Loading...
 

Heilige Familie B - tweede lezing

2 Oud Koppel


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hebreeën 11, 8.11-12.17-19: Geloven als Abraham en Sara

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Door het geloof ging Abraham in op de roep van God:
hij ging op weg naar een land dat bestemd was
voor hem en zijn erfgenamen.

Door haar geloof kreeg ook Sara,
ofschoon haar tijd al lang voorbij was,
de kracht om moeder te worden,
want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan,
zijn woord zou houden.
Zo kreeg één man, die erg oud was,
zoveel nakomelingen als er sterren aan de hemel staan,
en als er zandkorrels zijn op het strand langs de zee.

Door zijn geloof kon Abraham, toen hij getest werd,
Isaäk als offer opdragen.
Hij die de beloften had ontvangen,
was bereid zijn enige zoon te offeren, over wie gezegd was:
‘Alleen de kinderen van Isaäk, zullen je nakomelingen zijn.’
Want Abraham was zeker dat God de macht heeft
om doden tot leven te wekken.
Uit de dood heeft hij, als voorbeeld,
zijn zoon ook teruggekregen.Stilstaan bij…

Abraham
Lees meer over Abraham

Sara
Lees meer over Sara.

Het offer van Isaak
Abraham wilde Isaak offeren op de berg, maar de God van het leven, liet zijn engel dat verhinderen, zodat Abraham zijn zoon terugkreeg. Op die manier kijkt de schrijver ook naar de dood en de verrijzenis van Jezus.

Bij de tekst

Geen echte brief

De brief aan de Hebreeën is eerder een preek om mensen te overtuigen dan dat het een brief is. De schrijver ervan is onbekend. Het is ook niet duidelijk wie de ‘Hebreeën’ precies waren.
Hoogstwaarschijnlijk werd deze tekst geschreven tussen 75 en 100 na Christus, voor christenen die eerst jood waren. De schrijver wilde hen helpen hun geloof niet te verliezen. Hij liet zien dat Jezus doet wat God vroeger beloofde en dat met Hem een nieuwe tijd begonnen is.Abrahamcyclus (Genesis)

De schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft veel aandacht voor het grote vertrouwen van Abraham en Sara in de belofte die God hen deed. Maar de teksten over Abraham in het boek Genesis staan meer stil bij twijfels bij die belofte. Want Abraham blijft een vreemdeling in het land waar hij door trekt en, hoewel Isaak er is, toch blijkt zijn nageslacht niet zo talrijk.Merk op

De schrijver van de brief aan de Hebreeën vermeldt in hoofdstuk 11 enkele gelovigen die stierven zonder dat ze de vervulling van de belofte van God meemaakten. Hoewel het hen niet zo goed ging tijdens hun leven, toch keerden ze zich niet af van God.