Loading...
 

Psalm 95

Psalm 95: Maak muziek voor God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 970-971)

Kom, laten we zingen voor de Heer!
Laten we juichen voor hem,
want hij beschermt ons en hij redt ons.
Laten we hem danken in zijn tempel,
en vrolijk voor hem zingen.

De Heer is een grote koning, een machtige God,
machtiger dan alle andere goden.
Alles op aarde is van hem,
het diepste dal en de hoogste berg.
Ook de zee en het land zijn van hem,
hij heeft alles gemaakt.

Laten we knielen voor de Heer,
laten we diep voor hem buigen,
want hij heeft ons gemaakt.
Hij is onze God,
en wij zijn zijn volk.
Hij is onze herder,
en wij zijn de schapen die hij leidt.Vandaag spreekt God tegen jullie.
Luister dus goed,
wees gehoorzaam aan hem.
Verzet je niet tegen hem,
zoals jullie voorouders deden.
Zij vroegen God om water in de woestijn.
Ze hadden gezien dat hij wonderen kon doen,
maar toch twijfelden ze aan zijn macht.
Daarom ergerde God zich aan hen,
veertig jaar lang.
Hij werd woedend, en zei tegen hen:
‘Jullie willen niet luisteren,
jullie doen nooit wat ik wil.
Zo zeker als ik leef,
nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt!’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kom, maak muziek voor God,
onze rots, onze redder.
Dank Hem,
zing liederen voor Hem.

God is machtig, een koning, groter dan alle goden.
Hij draagt de diepten van de aarde in zijn hand.
De bergtoppen zijn van Hem,
Hij maakte de zee en ook het land.

Ga binnen, buig voor Hem,
kniel voor God, onze schepper.
Hij is onze God, Hij is onze herder.
en wij zijn zijn volk, de kudde waar Hij voor zorgt.

Luister vandaag naar Me:
Wees niet koppig zoals jullie voorouders,
toen ze door de woestijn trokken bij Massa en Meriba.
Veertig jaar ergerde Ik Me aan hen.

Ik dacht: ‘Ze willen niet luisteren,
ze willen mijn wegen niet kennen.’
En Ik zei in mijn woede:
‘Nooit gaan jullie binnen waar Ik rust!’Stilstaan bij

’Laten we jubelen voor de HEER’ / maak muziek voor God
Er zijn maar weinig psalmen die zo vrolijk en aanmoedigend beginnen.

Rots
Een Bijbels beeld voor God. Niet omdat Hij hard is, maar trouw. Als een mens daarop ingaat, zijn kant van het verbond nakomt, bouwt hij zijn huis, zijn leven op een betrouwbaar fundament.

’Wees niet koppig!’
Wees niet ondankbaar zoals het volk van God was toen het, bevrijd uit de slavernij in Egypte, in de woestijn bleef klagen en eisen stellen aan God (Exodus 17 en Deuteronomium 33).

Meriba
(= plaats van verzoeking of beproeving)
Op hun tocht door de woestijn kwamen de Israëlieten aan in Refidim. Omdat daar geen water was, begonnen ze te mopperen en te twijfelen aan de hulp van God. Ze verweten Mozes: Waarom leidde je ons uit Egypte weg? Moeten we soms in de woestijn sterven van dorst? … (Exodus 17, 7)

Rust
Doorgaans bedoelt de Bijbel met 'rust' het beloofde land. Maar in psalm 95 kan 'rust' ook slaan op het heiligdom, de plaats die God uitkoos om er rust te vinden (Bijvoorbeeld: psalm 132, 14)

Bij de tekst

Psalmen

‘Tehillim’, de Hebreeuwse naam voor het 'boek van de psalmen', betekent ‘lofliederen’.
In dat boek staan gebeden en liederen voor God van zowat drieduizend jaar oud. Ze vertellen hoe de mensen toen over God dachten en hoe ze tot Hem baden.
Die psalmen worden tot op vandaag gebeden en gezongen door gelovigen. Kloosterlingen bidden / zingen elke week alle psalmen.Twee redenen om God te prijzen

RedenVerzenInhoud
13 - 4Het indrukwekkende van de wereld: hoogten en diepten, zeeën en landen, dat alles houdt God in zijn hand als een koning. Dat alles maakte Hij, ondersteunde Hij.
2 5 - 6De relatie van God met de mensen: God zorgt voor de mensen zoals een herder zijn schapen hoedt en leidt.
Spreken met beelden en houdingen

Deze psalm is rijk aan beelden om over God te spreken:
. Rots
. Koning
. Schepper
. Herder

en ook rijk ook aan houdingen om voor Hem te bidden:
. muziek maken
. zingen
. buigen
. knielen
. dichterbij komen

Bijbel en kunst

H. MEMLING

Musicerende engelen (rond 1483)

5 H.Memling Muciserende Engelen

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen


De musicerende engelen zijn gekleed als misdienaar, diaken of subdiaken. Ze dragen alle combinaties van hun kleding in de loop van het liturgisch jaar. De muziekinstrumenten die ze bespelen zijn (v.l.n.r.) een bazuin, een cavalerietrompet, een draagbaar orgel, een harp en een vedel.

Dit schilderij maakte deel uit van een veelluik, waarvan alleen het bovenste deel nog bekend is:

5 Hans Memling Christ With Singing And Music Making Angels

Suggesties

Grote kinderen

VERKENNEN

Bidden met psalmen

Maak gebruik van dit blad om te kopiëren, om deze psalm met kinderen te verkennen.

Jongeren

VERDIEPEN

Psalm 95 en ons leven

Vragen om bij stil te staan:
- Kom jij er in je leven toe iemand te danken of te waarderen voor wie of wat hij is?
- Wat kan het voor je betekenen als je dit meer ruimte zou geven als je bidt?

- Welke beelden in deze psalm treffen je het meest?

- Wat komt er in je op bij het lezen van de laatste strofe van deze psalm?
- Wat zou jij daarover aan God willen zeggen?

BELUISTEREN / ZINGEN

Sons of Korah

Klik hier om kennis te maken met hun uitvoering van psalm 95.