Loading...
 

Liturgisch jaar

Calendario%20litúrico%20espiral%20bn%20color


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Vragen van kinderen

Waarom begint het kerkelijk jaar niet op 1 januari?

Bieke, 11 jaar
(C. LETERME in Samuel, uitgeverij Averbode, 2004 nr 2, p. 2)

Een spetterend eindejaarsfeest en dan... het schitterende knallende begin van een nieuw burgerlijk jaar op 1 januari!

Maar wat blijkt? In de Kerk is het nieuwe jaar dan al ongeveer een maand oud. Het begon met de eerste zondag van de advent in alle stilte, met maar één brandende kaars op de adventskrans.
Want voor christenen begint elk nieuw jaar met de voorbereiding op het feest van de geboorte van Jezus, het begin van Zijn leven. Dat feest wordt gevierd op 25 december.

25 december is niet zomaar een dag. Het is zelfs niet de dag waarop Jezus echt geboren is, want vroeger vierden de meeste mensen hun verjaardag niet. Het is de dag waarop de dagen langer beginnen te worden omdat de zon dan langer aan de hemel staat.
Lang geleden vergeleken de christenen Jezus met de zon. Zoals de zon schijnt, zo brengt Jezus licht in hun leven.
Je kunt je dan ook geen betere dag indenken dan 25 december om het feest van Jezus’ geboorte te vieren.

Ken je taal

Liturgisch jaar? Kerkelijk jaar? Pastoraal jaar?

Met het liturgisch jaar wordt het jaar bedoeld zoals dat in de liturgie gevierd wordt. Het geheel dus van feesten en gewone dagen, zoals die in het missaal vermeld worden.

Het kerkelijk jaar of pastoraal jaar is ruimer. Zoals een herder (vgl. pastor) voor zijn schapen zorgt, zo trekken christenen zich het lot aan van hun medemens en van alle leven. Deze zorg komt naar voren in acties van verschillende organisaties:
. aandacht voor vrede
Pax Christi (week van september op oktober)

. aandacht voor dieren
Werelddierendag (4 oktober)

. aandacht voor jonge Kerken
Missiemaand (maand oktober)

. solidariteit met mensen in de vierde wereld
Welzijnszorg (Advent)

. Aandacht voor eenheid onder de christenen
Oecumenische bidweek (januari)

. solidariteit met mensen in de derde wereld
Ricolto / Vredeseilanden (januari)
Broederlijk Delen (Veertigdagentijd)Schrijfwijze

De volgende woorden worden met een hoofdletter geschreven:
Kerstmis, Driekoningen, Aswoensdag, Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen, Pinksteren, Allerheiligen, Allerzielen.

Alle woorden die afgeleid worden van de bovenstaande feesten, worden met een kleine letter geschreven. Bijvoorbeeld:
kerstvakantie, kerstkring, veertigdagentijd, paasmaandag, pinkstermaandag, paastijd, paaskring.

Het liturgisch jaar

Afbakening in de tijd

Het liturgisch jaar begint op de 1e zondag van de advent (ten vroegste op 28 november, ten laatste op 3 december) en eindigt met het feest van Christus Koning.
Het valt dus niet samen met het begin van een burgerlijk jaar dat op 1 januari begint. Toch heeft het er een invloed op: de kerkelijke feesten (zondagen, Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Maria- ten-hemel-opneming, Allerheiligen + paasmaandag en pinkstermaandag - omdat Pasen en Pinksteren steeds op een zondag vallen) zijn in België vrije dagen voor alle werknemers (of men christen is of niet). Kerstmis en Pasen zijn aanleiding voor telkens twee weken schoolvakantie en Allerheiligen en Aswoensdag voor één week schoolvakantie.Een jaar op het ritme van feesten

Het liturgisch jaar wordt beheerst door twee ‘sterke’ tijden: de kerstkring en de paaskring. Beide hebben een voorbereidingstijd (Advent en Veertigdagentijd) die gevolgd wordt door een feestelijke tijd (kersttijd en paastijd). Deze jaarlijks terugkerende tijden staan stil bij de belangrijkste feiten uit het leven van Jezus. Ze willen zijn leven niet alleen in herinnering brengen, maar ook oproepen tot bezinning en bewustwording van wat nu moet gebeuren vanuit zijn inspiratie.

