Loading...
 

Jozua 10, 5-15

2 Zon


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jozua 10, 5-15: Het zonnewonder

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Daarop trokken de vijf koningen van de Amorieten samen op elk met hun eigen leger: de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lakis en de koning van Eglon. Zij sloegen het beleg voor Gibeon en vielen de stad aan. Toen stuurden de inwoners van Gibeon een boodschap naar Jozua, die in het kamp bij Gilgal was. Daarin stond: `Laat ons niet in de steek! Kom snel naar ons toe en bevrijd ons. Help ons, want de koningen van de Amorieten vallen ons aan.'
Toen ging Jozua met zijn leger vanuit Gilgal naar Gibeon. God zei tegen hem: `Wees niet bang voor hen: Ik zal ervoor zorgen dat jij wint. Niemand van hen zal u kunnen weerstaan.'

In de nacht ging Jozua vanuit Gilgal naar Gibeon. Daar viel hij de vijand onverwacht aan en Jahwe bracht de Amorieten in paniek. Zo brachten de Israëlieten hun bij Gibeon een zware nederlaag toe, achtervolgden hen de berghelling op naar Bet-Choron en bleven hen bestoken tot bij Azeka en Makkeda. Toen zij, vluchtend voor Israël, op de steile afdaling van Bet-Choron gekomen waren, liet Jahwe uit de hemel grote hagelstenen op hen neerhagelen, die hen doodden. Dat duurde tot in Azeka. Er stierven meer Amorieten door de hagel dan door het zwaard van de Israëlieten.

Op die dag, toen Jahwe de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, zei Jozua tegen Jahwe terwijl de Israëlieten het konden horen: `Zon, sta stil boven Gibeon. En gij, maan, sta stil boven het Ajjalon-dal.' En de zon was stil en de maan bleef staan, terwijl het volk zijn vijand versloeg. Zo staat het in het Boek van de Rechtvaardige. Nooit, noch vroeger noch later, was er een dag, waarop Jahwe zo naar een mens luisterde. Echt waar, het was God die voor Israël streed.
Daarna keerde Jozua met alle Israëlieten terug naar het kamp bij Gilgal.Stilstaan bij…

Jozua
(= God is redding)
Jozua was een zoon van Nun uit de stam Efraïm (één van de twee zonen van Jozef). Oorspronkelijk heette hij Hosea (= verlossing), maar Mozes breidde die naam uit tot 'Jehsoeja' (= de Heer is verlossing). De namen Jozef en Jezus zijn met deze naam verwant.
Als opvolger van Mozes begeleidde hij de Israëlieten in het Beloofde Land. Daar stichtte hij een soort staat waarbij de stammen op zichzelf bleven en slechts nu en dan in tijden van nood door een legeraanvoerder bijeenkwamen.

Hagelstenen
Dit natuurverschijnsel wordt rechtstreeks aan God toegeschreven. Deze manier van denken en spreken was heel gewoon voor de Israëlieten toen.

Ajjalon-dal
Dit dal dat lag op de belangrijke oost-west handelsroute, kende veel veldslagen.

Het boek van de Rechtvaardige
Dit boek wordt ook wel het Boek van de Oprechte of het Boek van Jasar genoemd. ‘Jasar’ is het Hebreeuwse woord voor ‘oprechte’ en kan ook als eigennaam functioneren.
Over dit boek dat verloren is gegaan, is heel weinig bekend. Wellicht was het een verzameling poëtische teksten / liederen, die voorzien waren van historische nota’s.

Bij de tekst

Twee versies over dezelfde gebeurtenis

Versie 1
Jozua 10, 5-11 geeft een verslag over de slag van Gibeon, waarbij het onweer aan God wordt toegeschreven.


Versie 2_
Jozua 10, 12-15 geeft een poëtische versie van het gebeuren, waarbij Jozua als een held optreedt.Galileo Galileï

Toen Galileï (1564-1642), een beroemd astronoom, zei dat de zon centraal stond in ons zonnestelsel (= heiliocentrisme) beriep de inquisitie zich op Jozua 10, 12-13 om hem te veroordelen. In die verzen vond men het bewijs dat de zon om de aarde draait en niet omgekeerd.
Men hield in die tijd nog geen rekening met het soort tekst en ook niet met wat de schrijver met deze tekst bedoelde.

Kardinaal Baronius (1538 – 1607) zei hierover:

‘De Heilige Schrift wil ons leren hoe men naar de hemel gaat,
maar niet hoe de hemel gaat en draait.’

Hij vond dat men in de Bijbel geen andere openbaring moest zoeken dan de religieuze.

Bijbel en kunst

J. MARTIN

Jozua gebiedt de zon (1851)

John Martin