Loading...
 

Psalm 95

Muziekinstrumenten

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 95: Maak muziek voor God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kom, maak muziek voor God,
onze rots, onze redder.
Dank Hem
en zing liederen voor Hem.

God is machtig, een koning, meer dan alle goden.
Hij draagt de diepten van de aarde in zijn hand.
De toppen van de bergen zijn van Hem,
de zee is door Hem gemaakt en ook het land.

Ga binnen, buig voor Hem,
kniel voor God, onze schepper.
Hij is onze God, Hij is onze herder.
en wij zijn zijn volk, de kudde waar Hij voor zorgt.

Luister vandaag naar Mij:
‘Wees niet koppig zoals jullie voorouders,
toen ze door de woestijn trokken.
Veertig jaar ergerde Ik Mij aan hen.

Ik zei: ‘Jullie willen niet luisteren,
jullie willen mijn wegen niet kennen.’
En Ik zei in mijn woede:
‘Nooit gaan jullie binnen waar Ik rust!’Stilstaan bij

’Kom, laten wij jubelen voor de HEER’
Er zijn maar weinig psalmen die zo vrolijk en aanmoedigend beginnen.

’Wees niet koppig!’
Wees niet ondankbaar zoals het volk van God was toen het, bevrijd uit de slavernij in Egypte, in de woestijn bleef klagen en eisen stellen aan God (Exodus 17 en Deuteronomium 33).

Meriba
(= plaats van verzoeking of beproeving)
Op hun tocht door de woestijn kwamen de Israëlieten aan in Refidim. Omdat daar geen water was, begonnen ze te mopperen en Mozes te verwijten: Waarom leidde u ons uit Egypte weg? Moeten we soms in de woestijn sterven van dorst? … (Exodus 17, 7)

Rust
Doorgaans wordt in de Bijbel met 'rust' het beloofde land bedoeld.
Maar in deze psalm kan 'rust' ook slaan op het heiligdom dat soms genoemd wordt: de plaats die God uitgekozen heeft om er rust te vinden (Psalm132, 14)

Bij de tekst

Psalmen

In het eerste deel van de bijbel, het Oude Testament, vind je het boek van de psalmen. De Hebreeuwse naam voor dit boek ‘Tehillim’, betekent ‘lofliederen’.
In dit boek staan gebeden en liederen voor God die zowat drieduizend jaar oud zijn. Ze vertellen hoe de mensen toen over God dachten en hoe ze toen tot God gebeden hebben.
Ze worden nog steeds gebeden en gezongen door gelovigen. Kloosterlingen bidden elke week alle psalmen.Twee redenen om God te prijzen

De eerste reden (verzen 3 en 4): het indrukwekkende van de wereld.
Hoogten en diepten, zeeën en landen, dat alles houdt God als een koning in zijn hand. Dat alles heeft Hij gemaakt, ondersteunt Hij.

De tweede reden (verzen 5 en 6): de relatie van God met de mensen.
God zorgt voor de mensen als een herder die zijn schapen hoedt en leidt.Spreken met beelden en houdingen

Deze psalm is rijk aan beelden om over God te spreken:
. Rots
. Koning
. Schepper
. Herder

en rijk ook aan houdingen om voor Hem te bidden:
. muziek maken
. zingen
. buigen
. knielen
. dichterbij komen

Bijbel en kunst

H. Memling

Musicerende engelen (rond 1483)

5 H.Memling Muciserende Engelen

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen


Dit schilderij maakte deel uit van een veelluik, waarvan het bovenste deel nog bekend is:

5 Hans Memling Christ With Singing And Music Making Angels

De musicerende engelen zijn gekleed als misdienaar, diaken of subdiaken. Ze dragen alle combinaties van hun kleding in de loop van het liturgisch jaar. De muziekinstrumenten die ze bespelen zijn (v.l.n.r.) een bazuin, een cavalerietrompet, een draagbaar orgel, een harp en een vedel.

Suggesties

Grote kinderen

VERKENNEN

Bidden met psalmen

Maak gebruik van dit blad om te kopiëren, om deze psalm met kinderen te verkennen.

Jongeren

VERDIEPEN

Psalm 95 en ons leven

Vragen om bij stil te staan:
- Kom jij er in jouw leven toe iemand te danken of te waarderen voor wie of wat hij is?
- Wat kan het voor je betekenen als je dit meer ruimte zou geven in jouw gebed?

- Welke beelden in deze psalm treffen jou het meest?

- Wat komt er in je op bij het lezen van de laatste strofe van deze psalm?
- Wat zou jij daarover aan God willen zeggen?