KERSTKRING
De Kerstkring bestaat uit twee grote delen:

. De Advent, die de vierde zondag voor Kerstmis begint en tevens het begin is van het kerkelijk jaar (ten vroegste op 28 november, ten laatste 3december).

. De kersttijd, de feestelijke tijd die op 25 december (Kerstmis) begint en eindigt met het Doopsel van de Heer, op de tweede zondag van januari. Als het feest van de Openbaring van de Heer (Epifanie) op zondag 7 of 8 januari valt, wordt het ‘Doopsel van de Heer’ gevierd op de maandag daarna.Na de kerstkring komen er een aantal ‘zondagen door het jaar’, waarvan het aantal elk jaar verschilt naargelang de datum van Pasen.


PAASKRING
De Paaskring bestaat uit twee grote delen:

. De Veertigdagentijd, die halfweg de zevende week voor Pasen begint met Aswoensdag. De laatste week van de veertigdagentijd wordt de Goede Week genoemd. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in die week kennen een eigen liturgie.

. De paastijd, die begint met Pasen en eindigt met Pinkstermaandag. Pasen valt telkens op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart, het begin van de lente.

De paaskring duurt veel langer dan de kerstkring, en geeft zo aan dat Pasen een veel belangrijker feest is dan Kerstmis. De poster maakt dit visueel duidelijk, door dit feest bovenaan in het midden te plaatsen.


Vanaf de dinsdag na Pinksteren zijn er opnieuw ‘zondagen door het jaar’ tot de dag voor de eerste zondag van de advent van het volgende kerkelijk jaar. Deze periode wordt onderbroken door feesten. Maria Tenhemelopneming en Allerheiligen zijn daarvan de belangrijkste. Het zijn tegelijk twee officiële feestdagen in ons land.


Bij de meeste feesten, die gekoppeld zijn aan het leven, dood en verrijzenis van Jezus, hoort een verhaal uit de Bijbel.Suggesties

EVEN TESTEN

Belangrijke momenten

Materiaal
Eén rood kaartje, zeven gele kaartjes, twee paarse kaartjes, vier groene kaartjes, waarop de belangrijkste feesten en periodes van liturgisch jaar staan.

Voorbereidingstijd ADVENT paars
Feest KERSTMIS wit / geel / goud Geboorte van Jezus
Feest KERSTTIJD wit / geel / goud
GEWONE ZONDAGEN groen
Voorbereidingstijd VEERTIGDAGENTIJD paars
Feest PASEN wit / geel / goud Verrijzenis van Jezus
Feest PAASTIJD wit / geel / goud
Feest HEMELVAARTwit / geel / goud Hemelvaart van Jezus
Feest PINKSTEREN rood Nederdaling van de H. Geest
GEWONE ZONDAGEN groen
Feest MARIA TENHEMELOPNEMING wit / geel / goud
GEWONE ZONDAGEN groen
Feest ALLERHEILIGEN wit / geel / goud
GEWONE ZONDAGEN groen

Klik hier om het schema als een kant-en-klaar en bruikbaar document te downloaden.
Een aantal blanco kaartjes + stift.


Verloop
Vraag aan de kinderen:
- Welke feesten worden gevierd in het kerkelijk jaar?
Naarmate de kinderen de feesten opsommen neem je telkens het kaartje waarop de naam van dat feest staat. Hoewel alle belangrijke feesten op het schema staan, hoef je ze niet noodzakelijk allemaal door de kinderen te laten vermelden. Zeker wel: Kerstmis en Pasen.
Als de kinderen feesten vermelden die niet op de kaartjes staan, noteer je de naam van dat feest op een blanco kaartje en doe je ermee wat je met de andere kaartjes doet.


