Loading...
 

Jona 3, 1-10

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jona 3, 1-10:Nineve bekeert zich

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Nu zei God voor de tweede keer tot Jona:
‘Sta op, ga naar Nineve, de grote stad,
en zeg tegen haar wat Ik u te zeggen heb gegeven.’
Jona stond op en ging naar Nineve, zoals God gevraagd had.

Nineve was een geweldig grote stad!
Er waren drie dagen nodig om er doorheen te trekken.
Jona ging de stad in, één dagreis ver.
Hij riep: ‘Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!’
Maar de Ninevieten zochten steun bij God.
Ze begonnen te vasten en boetekleren aan te trekken.

Ook de koning van Nineve hoorde wat Jona zei.
Hij stond op van zijn troon, deed zijn koningskleren uit,
trok een boetekleed aan en ging zitten in het stof.
Hij liet overal in Nineve zeggen:
'Bevel van de koning en van zijn ministers!
Mensen en dieren, groot en klein,
zij mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken.
Mensen en dieren moeten boetekleren aandoen
en uit luid tot God roepen.
Ieder moet zich bekeren
van het kwade dat aan zijn handen kleeft.
Wie weet komt God dan terug op zijn besluit
en krijgt Hij er spijt van.
Wie weet komt Hij terug op zijn vlammende toorn,
zodat wij niet te gronde gaan!'

God zag wat zij deden
en dat zij hun slechte wegen begonnen te verlaten.
Hij kreeg spijt dat Hij hen bedreigd had met die ramp
en voerde die niet uit.Stilstaan bij ...

Jona
(= huisduif)
Profeet die optrad in het Noordrijk, tijdens de regering van Jerobeam II (8e E. v. Chr. - 783-743)
Jona verpersoonlijkt het volk Israël uit de tijd na de ballingschap toen het erg op zichzelf teruggeplooid leefde, maar de wil van God ontliep en niet kon begrijpen dat God andere volkeren net zozeer bemint als Israël.

Nineve
Hoofdstad van Assyrië, gelegen aan de oostelijke oever van de Tigris. De Assyriërs verdrukten jarenlang Israël.
Toen het verhaal van Jona werd neergeschreven was Nineve al een hele tijd een ruïne: in 612 verwoestten koning Cyaxares van Medië en Nabopalassar van Babylonië de stad die nooit meer heropgebouwd werd.
Nineve werd het symbool van de heidense wereld, waarin men God niet kent en niet in Hem gelooft.
Lees meer over de stad Nineve.

Nineve, een zondige stad
Achter deze omschrijving schuilt een houding waarbij mensenrechten met de voeten werden getreden. De bewoners van Nineve waren bekend om hun wreedheid, hun oorlogszucht en hun foltermethodes.
Bekering werd voor hen: ‘menselijk’ met elkaar omgaan.

Veertig
'Veertig' verwijst naar de tijd waarin mensen kunnen veranderen. Het houdt een kans in om zich te bekeren en biedt de tijd om de kernwaarden in het leven terug te vinden.

Met de grond gelijk gemaakt
Profeten dreigde gewoonlijk met straf in de hoop dat hun toehoorders tijdig tot inkeer zouden komen en hun leven veranderen.

Bij de tekst

Het boek Jona in het jodendom

Het boek Jona wordt in de synagoge gelezen op de Grote Verzoendag (Jom Kipoer). De bekering van zowel Jona als Nineve, waarbij 'dood' omkeert in 'nieuw leven' is er de aanleiding voor.
Aan de Grote Verzoendag gaan veertig dagen van inkeer en boetedoening vooraf. (Te vergelijken met de veertigdagentijd bij de christenen).Historische context

In het jodendom van na de ballingschap (post-exilisch jodendom) zien de joden hun uitverkiezing door God als een dienst aan de mensheid: ze moeten een licht zijn voor de heidenen en het geluk aan alle volkeren brengen.
Dit wordt duidelijk gemaakt in het verhaal over de lotgevallen van Jona.Geen eersteklas profeet!

Als Jona van God de opdracht krijgt: 'Ga de Ninevieten vertellen dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot God' zegt Jona: ’Nog veertig dagen en Nineve zal één puinhoop worden'
(Gods woorden worden verdraaid)Relatie met het Nieuwe Testament

Matteüs zag in de redding van Jona een teken van lijden en verrijzenis van Jezus Christus (Matteüs 12, 38-42). Jezus Christus, het licht van de wereld, werd door de macht van de duisternis verslonden. Maar Hij overwint de dood ’na drie dagen’ om licht te brengen waar alle hoop op leven verloren is.