Loading...
 

Nehemia 8, 1-4a.5-6.7b-12

Nehemia 8, 1-4a.5-6.7b-12: Een vrolijk feest

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 728-729)

(Op de eerste dag van de zevende maand) kwamen de Israëlieten allemaal naar het plein voor de Waterpoort. Ze vroegen aan Ezra, die priester en schrijver was, of hij het boek met de wet van Mozes wilde halen. In dat boek stonden alle wetten en regels die de Heer aan de Israëlieten gegeven had.
Ezra haalde het wetboek en liet het zien aan alle mensen die daar bij elkaar waren. Alle mannen, vrouwen en kinderen die oud genoeg waren om de wet van Mozes te begrijpen, zagen het boek.
Op het plein voor de Waterpoort ging Ezra op een houten podium staan. Dat podium was speciaal voor hem gemaakt. Omdat Ezra hoger stond dan het volk, kon iedereen hem zien. Toen hij het boek opende, ging iedereen staan. Ezra begon hardop voor te lezen uit het boek. Hij las de hele dag, en iedereen luisterde ernaar.
Ezra dankte de Heer, de grote God. Het hele volk hield de handen omhoog en antwoordde: ‘Amen, amen.’ Daarna knielden alle mensen, en ze bogen diep voor de Heer.

Toen het volk weer was gaan staan, legden een paar Levieten uit wat de wetten betekenden. De ene Leviet las eerst luid en duidelijk een stuk voor uit het boek met de wet van God. En daarna legde een andere Leviet het stuk uit. Zo kon iedereen begrijpen wat er voorgelezen werd.
Toen het volk hoorde wat er in het wetboek stond, moest iedereen huilen. Maar Nehemia, de provinciebestuurder, zei: ‘Huil niet.’ En ook Ezra en de Levieten die de wetten voorgelezen en uitgelegd hadden, zeiden dat het volk niet moest huilen. Ze zeiden: ‘Deze dag is een heilige dag, een dag ter ere van de Heer, jullie God! Daarom moeten jullie niet verdrietig zijn. Ga thuis een feestelijke maaltijd klaarmaken met lekker eten en drinken. En deel je feestmaal met mensen die niets hebben. Want dit is een heilige dag, een dag ter ere van de Heer. Droog je tranen, en wees blij met wat de Heer voor jullie doet. Hij geeft jullie steeds nieuwe kracht!’ De Levieten vroegen de mensen om rustig te blijven en op zo’n bijzondere dag niet verdrietig te zijn.
Toen ging iedereen naar huis om te eten en te drinken. En ze deelden hun feestmaal met anderen. Ze maakten er een groot en vrolijk feest van. Want ze hadden goed begrepen wat Ezra en de Levieten gezegd hadden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Alle Israëlieten die in steden woonden,
kwamen bijeen op het plein voor de Waterpoort.
Ze vroegen aan Ezra, de Schriftgeleerde:
'Wil je het boek halen van de leer van Mozes,
die God aan Israël gegeven heeft?'
Ezra, de priester, haalde het boek en begon er uit voor te lezen.
Het was de eerste dag van de zevende maand.

Vanaf zonsopgang tot de middag
las Ezra klaar en duidelijk voor uit het boek
op het plein voor de Waterpoort.
De mensen luisterden aandachtig naar wat hij voorlas.
De Schriftgeleerde Ezra ging op een houten verhoog staan
dat men voor die gelegenheid had gemaakt.
Voor heel het volk opende Ezra het boek.
Dan ging iedereen rechtop staan.
Ezra prees God en iedereen zei: ‘Amen, amen!’
Ze staken hun handen omhoog, bogen het hoofd
en knielden voor God, met het gezicht op de grond.

De tempeldienaars lazen voor uit het boek van de wet van God,
legden het uit en verklaarden de betekenis,
zodat iedereen het begreep.
Heel het volk barstte in tranen uit
toen het de woorden van de wet hoorde
Toen zeiden Nehemia, Ezra en de tempeldienaars, de levieten:
‘Deze dag is gewijd aan de Heer jullie God.
Wees dus niet treurig en ween niet.
Kom, ga lekker eten, drink er zoete drank bij
en deel met wie niets heeft,
want deze dag is gewijd aan onze God.
Wees niet bedroefd,
maar laat de vreugde die God jullie schenkt je kracht zijn.’

De levieten kalmeerden het volk en zeiden:
'Wees nu stil! Dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.'
En het volk ging eten en drinken
en deelde van zijn maaltijd met anderen.
Ze vierden uitbundig feest,
want ze hadden begrepen wat hun was gezegd.Stilstaan bij ...

Ezra
Ezra was een priester en Schriftgeleerde in de tijd dat de Israëlieten in ballingschap zijn. Toen koning Kores (Cyrus) van Perzië aan grote groepen Israëlieten de toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem, ging hij na of de teruggekeerde Israëlieten in hun land God dienden en hoe ze dat deden. Onder zijn leiding werd de tempel herbouwd en het paasfeest gevierd. Ezra werd gezien als een nieuwe Mozes.

Zevende maand
Valt tijdens de maanden september en oktober. In die maand wordt het Loofhuttenfeest gevierd en het religieuze Nieuwjaar.

Verklaren
Het zou kunnen dat de teksten die voorgelezen werden niet alleen verklaard moesten worden, maar ook vertaald. Want ze waren in het Hebreeuws geschreven, terwijl de mensen toen meestal Aramees spraken.

