Loading...
 

Psalm 72

Psalm 72: Koning zoals God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 933-934)

Een lied van Salomo.

God, help de koning.
Help hem om een goede heerser te zijn,
net zo rechtvaardig als u.
Help hem om een eerlijke rechter te zijn,
een goede leider van uw trouwe volk.
Laat er overal vrede zijn,
op alle bergen, op alle heuvels.

God, help de koning,
help hem om goed te zijn voor arme mensen,
voor mensen zonder macht.
Zorg dat hij hun onderdrukkers doodt.
Laat de koning heel lang leven,
zo lang als de zon en de maan bestaan,
zo lang als er mensen op aarde zijn.
Zorg dat hij goed is voor mensen,
zoals regen goed is voor droog land.

Laat het goed gaan met eerlijke mensen,
zo lang als de koning regeert.
Laat er overal vrede zijn,
zo lang als de maan bestaat.
Laat de koning heersen over de hele aarde,
van het oosten tot het westen,
van het noorden tot het zuiden.

Laten de volken uit de woestijn hem dienen,
en laten zijn vijanden voor hem knielen.
Laten andere heersers hem geschenken brengen,
overal vandaan.
Laten zij hem kostbare schatten geven.
Laten ze hem gehoorzaam zijn,
laten alle volken naar hem luisteren.


De koning zal arme mensen bevrijden,
mensen in nood zal hij helpen.
Iedereen die om hulp roept, zal hij helpen.
Mensen zonder macht zal hij bevrijden,
hij zal het leven van arme mensen redden.
Hij zal hen redden uit gevaar,
hij zal hen bevrijden van geweld,
want hun leven is kostbaar voor hem.

Laat de koning lang regeren!
Mensen zullen hem goud geven
en steeds voor hem bidden.
Ze zullen God vragen om de koning te helpen,
elke dag opnieuw.

Overal zal koren groeien,
zelfs boven op de bergen.
Het rijpe koren bedekt het hele land,
zoals bossen de Libanon-bergen bedekken.
En iedereen zal leven in vrede en geluk.

De koning zal altijd machtig zijn,
zo lang als de zon bestaat.
Iedereen zal dat weten.
Alle volken eren de koning.
Ze willen net zo gelukkig worden als hij,
dat wensen ze elkaar toe.


Laat iedereen God danken.
Hij is de Heer, de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
Laat iedereen hem altijd danken,
want hij is machtig.
Laat God over de hele aarde heersen.
Amen, amen!

Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Salomo.

God, laat de koning regeren zoals Jij dat doet,
geef hem je gerechtigheid.
Laat hem je volk rechtvaardig besturen,
laat hem opkomen voor het recht van de verdrukten.

Laat er vrede zijn en recht op alle bergen, op alle heuvels.
Laat hem opkomen voor de zwaksten van zijn volk.
Laat hem zorgen voor de kinderen van de armen.
Laat hen hun verdrukker monddood maken.

Dat de koning mag leven zolang zon en maan bestaan,
eeuw na eeuw, na eeuw.
Dat hij mag zijn als regen die daalt op gras,
als felle regen, die de aarde drenkt.

De goedheid breekt door in zijn dagen,
vrede wordt werkelijk tot er geen maan meer is.
Hij zal heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de uiteinden van de aarde.

Het volk van de woestijn buigt voor hem,
zijn vijanden kussen het stof van zijn voeten.
Koningen van Tarsis, het kustland,
komen hem geschenken brengen.

De koningen van Sjaba en Seba,
komen hem hun schatting betalen.
Alle koningen brengen hem hulde,
alle volkeren zijn hem dienstbaar.

Hij redt de arme die om hulp roept,
de zwakke die door niemand geholpen wordt.
Hij zorgt voor wie machteloos gebrek lijdt
en redt het leven van wie arm is.

Hij verlost hen van onderdrukking en geweld:
hun leven is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning! Hij krijgt het goud van Sjeba,
Zonder ophouden bidt men voor hem en zegent men hem.

Er zal overvloed zijn van graan in het land,
zelfs op de toppen van de bergen.
Op de Libanon golven rijpe aren,
gekiemd als gras op de velden.

Laat zijn naam eeuwig bestaan
en verder leven zolang de zon schijnt.
Dat hij zelf een zegen mag zijn:
want alle volkeren prijzen hem gelukkig.

Geloofd zij God de Heer, de God van Israël,
Hij doet wonderen, Hij alleen.
Geloofd zij zijn heerlijke naam voor altijd:
dat zijn heerlijkheid heel de aarde vervult.

Amen, amen.

Hier eindigen de gebeden van David,
de zoon van Isaï.Stilstaan bij …

Salomo
Zoon van koning David. Op dit moment wordt sterk in vraag gesteld of deze psalm wel echt door Salomo werd geschreven.

Koning
In het oude Israël was de koning de plaatsvervanger van God. Daarom moest zijn koningschap een afstraling zijn naar de manier waarop God koning is: barmhartig, goed, liefdevol, zorgend voor armen en hulpelozen. Naar zo'n koning verlangt de psalm.

Grote Rivier / Stroom
Hiermee wordt de Eufraat bedoeld.

Tarsis / Sjeba
Met Tarsis bedoelt men waarschijnlijk Tartessus in Spanje, met Seba wellicht een gebied in Arabië.
Zo worden de verste uithoeken van het rijk in het westen en het oosten afgebakend.

Libanon
Land met een grote overvloed en verscheidenheid aan groenten en fruit.

Amen
(Hebreeuws = ‘zeker, het is zo’, ‘het zij zo’, ‘jaja’, ‘zeker weten’, 'we zijn het er allemaal mee eens!)
Dit woord wijst erop dat iets zeker is, waar is. Met dit woord wil men iets bevestigen: 'Zo is het!'. Het Nederlandse woord ‘beamen’ is ervan afgeleid.
Op het einde van elk psalmenboek eindigt de laatste psalm met de uitroep 'Amen': psalmen 41, 72, 89, 106.

Bij de tekst

Koningspsalm

Deze psalm begint als een gebed en vervolgt met wensen die passen bij de inhuldiging van de koning.Betekenis

Psalm 72 heeft het niet alleen over de gouden tijd van vrede, welvaart en macht tijdens de regering van koning Salomo, maar ook over het profiel van de ware Koning. Zijn programma is duidelijk:
Hij redt hij de arme die om hulp roept,
de zwakke die door niemand geholpen wordt.
Hij zorgt voor wie machteloos gebrek lijdt
En redt het leven van wie arm is.
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld:
hun leven is kostbaar in zijn ogen.
(verzen 13-14 // Matteüs 25, 31-46 - parabel van het laatste oordeel)

Men kan zich afvragen of veel koningen beantwoord hebben aan dit ideaal. Daarom waren er in de tijd van de koningen profeten die het optreden van de koningen vanuit dit ideaal kritisch benaderden.Koningen

Deze psalm over koningen die geschenken brengen voor de koning, zorgde ervoor dat men eerder spreekt over koningen dan over wijzen die het kind Jezus bezoeken.

Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Koning / koningen

.
Deze psalm wordt al heel lang door christenen gelezen als een psalm over Jezus Christus.
Zoek in de psalm de woorden die ze in Jezus gerealiseerd zagen.

.
Na zijn geboorte kreeg volgens Matteüs bezoek van 'wijzen uit het Oosten. Toch wordt doorgaans gesproken over het bezoek van 'drie koningen'.
Welk vers in deze psalm was daar de aanleiding voor?
(Koningen van Tarsis, het kustland, komen hem geschenken brengen)