De kinderen plaatsen dan die feesten in de juiste volgorde.
- Kennen jullie bij twee feesten ook het verhaal dat erbij hoort.
- Welke zijn de twee belangrijkste feesten? (Pasen en Kerstmis)
Zeg dat je nog twee kaartjes hebt. Op het ene kaartje staat: 'advent' en op het andere 'veertigdagentijd'.
- Bij welke feesten horen die periodes?
- Komen ze voor of na het feest?
- Welke voorbereidingstijd duurt het langst? (veertigdagentijd: 40 dagen + 6 zondagen)
De advent begint de vierde zondag voor Kerstmis en duurt 3 weken en enkele dagen, afhankelijk van wanneer de 25 december valt in de week.
Wijs erop dat de lengte van de voorbereidingstijd iets zegt over het belang van het feest dat volgt.
Dus is Pasen het belangrijkste feest. Dat kan vreemd klinken in de oren van de kinderen omdat Kerstmis doorgaans ook thuis gevierd wordt, en buiten zichtbaar is in kerstversiering. Er worden dan ook cadeautjes aan elkaar gegeven.

Vraag de kinderen om telkens goed te letten op de kleur van de gewaden van de priester tijdens een eucharistieviering.Een tekst uit de Bijbel bij elk feest

Materiaal
Print deze opdracht. Knip nadien de titel van het feest los van het verhaal dat erbij hoort.


Verloop
De kinderen brengen het feest en het verhaal dat erbij hoort terug samen.


TIP
Vul deze opdracht aan met tekeningen die bij het verhaal horen.
(Je vind een aantal tekeningen bij de volgende activiteit)


Correctiesleutel

KERSTMIS
Jozef ging van Galilea, uit de stad Nazaret naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

OPENBARING VAN DE HEER (DRIEKONINGEN)
En zie, de ster die zij in het Oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.

LICHTMIS (2 februari)
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der wet te vervullen, nam Simeon het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: 'Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.' Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd.

PASEN
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de wachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

HEMELVAART
Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelden zij Jezus de vraag: 'Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?' Maar Hij gaf hun ten antwoord: 'Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult de kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria, en tot het einde der aarde.' Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

PINKSTEREN
Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest.
Welke tekening hoort bij welk feest?

Materiaal
Blad om te kopiëren op een wat steviger papier.
Kopieer dit blad per twee kinderen. Verknip het daarna telkens in 16 kaartjes die je in een omslag steekt. (Dus: 8 kaartjes met een tekening op en 8 kaartjes met de naam van een feest)
Twee kalenders: die van het lopende jaar en die van het volgende jaar.


Verloop
De kinderen gaan per twee zitten (of met meer naargelang je omslagen met kaartjes hebt)
- Leg bij elk feest de tekening die erbij hoort.
- Vertel elkaar het verhaal dat bij de tekening hoort
Daarna gaan de kinderen in een kring zitten.
- Welke feesten zaten in jullie omslag.
- Wat is het eerste feest dat gevierd wordt? Duid het aan op de kalender.
Ga zo verder tot alle feesten een plaats krijgen.

Kerstmis: 25 december


Driekoningen: 6 januari
(in de kerk wordt dit feest gevierd op de 2e zondag na Kerstmis. Het wordt genoemd: openbaring van de Heer)


Lichtmis: 2 februari
(in de kerk wordt dit feest genoemd: opdracht van de Heer in de tempel)


Pasen: ...................
(omdat die dag bepaald wordt door de stand van de maan is die elk jaar anders)


Hemelvaart
(40 dagen vanaf Pasen)


Pinksteren
(50 dagen vanaf Pasen)


Tenhemelopneming van Maria: 15 augustus


Allerzielen: 2 november


Overloop dan de feesten in hun chronologische volgorde, en laar telkens een andere groepje kinderen het verhaal vertellen dat erbij hoort. (behalve voor 15 augustus en 2 november)Vul aan

Het liturgisch jaar begint met .............................................
Kerstmis is het feest van .............................................
De voorbereidingstijd op Pasen begint met .............................................
Met Palmzondag herdenkt men de .............................................
Palmzondag is de eerste dag van .............................................
Pasen is het feest van .............................................
Pinksteren is het feest van .............................................
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar viert men: .............................................

