Loading...
 

Marcus 5, 1-20

Varkens 5

STUUR ONS NAAR DIE VARKENS
OM DAARIN TE GAAN


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Marcus 5, 1-20: Jezus geneest een bezeten man 

// Matteüs 8, 28-34 // Lucas 8, 26-39De tekst

'Bijbel in gewone taal'

Ze gingen naar de andere kant van het meer.
Daar was het gebied van de Gerasenen.
Toen Jezus uit de boot gestapt was, kwam er een man op hem af.
Die man kwam tevoorschijn uit één van de grotten
waar mensen begraven lagen. Daar woonde hij.
Hij had een kwade geest in zich.
De mensen bonden hem vaak vast met zware kettingen en handboeien.
Maar dat duurde niet lang.
De man trok de boeien los en maakte de kettingen kapot.
Niemand was sterk genoeg om hem tegen te houden.
Dus ging die man zijn gang.
Dag en nacht stond hij lawaai te maken in de grotten en de bergen.
En hij sloeg zichzelf met stenen.
Toen de man Jezus in de verte zag, rende hij naar hem toe.
Hij liet zich voor Jezus op de grond vallen.
Jezus zei tegen de kwade geest die in de man was: ‘Ga weg uit deze man!’
Maar de kwade geest schreeuwde:
‘Jij daar, Jezus, Zoon van de allerhoogste God! Laat me met rust!
Ik smeek je, doe me geen pijn.’
Jezus vroeg aan de man: ‘Hoe heet je?’
Hij zei: ‘Ik heet Leger. Want er zit een leger kwade geesten in me.’
De kwade geesten zeiden tegen Jezus:
‘Stuur ons alsjeblieft niet weg uit dit gebied.’
Toevallig liep daar in de bergen een grote groep varkens.
De kwade geesten vroegen aan Jezus: ‘Mogen we in die varkens gaan?’
Dat vond Jezus goed. De kwade geesten gingen weg uit de man.
Ze gingen in de varkens.
Meteen renden de varkens van de steile berg af, en ze vielen in het meer.
Alle varkens verdronken. Het waren er wel tweeduizend.
De mannen die op de varkens gepast hadden, vluchtten weg.
Ze vertelden overal wat ze gezien hadden.
De mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus.
Daar zagen ze ook de man die eerst een leger kwade geesten in zich had.
Nu zat hij daar rustig, met kleren aan en helemaal normaal.
De mensen schrokken ervan.
Een paar mensen hadden alles gezien. Ze vertelden het aan de anderen.
Ze zeiden dat de kwade geesten in de varkens gegaan waren.
En ze vertelden wat er daarna met die varkens gebeurd was.
Toen de mensen dat hoorden, zeiden ze tegen Jezus:
‘Ga alstublieft weg uit ons gebied.’ Jezus stapte in de boot.
De man die eerst kwade geesten in zich had, wilde heel graag mee.
Maar Jezus zei: ‘Nee. Ik wil dat je teruggaat naar je huis en je familie.
Vertel hun wat de Heer voor jou gedaan heeft,
en hoe goed hij voor je geweest is.’
De man ging naar het gebied dat Dekapolis heet.
Daar begon hij te vertellen wat Jezus voor hem gedaan had.
En iedereen die het hoorde, was verbaasd.

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1586 - 1587)Stilstaan bij …

Gerasenen
Inwoners van Gerasa, één van de steden van de Dekapolis. Omdat het stadje Gerasa niet dicht genoeg ligt bij het meer van Galilea, zijn er problemen om dit verhaal aannemelijk te maken.
Wanneer Matteüs (Matteüs 8, 28) deze tekst van Marcus overneemt verandert hij Gerasa door Gadara.


Legio / Legioen
Een Romeins legioen bestond uit 6000 soldaten, 120 mannen te paard en technisch personeel.
Of de man nu door 6000 onreine geesten bezeten was of niet, daar komt het niet op aan. Marcus wil ermee zeggen dat de ziekte van de man heel erg was.


Varken
Voor de Joden is een varken een onrein dier, omdat het zijn voedsel niet herkauwt (Leviticus 11, 7; Deuteronomium 14, 8). Daarom ook mogen ze het niet opeten.