Levieten
Levieten / tempeldienaars waren in oorsprong de nakomelingen van Levi, de derde zoon van de aartsvader Jacob. In de tijd van Mozes, werden ze uitgekozen voor de dienst in de tabernakel (de tent waarin de ark van het Verbond stond) en later in de tempel. De stam van Levi leidde bijzondere religieuze diensten en droeg politieke, militaire en economische verantwoordelijkheden.

Tranen
Deze tranen kunnen de uiting zijn van het verdriet van de mensen toen ze zich realiseren hoeveel fouten ze wel gemaakt hadden, toen ze geconfronteerd werden met de wetten van God.

Nehemia
(= 'De Heer troost')
Nehemia was de zoon van Chachalja en de broer van Chanani. Hij was wijnproever en schenker aan het hof van koning Artaxerxes I. Een functie die alleen aan vertrouwelingen werd gegeven. Hij woonde in Susa, de winterhoofdstad van het Perzisch Rijk.
Toen de koning besloot om het joodse volk uit ballingschap naar hun land te laten terugkeren, stelde hij Nehemia aan als landvoogd van Juda (rond 445 voor Christus). Daar moest hij orde op zaken stellen. Geboden die vergeten waren, voerde hij terug in. Hij nam ook de leiding bij het herstel van de muren van Jeruzalem, een werk dat heel veel tegenkanting kreeg vanuit allerlei hoeken.

Lekker eten ...
De Tora is geen reden om te treuren. De Tora is een geschenk van God aan zijn volk en bevat woorden die de weg wijzen naar het leven. Een reden om blij te zijn! Iets wat mag en moet gevierd worden.

Bij de tekst

Het boek Nehemia

Schrijver

Men gaat ervan uit dat Nehemia dit boek zelf schreef in 431-430, toen hij voor de tweede keer naar Jeruzalem terugkeerde na zijn bezoek aan Perzië.
Delen van het boek werden in de eerste persoon geschreven (hoofdstuk 1-7; 12,27-47, en 13). Andere delen schrijven over hem in de derde persoon (hoofdstukken 8, 9 en 10). Meestal neemt men aan dat Ezra die geschreven zou hebben, maar daar is geen bewijs voor.

Het boek Nehemia vormt een geheel met het boek Ezra. In de Hebreeuwse Bijbel vormen ze zelfs één boek.Inhoud

De boek Nehemia ‘reconstrueert’ de geschiedenis na de Babylonische ballingschap: de heropbouw van Jeruzalem (tempel, stadsmuren) en de tegenstand die ze daarbij te maken kregen. Hierbij gebruikt hij teksten uit allerlei bronnen: brieven, lijsten met namen, geslachtsregisters.
Hij ging hierbij niet te werk zoals historici dat nu doen, met als gevolg dat niet alles klopt met de realiteit.
Doel

Het boek wil ook duidelijk maken hoe belangrijk het is dat de teruggekeerde Joden de wetten van Mozes naleven.Drie delen

Deel 1(1-7)eerste werkzaamheden van Nehemia, wanneer hij in 445 voor Christus van de Perzische koning Artaxerxes toestemming kreeg om naar Jeruzalem te gaan. Onder zijn leiding wordt de muur van de stad herbouwd. Hij komt op voor de grote groep arme mensen onder de bevolking.
Deel 2(8-10) het godsdienstige leven van de teruggekeerde Joden wordt nieuw leven ingeblazen. De priester Ezra leest de wetten van Mozes voor aan alle Israëlieten. Het hele volk zegt dat ze zullen leven volgens deze wetten van God.
Deel 3(11-13) de nieuwe stadsmuur wordt ingewijd. Nehemia neemt maatregelen om de Joodse godsdienst in eer te herstellen.


Suggesties

Grote kinderen

BELEVEN

Bidden met het lichaam

"Dan ging iedereen rechtop staan.
Ezra prees God, en iedereen antwoordde: ‘Amen, amen!’
Zij staken hun handen omhoog,
bogen het hoofd
en vielen neer voor God,
met het gezicht op de grond."

Doe de volgende bewegingen heel bewust en met respect na (vergeet hierbij niet dat het houdingen zijn die mensen gebruiken als ze bidden):
rechtop staan
handen omhoog houden
het hoofd buigen
neervallen
het gezicht op de grond.

Sta nadien stil bij elke houding
- Welk gevoelen ging er door je heen bij deze houding?
- Wat zegt dit gevoelen volgens jou over 'bidden'?

SPELENDERWIJS

Letters schrappen

De volgende woorden hebben met de tekst te maken. Ze hebben elk
acht lettertekens, maar de letters ervan staan door elkaar en er staat één letter teveel.
Vind je het woord terug, streep dan alle letters van dat woord weg.
Met de letters die overblijven vorm je een naam.
Wat weet je over die persoon?


LNE
EVT
EIE

FDS
EOR
BED

ADD
ARA
REG

INE
EAE
DER


Correctiesleutel
LNE
EVT
EIE
'Levieten' - blijft over: E

FDS
EOR
BED
'Bedroefd' - blijft over: S

ADD
ARA
REG
'Dageraad' - blijft over: R

INE
EAE
DER
'Iedereen' - blijft over: A

Oplossing: Ezra