Plaats in de juiste volgorde:
Pinksteren, Allerzielen, Pasen, Kerstmis, Christus Koning, Lichtmis, Maria tenhemelopneming, advent, Ons Heer Hemelvaart, veertigdagentijd.

Welk verhaal hoort bij de volgende feesten:
Pinksteren: ..................................
Pasen: ..................................
Kerstmis: ..................................
Hemelvaart: ..................................Quiz

Maak een keuze tussen de volgende vragen:

Hoeveel zondagen zijn er in de advent? Vier
Welk gebruik ken je bij de advent? Maken van een adventskrans
Op welke dag wordt de geboorte van Jezus gevierd? Kerstmis - 25 december
Welke gebruik ken je bij Kerstmis? Naar keuze: kerststal plaatsen, kerstboom versieren, kalkoen eten, geschenkjes krijgen, 's avonds laat naar de eucharistieviering gaan...
Welk verhaal uit de Bijbel wordt met kerstmis verteld? Geboorte van Jezus; Bezoek van de herders
Welke kleur draagt een priester op een gewone zondag in het jaar? Groen
Wat wordt gevierd op 2 februari? Lichtmis
Wat is een typische handeling voor een priester tijdens Aswoensdag? Geven van een askruisje
Hoe lang verbleef Jezus in de woestijn? Veertig dagen
Wanneer begint de veertigdagentijd? Met Aswoensdag
Wat doen christenen tijdens de veertigdagentijd? Sober leven; Solidair zijn, het Stil maken (vasten, delen, bidden)
Hoe wordt de zondag genoemd waarbij de priester voorleest uit het evangelie waarbij Jezus feestelijk de stad Jeruzalem binnentrekt? Palmzondag
Wat heeft Jezus gedaan vooraleer voor het laatst met zijn vrienden te eten Voetwassing
Op welke dag viert men het laatste avondmaal van Jezus? Witte Donderdag
Wat herdenken de christenen op Goede Vrijdag? De dood van Jezus
Op welke dag van de week valt Pasen? Zondag
Welk gebruik ken je met Pasen? Naar keuze: palmpasen maken, paasboom maken, paaseieren rapen, lamsvlees eten...
Hoeveel dagen zijn er tussen Pasen en Hemelvaart? Veertig
Wat wordt gevierd met Hemelvaart? Jezus leeft bij God
Hoeveel dagen zijn er tussen Pasen en Pinksteren? Vijftig
Wat wordt gevierd met Pinksteren? De Nederdaling van de heilige Geest
Wat wordt gevierd op 15 augustus? Maria tenhemelopneming
Wanneer wordt Allerheiligen gevierd? 1 november
Wanneer worden de overledenen herdacht?Allerzielen - 2 november
Welk feest van Christus wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar? Christus Koning


CREATIEF

Een kijkhoek

Wie telkens met de kinderen bijeenkomt in hetzelfde lokaal, kan overwegen om een ‘kijkhoek’ te maken. Je vindt hierover informatie bij: Kijkhoek.

Bespreek samen met de kinderen:
- welke plaats is daar het meest voor geschikt?
- wie wil er verantwoordelijk voor zijn?
- wat zullen we er allemaal in plaatsen?


Een kijkdoos

Maak een wand met kijkdozen. Elke doos staat stil bij een belangrijk feest of een belangrijk aandachtspunt.
Zoek eerst naar de items die in elke doos terug moeten komen.
Bv.: een verwijzing naar de Bijbel; een afbeelding van Jezus; ...
Laat de wand met kijkdozen groeien op het ritme van het kerkelijk jaar.

