Loading...
 

Matteüs 26, 36-56

Israël Mei 2012 035
Foto © Chantal Leterme (2012)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Matteüs 26, 36-52: Jezus op de Olijfberg

Matteüs 26, 36-52 // Marcus 14, 26-51 // Lucas 22, 39-53De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C Leterme)

Dan gaat Jezus met zijn vrienden naar Getsemane.
Hij zegt: ‘Blijven jullie hier zitten? Ik ga daar bidden.
Petrus, Jacobus en Johannes, komen jullie met Mij mee?’
Jezus wordt bedrukt en onrustig. Hij zegt tegen de drie:
‘Ik ben heel erg bedroefd. Blijf hier, en blijf wakker met Mij.’
Hij gaat wat verder, knielt met zijn hoofd tot op de grond en bidt:
‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan.
Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’
Dan keert Hij terug naar zijn vrienden. Ze slapen. Hij zegt tegen Petrus:
‘Kunnen jullie dan niet één uur wakker blijven met Mij?’
Voor de tweede maal gaat Hij bidden:
‘Vader, als deze beker niet voorbij kan gaan
zonder dat Ik hem drink, laat dan uw wil geschieden.’
Wanneer Hij terugkeert, vindt Hij zijn vrienden opnieuw in slaap.
Hij laat hen met rust en gaat voor de derde keer bidden.
Als Hij terug keert naar zijn vrienden zegt Hij:
‘Kom, sta op, laten we gaan. Degene die Mij overlevert, komt eraan.’
Hij is nog niet uitgesproken of Judas is daar
samen met een grote bende, met zwaarden en knuppels in de hand.
Judas heeft met hen afgesproken: ‘Het is degene die ik zal kussen.’
Hij gaat naar Jezus en zegt: ‘Dag rabbi!’, en hij kust Hem.
Jezus vraagt: ‘Vriend, ben je daarvoor hier!’
Dan komt de bende dichterbij, grijpt Jezus en overmeestert Hem.
Jezus zegt: ‘Jullie komen Mij met zwaarden en stokken gevangen nemen,
precies alsof Ik een bandiet ben. Waarom pakten jullie Mij niet op
toen ik dag in dag uit in de tempel les gaf?’
De vrienden van Jezus laten Hem in de steek en vluchten weg.Stilstaan bij…

Getsemane (= oliepers)
Dit was een stuk grond dat beplant was met olijfbomen, en waar ook een pers stond. Volgens Johannes lag deze tuin langs de Kedronvallei aan de voet van de Olijfberg, in het Oosten van Jeruzalem. Van daaruit zag men de tempel. Toen Jezus leefde, was deze berg begroeid met olijfbomen.


Zebedeüs
Een niet onbemiddelde visser, die een bedrijf had, waarin zijn zonen Jacobus en Johannes meewerkten.


Uw wil geschiede
Deze zin herinnert aan het ‘Onze Vader’, het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen.


Zondaar
Een zondaar is iemand die een zonde begaat. In de Bijbel is zonde niet alleen: niet leven naar de ‘geboden’ en ‘wetten’ die deel uitmaken van de relatie / verbond tussen God en mens, maar ook: het nalaten van het goede. Door zondig te leven, komt men niet alleen tekort tegenover de medemens, maar ook tegenover God.


Hogepriesters
Een hogepriester stond aan het hoofd van de priesters en de levieten, de tempeldienaren. Hij was ook de voorzitter van het Sanhedrin, de Grote Raad.
Van 18-36 na Christus was Kajafas hogepriester in Jeruzalem. Hij was de schoonzoon van Annas, die hogepriester was van 5-15 na Christus. Annas was een hogepriester met veel invloed en gezag, ook na zijn ambtstermijn. Dit is wellicht de reden waarom in het evangelie sprake is van hogepriesters.


Kussen
Een kus die openbaar werd gegeven, was een betuiging van eerbied, geen teken van intimiteit.


Rabbi (Hebreeuws = meester)
In het officiële jodendom was dit de aanspreektitel voor een leraar.


Tempel
Voor de joden was dit de heiligste plaats ter wereld en de enige waar men kon offeren. Salomo bouwde de eerste tempel in Jeruzalem om er de ark in te plaatsen. De tempel die Jezus kende, was de derde tempel die door koning Herodes was gebouwd (de koning die regeerde toen Jezus werd geboren).
Die tempel bestond uit verschillende ruimtes:
de voorhof van de heidenen, waar iedereen binnen mocht ,
de voorhof van de vrouwen, waar de joodse vrouwen moesten achterblijven,
terwijl de joodse mannen nog verder mochten naar de voorhof van de Israëlieten.
De voorhof van de priesters, waar alleen de priesters mochten komen.
Het heilige der Heilige, waar één maal in het jaar een priester mocht binnenkomen.

Bijbel en kunst

He Qi

Gebed in Getsemani

23praying At Gethemane

He Qi is een Chinees kunstenaar die in Amerika verblijft.
Bespreek
Sta even stil bij dit merkwaardig kunstwerk.
- Hoeveel mensen zie je?
- Wat doen ze?
- De figuren zijn gevat in een lichte driehoek. Wat zou de kunstenaar daarmee willen duidelijk maken?
- Ken je de passage in de Bijbel die de kunstenaar hier uitbeeldt? Welke elementen op dit schilderij doen je daaraan denken.

Suggestie

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

Bleibet hier

(muziek: J. Berthier - Taizé)

'Bleibet hier und wachet mit mir.
Wachet und betet,
wachet und betet.'

'Blijf nu hier en waak bij Mij.
Waakt en bidt,
waakt en bidt.'


Klik hier om dit lied te beluisteren.