Loading...
 

Numeri 24, 2-7 . 15-17a

2 Ster

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Numeri 24, 2-7 . 15-17a: Zegen over Israël

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Bileam zijn blik liet rondgaan
en Israël daar gelegerd zag, stam bij stam,
kwam de geest van God over hem.
en sprak hij de volgende woorden:
‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor,
zo spreekt de man met het open oog,
zo spreekt hij die de woorden van God hoort
en ziet wat de Almachtige toont,
en in vervoering openbaringen ontvangt:
Hoe mooi zijn uw tenten, Jakob,
hoe mooi uw woningen, Israël,
als palmbomen, overal verspreid,
als tuinen langs een rivier,
als aloë’s door God geplant,
als ceders langs het water.
De emmers van Israël lopen over,
wat gezaaid is krijgt water in overvloed.
Zijn koning wordt groter dan Agag,
zijn koningschap wordt zeer machtig.’

Daarop sprak hij de volgende woorden:
‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor,
zo spreekt de man wiens oog geopend is,
zo spreekt hij die Gods woorden hoort,
die weet wat de Allerhoogste weet
en ziet wat de Almachtige toont,
en met open ogen openbaringen ontvangt:
Wat ik zie is niet in het heden,
wat ik waarneem is niet nabij.
Een ster komt op uit Jakob,
een scepter uit Israël.’


Stilstaan bij ...

Bileam
Bileam, een waarzegger, was voor de joden een vreemdeling en dus een goddeloze man. Zijn koning vroeg hem om een vervloeking uit te spreken over Israël. In plaats daarvan bezingt hij het toekomstig heil van Gods volk. Later erkenden gelovige Joden dat de Geest Gods met hem was.

Open oog
Een manier om te zeggen dat Bileam met dat oog in de toekomst kon kijken of geheimen kon zien.

Agag
Het is niet zeker of hier Agag bedoeld wordt die ook in 1 Samuel 15, 8vv vermeld wordt. Misschien was het een koningsnaam die bij vele volkeren gebruikt werd. Het kan ook zijn dat daarmee een titel wordt aangegeven.

Ster / scepter
Tekens van koninklijke macht.

Bij de tekst

Messias

Reeds van in het begin werd deze profetie verstaan als de aankondiging van de komst van de Messias.Oude teksten

De orakels die in Numeri 24 te vinden zijn, zouden in de 12e eeuw voor Christus opgeschreven zijn. Dit kom men oa. opmaken uit hun taalgebruik.Historische context

Toen de Israëlieten op het punt stonden om het land van de koning van Moab te doorkruisen op hun tocht naar het Beloofde Land, riep die koning de waarzegger / profeet Bileam bij zich. Hij vreesde dat de doortocht van de Israëlieten een ramp zou zijn voor de oogst en vroeg daarom aan Bileam om een vloek over hen uitspreken. Maar toen Bileam zag hoe God dat volk in de toekomst zou zegenen, kon hij niet anders dan een zegen over hen uit te spreken.Matteüs

In het licht van deze tekst krijgt de ster die de wijzen in het Oosten zagen een bijzondere betekenis. Bileam sprak over de toekomst, Matteüs heeft het over de geboorte van de Messias in zijn tijd.