Loading...
 

Heilig hart van Jezus B - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 3, 8-12.14-19: Wat God voor ogen heeft

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1862)

Ik ben de onbelangrijkste van alle gelovigen, en toch heb ik die opdracht van hem ontvangen. Ik mag aan de niet-Joden vertellen dat Christus hen wil redden, en hoe onvoorstelbaar geweldig dat is.
God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar ik mag nu aan iedereen vertellen wat God voor ons gedaan heeft. Eerst heeft hij de hemel en de aarde gemaakt, en nu heeft hij van Joden en niet-Joden één kerk gevormd. Alle hemelse machten kunnen daaraan zien hoe groot en bijzonder Gods wijsheid is.
God heeft dat eeuwenoude plan uitgevoerd via Jezus Christus, onze Heer. Wij geloven in Christus, en we horen bij hem. Daarom mogen we God nu alles vragen. We kunnen erop vertrouwen dat hij ons zal helpen.

Ik kniel en bid tot God, de Vader. God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde. Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest. Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Aan mij, de onbelangrijkste van alle christenen,
werd de genade gegeven om aan heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,
en de realisatie van het geheim aan het licht te brengen.
Het was al eeuwen lang verborgen in God, de schepper van alles.
Zo wordt nu, door middel van de kerk,
de veelzijdige wijsheid van God bekend
aan de heerschappijen en de machten in de hemelen.
Zo was zijn eeuwig voornemen
dat Hij uitvoerde in Christus Jezus, onze Heer.
In Hem hebben wij, dankzij het geloof in Hem,
vol vertrouwen vrije toegang tot God.

Daarom kniel voor de Vader,
de vader van al wat in de hemel en op aarde is.

Moge Hij jullie in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat jullie diepste wezen krachtig wordt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in jullie hart
en dat jullie in de liefde geworteld en gegrondvest blijven.

Mogen jullie in staat zijn met alle heiligen te begrijpen,
hoe breed en lang, hoog en diep,
de liefde van Christus is, die alle kennis te boven gaat.
Mogen jullie vervuld worden met de volheid van God zelf.Stilstaan bij …

Heiligen / christenen
Als Paulus schrijft over ‘heiligen’ bedoelt hij daar meestal ‘christenen’ mee.

Heidenen
Heidenen waren alle mensen die geen joden waren.

Hart
In de Bijbel is het hart de plaats waar keuzes, beslissingen en gedachten tot stand komen.

Breedte, lengte
Alle dimensies zijn nodig om de liefde van Christus, die niet te verstaan is, weer te geven.

Bij de tekst

Brief aan de christenen van Efeze

Deze brief werd gericht aan de christenen van Efeze, een havenstad aan de Middellandse Zee, waar Paulus enkele jaren verbleef en er veel vrienden had.
Deze brief werd waarschijnlijk niet door Paulus zelf geschreven, maar door een leerling van hem die in zijn geest schreef.Een nieuwe fase

In de Bijbel waren alle beloften van God vooral voorbehouden aan het volk Israël. Met de komst van Christus zijn die beloften er ook voor de niet-joden.
Wanneer Paulus de opdracht kreeg om zich te richten naar de heidenen, begon er dus een nieuwe fase in het plan van God.