Vertellen
Meestal vraagt Jezus aan iemand die genezen is om daar niemand iets over te zeggen. Maar niet in deze tekst. Hier vraagt Jezus aan de genezen man om dat juist wél te doen. Zo toont Marcus dat het goede nieuws doorverteld moet worden aan niet-Joden, aan mensen die verder van Jezus staan als zijn Joodse volgelingen.


De Heer
Marcus bedoelt hiermee God. Maar dat heeft de genezen man niet zo best gehoord: hij vertelt aan iedereen wat Jezus voor hem heeft gedaan.


Dekapolis (Grieks = tiensteden)
Dekapolis was een unie van een aantal Griekse steden die vooral in het oosten van de Jordaan lagen. Dit gebied strekte zich uit van Damascus tot Filadelfia (het huidige Amman).
De Griekse naam Decapolis doet vermoeden dat het om tien steden ging, maar in de loop der jaren maakte een wisselend aantal steden ervan deel uit.
In dat gebied woonden vooral niet-Joden, mensen die tot de Griekse cultuur behoorden. Daarom kan er sprake zijn van een grote kudde varkens waar de geesten in gaan. Want Joden hielden geen varkens omdat varkens voor hen onrein waren.

Bij de tekst

Zoon van God

In de tekst noemt de onreine geest Jezus ‘Zoon van de allerhoogste God’. In het evangelie volgens Marcus noemen alleen God zelf en een honderdman Jezus ook zo. In zijn evangelie gebeurt het vaker dat mensen die niet dicht bij Jezus staan, soms beter begrijpen wie Hij is dan de mensen die dicht bij Hem staan.Context

Merk op dat in de tekst die aan deze genezing voorafgaat gaat over Jezus die een storm stilt op het meer van Galilea. Jezus blijkt dus niet alleen een storm in de natuur, maar ook een storm in het hart van de mens te kunnen beheersen.

Bijbel en kunst

Meester ALEXANDER

Jezus geneest een bezeten man (1430)
Alexander Master,  Jesus Heals The Geresene, Kinoiniklijke Bibliotheek, The Hague, 1430

Koninklijke bibliotheek, Den Haag
ARCABAS

De bezeten man van Gerasa
Hommepossede14

St Hugues de Chartreuse


Dit schilderij is van Arcabas, een Frans schilder, geboren in Moselle in 1926.
Het werk is in twee delen verdeeld:

.
in het bovenste deel, herkennen we van links naar rechts: Jezus, de man en de onreine geesten.
- Jezus baadt in licht en felle kleuren (verwijzen naar de verrijzenis). Met zijn rechterhand verjaagt Hij de onreine geesten.
- De bezeten man wordt verblind door het licht dat afkomstig is van Jezus en de kracht die van Hem uitgaat.
- De onreine geesten (in donkere kleuren) worden weggedrukt door de kracht die van Jezus uitgaat.

. in het onderste deel, is een kudde varkens te zien die onder invloed van de onreine geesten wegvluchten en zo in het water verdrinken.

Suggesties

Grote kinderen

EVEN TESTEN

Jezus geneest een bezeten man

- Waar woonde de man in het begin van het verhaal?
(Hij woonde in rotsgraven)
- Wat doet hij daar ?
(Hij kwetst zich met stenen)
- Wat hebben de mensen uit zijn omgeving willen doen? Is dat gelukt?
(Men heeft hem met een ketting willen vastbinden, maar dat is niet gelukt)
- Beschrijf de man op het einde van het verhaal. Wat is er intussen gebeurd ?
( de man zit rustig, bij zijn volle verstand, bij Jezus. Intussen had Jezus aandacht voor die man)INLEVEN

Vertellen

Vertel het verhaal vanuit een ander standpunt: één van de varkens, een herder die alles uit de verte ziet gebeuren, een visser op het meer.DOEN

Drieluik: een ontmoeting die verandert

Zorg voor drie A4-bladen die je naast elkaar plaatst (of horizontaal of verticaal)

Meest linkse blad
De kinderen zoeken teksten en foto’s die een of andere bezetenheid weergeven en maken hiermee een collage.


Meest rechtse blad
De kinderen zoeken teksten en foto’s die rust, geluk weergeven en maken hiermee een collage.


Middelste blad
De kinderen zoeken een afbeelding van Jezus. Daarrond schrijven ze woorden en handelingen van Jezus die duidelijk maken dat wanneer Hij iemand ontmoet, die persoon anders wordt.