Bijvoorbeeld:
September: een nieuw begin
Oktober: vrede
November: Allerheiligen
December: Kerstmis
Januari: Driekoningen
Februari: veertigdagentijd
Maart: Goede Week
April: Pasen
Mei: Hemelvaart
Juni: PinksterenEen jaar op het ritme van de seizoenen

KERSTMIS / winter
feest van de geboorte van Jezus, die als een licht in de werd ervaren.
Wordt gevierd in de periode waarop de dagen beginnen te lengen.


PASEN / lente
feest van de verrijzenis van Christus, die verder leeft over de dood heen,
Wordt gevierd in de lente, waarin de hele natuur vol nieuw leven is (bloemen, gras, granen, bomen, lammetjes, kuikentjes…)


ALLERHEILIGEN, ALLERZIELEN / herfst
feesten van de grote familie die de kerk is.
Een familie die niet alleen de levenden telt, maar ook de overledenen die in Gods nabijheid verder leven. Een periode waarbij men meer dan anders aan de dood denkt, omdat de hele natuur rond die periode a.h.w. sterft.


In oorsprong waren heel wat kerkelijke feesten natuurfeesten, zowel in de Grieks-Romeinse als in de Germaanse en de Keltische wereld. Zo komt het dat er nog veel voor-christelijke gebruiken terug te vinden zijn in de manier waarop die feesten gevierd worden.De zondag

Christenen noemden de zondag vroeger de dag van de verrezen Heer. Een restant van die benaming vind je terug in het Franse 'dimanche', het Spaanse Domingo (Lat. dies dominica = de dag van de Heer).


Ze inspireerden zich aan de joden die om de zeven dagen uitrustten van hun werk om tijd te maken voor God. Voor christenen is de zondag een dag waarop de mens:
- zich bevrijdt van de druk van de arbeid
- tijd neemt voor gezin en familie
- tijd geeft aan de religieuze dimensie in zijn leven
- de kans neemt om in gemeenschap eucharistie te vieren.
De zondag is zo in het klein het beeld van wat het Rijk Gods is.


In Germaanse talen wordt voor de zevende dag van de week de voor-christelijke benaming 'zon-dag' (dag gewijd aan de zon) gebruikt. Omdat christenen Jezus Christus als 'het licht in de wereld' ervaren, werd gemakkelijk de stap gezet van de verering van de zon naar de verering van Christus (bijvoorbeeld: oude kerken zijn gericht naar het Oosten, waar de zon opgaat)Een jaar vol kleur

Kleuren in de liturgie (o.a. kazuifel van de priester) symboliseren vaak hetzelfde wat ze in het dagelijkse leven betekenen. Aan die betekenis voegen gelovigen soms nog een extra betekenis toe:


Wit (eventueel verlevendigd met geel, goud, zilver)
Verwijst naar licht
en is daarom de kleur van blijdschap en feestvreugde

wordt gedragen op feestdagen van Christus (Kerstmis, Epifanie, Doopsel van de Heer, Witte Donderdag, Pasen, O.-H.-Hemelvaart), tijdens de zondagen van de kersttijd en de paastijd, op feesten van Maria, van engelen en geloofsverkondigers en op Allerheiligen.
Soms wordt ook wit gedragen bij begrafenissen. Om dit wit van het feestelijke wit te onderscheiden, wordt het ondersteund met grijs, zwart of paars.


Rood
Verwijst naar vuur, warmte, bloed
en is daarom de kleur van liefde, kracht

wordt gedragen op Palmzondag, Goede Vrijdag, Pinksteren, het feest van het H. Hart en op de feesten van de apostelen, de evangelisten en de martelaren.


Groen
Verwijst naar het groen in de natuur
en is daarom de kleur van groei, hoop, leven

wordt gedragen tijdens de gewone zondagen in het jaar
Groen verwijst naar leven, naar hoop. Daarom is groen de grondtoon van een christelijk leven in zijn gewone doen.


