGDeOV4 Unsplash(detail)

Foto van Charlota Blunarova in Unsplash (detail)


…page…

Efeziërs 6, 1-9: Richtlijnen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1865-1866)

Kinderen, jullie geloven in de Heer. En de Heer wil dat jullie je ouders gehoorzamen. Dat is zoals het hoort. Want één van de regels van God is: «Heb respect voor je vader en je moeder.» Het is de eerste regel waarin God ook iets aan mensen belooft: «Dan zal het goed met je gaan, en zul je lang leven op aarde.»
Vaders, wees niet hard voor je kinderen. Maar waarschuw ze voor verkeerde dingen, en leer ze de christelijke regels.

Slaven, gehoorzaam je meester, zoals je Christus gehoorzaamt: met eerbied en met heel je hart. Wees niet schijnheilig, en gehoorzaam je meester niet alleen als hij je ziet. Maar gedraag je als een slaaf van Christus. En doe met heel je hart wat God van je vraagt.
Doe je werk met plezier, alsof je werkt voor de Heer, en niet voor mensen. De Heer vindt het niet belangrijk of je een slaaf bent of een vrij mens. Hij zal je uiteindelijk belonen voor de goede dingen die je doet. Dat is zeker.
Meesters, dreig je slaven niet met straf, maar behandel hen goed. Bedenk dat jullie allemaal dezelfde Heer in de hemel hebben. Hij zal iedereen op dezelfde manier beoordelen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kinderen, gehoorzaam jullie ouders. Zo hoort het.
Eer je vader en je moeder,
zo klinkt het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden,
zodat het jullie goed gaat en jullie lang mogen leven op aarde.
En jullie, vaders, verbitter jullie kinderen niet,
maar voedt ze op met christelijke tucht en vermaning.

Slaven, wees gehoorzaam aan jullie aardse meesters
met eerbied en ontzag, alsof je Christus zelf gehoorzaam was,
niet als ogendienaars om mensen te behagen,
maar als knechten van Christus,
die de wil van God van harte volbrengen.

Dien de Heer welgemoed in de mensen,
in het besef dat iedereen, of hij nu een slaaf is of een vrije man,
het goede dat hij deed, van de Heer zal terug krijgen.
En jullie meesters, behandel hen in dezelfde geest.
Dreig niet en vergeet niet dat jullie in de hemel
dezelfde meester hebben als zij. Hij heeft geen gunstelingen.Stilstaan bij …

Slaven / meester
Het christendom schafte de slavernij niet af, maar predikte dat slaven en meesters wezenlijk gelijk waren.

Met eerbied en ontzag
Letterlijk staat er: ‘met vrezen en beven’. In de tijd waarin deze brief geschreven werd was dat een vaste uitdrukking, die niet zo letterlijk gelezen moet worden.

Bij de tekst

Schrijver

De meeste brieven van Paulus in het Nieuwe Testament worden aan Paulus toeschreven. Ook de brief aan de Efeziërs. Toch vraagt men zich nu af of Paulus deze brief wel zelf schreef. Sommigen denken dat deze brief een paar jaar na het overlijden van Paulus geschreven werd. Men zei dan dat die brief van Paulus was, omdat zo'n brief meer gezag had. In die tijd gebeurde dat vaker zonder dat men daar problemen mee had.Rondzendbrief

De brief aan de Efeziërs, zoals die in de Bijbel staat, is gericht aan de gemeente in de stad Efeze. Oorspronkelijk was die brief waarschijnlijk bedoeld voor meer groepen christenen. Zo denkt men dat die brief geschreven werd voor niet-Joodse christenen, christenen die vooraleer ze christen werden, niet behoorden tot het jodendom. Toch veronderstelt de schrijver dat zijn lezers de Joodse heilige boeken kenden (zeker het boek Jesaja).Stijl

De brief aan de christenen van Efeze, die erg lijkt op de brief aan de Kolossenzen, is een moeilijke tekst met veel lange zinnen in een nogal plechtige taal.
Beide brieven gaan over de manier waarop Jezus heerst over de hemel, de aarde en alles wat God geschapen heeft. Er staat ook in dat Jezus nu nog niet alle macht over de wereld heeft, omdat er nog steeds kwaad bestaat. Hij is bezig om de hele wereld en alle machten en krachten aan zich te onderwerpen. Omdat christenen vervuld zijn met de aanwezigheid van Christus spelen ze daarin een belangrijke rol.