Loading...
 

Marcus 16, 9-15

2 Schaduwen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Marcus 16, 9-15: Leerlingen zien Jezus

Bij de tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1612-1613)

Jezus was opgestaan uit de dood op zondag, vroeg in de ochtend. De eerste die hem zag, was Maria uit Magdala. Jezus had vroeger zeven kwade geesten uit haar weggejaagd.
Maria ging naar de volgelingen van Jezus. Die waren verdrietig en huilden. Maria zei tegen hen: ‘Jezus leeft! Ik heb hem gezien!’ Maar zij geloofden haar niet.
Daarna werd Jezus gezien door twee volgelingen. Ze waren onderweg, buiten de stad. Nu zag Jezus er anders uit. De twee gingen het aan de anderen vertellen. Maar die geloofden het nog steeds niet.
Ten slotte werd Jezus gezien door de elf leerlingen, terwijl ze zaten te eten. Jezus zei streng tegen hen: ‘Jullie zijn ongelovig en ongehoorzaam! Want jullie hoorden dat ik uit de dood was opgestaan. Dat vertelden de mensen die mij gezien hadden. Maar jullie geloofden het niet.’
Jezus zei verder tegen de leerlingen: ‘Ga de hele wereld door, en vertel het goede nieuws aan iedereen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus verrezen was
in de vroege morgen van de eerste dag van de week,
verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena,
uit wie hij zeven duivels had uitgedreven.
Ze ging het vertellen aan zijn vroegere vrienden
die rouwden en weenden.
Maar toen ze hoorden dat Hij leefde
en dat Maria Magdalena Hem had gezien,
geloofden ze het niet.

Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen,
die te voet op weg waren, buiten de stad.
Toen ze teruggekeerd waren, vertelden ze dat aan de anderen,
maar ook zij werden niet geloofd.

Later verscheen Hij aan de elf, terwijl ze aan tafel aanlagen.
Hij verweet hun hun hardnekkig ongeloof,
Want ze hadden diegenen die Hem hadden gezien
toen Hij verrezen was, niet geloofd
Daarna zei Hij: ‘Ga uit over de hele wereld
en verkondig het goede nieuws aan iedereen.

Bij de tekst

Aanhangsel

Deze tekst behoort niet tot het oorspronkelijk evangelie van Marcus. Dat blijkt niet alleen uit de handschriften, maar ook uit de inhoud en de manier van schrijven.
De tekst lijkt een kort overzicht te zijn van wat vooral de evangelisten Lucas (oa. leerlingen van Emmaüs) en Johannes (oa. Maria Magdalena) schreven over de verschijning van Jezus.

Bijbel en kunst

BUONINSEGNA

Verschijning van Jezus aan de apostelen (tussen 1308 en 1311)

Duccio Di Buoninsegna Appearance While The Apostles Are At Table WGA06738

Tempera op hout (39,5 cm op 51,5) - Museo dell'Opera del Duomo, Siena


Werk van de Italiaanse kunstschilder Duccio di Buoninsegna (1255–1319) dat de verschijning voorstelt van de verrezen Jezus aan de elf leerlingen. Brood, wijn, honingraten en vis liggen op tafel.
Suggestie
Lees Marcus 16, 9-15 voor.

Laat de deelnemers het schilderij zien van Duccio di Buoninsegna.
Ze vertellen wat ze zien. Bijvoorbeeld:
. Elf apostelen –
Geen twaalf. Waarom?
(Judas heeft zelfmoord gepleegd)
. Gedekte tafel met brood, vis en wijn.
Aan welke tekst uit de Bijbel doen deze etenswaren denken?
(Broodvermenigvuldiging - vijf broden, twee vissen)
. Aureolen achter het hoofd van Jezus en enkele apostelen.
Wat kan de betekenis hiervan zijn?
(‘aureool’ is verwant met ‘aura’ (= uitstraling – wat straalden ze uit?)
. Op de kleding van Jezus heeft de schilder goud aangebracht.
Waarom zou dat zijn?
(‘Goud’ werd door schilders gebruikt om het goddelijke mee weer te geven. In dit geval wil de kunstenaar ermee duidelijk maken dat Jezus verrezen is.)
. Op elk van de handen schilderde de kunstenaar een donkere stip.
Waarom deed hij dat?
(verwijst naar de kruisdood van Jezus)


Duccio Di Buoninsegna

Bezorg na de algemene verkenning elke deelnemer een detail van de handen van Jezus.
Gedurende vijf minuten denken ze na over wat Jezus met zijn handen zou kunnen 'zeggen'. Dit noteren ze rond deze handen.
Daarna wisselen de deelnemers hun ideeën uit.
Sluit af met het voorlezen van Marcus 16, 9-15.