Paars
De kleuren blauw en rood verwijzen naar het menselijke en het goddelijke. De vermenging van die kleuren verwijst daarom naar een tijd van bezinning over de relatie tussen mens en God.
Het is ook de kleur van droefheid en rouw.

Paars wordt gedragen tijdens de advent, de veertigdagentijd, Allerzielen en de uitvaartliturgie.

Dit zijn tijden van bezinning bij uitstek, waarin gelovigen proberen te achterhalen wat echt belangrijk is in het leven. Tijdens de Goede Week heeft de paarse kleur betrekking op het lijden en sterven van Jezus.Merk op
Vroeger werden ook kleuren blauw (bv 15 augustus) en roze (zondag in het midden van de advent en de veertigdagentijd) gebruikt. Tegenwoordig zo goed als niet meer.
De witte kleur wordt vaak vervangen door goudgeel, dat dezelfde betekenis heeft als het wit.Suggestie

INFORMEREN

Vier kleuren...

Om een gesprek over het liturgisch jaar te starten kun je vragen naar de kleur van de gewaden van de priester.
(In sommige parochies is die kleur nog op andere plaatsen in de kerk te zien - altaar, lezenaar...)
In de map 'Bijbel in 1000 seconden', is de kleur bovenaan de bladzijde van een bepaalde zondag ook de kleur van de gewaden die de priester draagt.
- Kennen jullie de verschillende kleuren die de priester draagt?
Met die kleur wil de priester iets zeggen zonder woorden.

wit/geel/goud Vandaag is een feestelijke dag. Daarom draag ik stralende kleren.
Groen Vandaag is een gewone dag. Toch blijf ik hopen dat alle mensen op een dag als kinderen van God zullen leven.
Paars Vandaag is een ernstige dag. Een dag om na te denken. Soms ook een dag van verdriet.
Rood Vandaag is een sterke dag. Een dag waarop ik aan lijden denk, of aan het warme vuur van de heilige Geest.


- Welke kleur draagt de priester bij de feesten?
(meestal wit, behalve met Pinksteren: rood)
- Welke kleur draagt de priester tijdens de periodes die voorbereiden op Kerstmis en Pasen?
(paars)
Let telkens goed op de kleur van de gewaden van de priester tijdens een eucharistieviering. Vraag hier telkens naar bij het begin van de nevendiensten. De kinderen zeggen ook wat de betekenis is van die kleur.

Voorstelling van het liturgisch jaar

Het liturgisch jaar wordt op verschillende manieren voorgesteld: in een cirkel, op een tijdlijn. De voorstelling die de voorkeur geniet is die in een spiraalvorm.

Fano

De tijdlijn
suggereert een groei die altijd verder gaat, terwijl de feesten toch elk jaar terugkomen.


De cirkel
legt dan weer te eenzijdig het accent op het steeds opnieuw herkauwen van hetzelfde.


De spiraal
geeft de groei weer in de cyclische beweging. Elke jaar opnieuw komen de feesten terug en elk jaar krijgt men de kans om ze dieper, bewuster te beleven, omdat men elk jaar nieuwe ervaringen opdoet en met nieuwe ideeën geconfronteerd wordt.

Het liturgisch jaar in 'bijbelin1000seconden.be'

Kerstkring

Advent

Advent

Kersttijd

Kerstmis
DriekoningenPaaskring

Veertigdagentijd

Aswoensdag
Veertigdagentijd
Goede Week
Witte Donderdag
Goede Vrijdag

Paastijd

Stille zaterdag - paaszaterdag
Pasen
Vijftigdagentijd
Hemelvaart
Pinksteren
Heilige Drie-EenheidTijd door het jaar

Lichtmis
Maria
Tenhemelopneming van Maria
Allerheiligen
Allerzielen
Christus Koning