Loading...
 

Psalm 25

Psalm 25   Londen

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 25 (24): De wegen van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 861-863)

Een lied van David.

Heer, ik verlang naar u.
Op u vertrouw ik, God.
Laat me niet alleen!
Zorg dat mijn vijanden me niet verslaan,
laat ze niet om me lachen.
U helpt mensen die op u vertrouwen,
maar u straft mensen die u niet trouw zijn.
Heer, laat mij zien hoe ik moet leven,
wijs mij de goede weg.
Leer me om trouw te zijn aan u,
zeg me wat ik moet doen.
Want u bent mijn God,
u bent mijn redder.
Ik hoop op uw hulp,
elke dag weer.
U bent altijd goed geweest voor uw volk.
Wees dan nu ook goed voor mij.
Toen ik jong was,
heb ik veel verkeerd gedaan.
Heer, vergeet het!
Denk daar niet meer aan.
U bent toch goed en trouw?

De Heer is goed en eerlijk,
hij leert slechte mensen om goed te leven.
Hij wijst ook de goede weg
aan mensen die op hem vertrouwen.
Hij zegt hun wat ze moeten doen.
De Heer is altijd goed en trouw
voor mensen die hem gehoorzaam zijn.
Ik weet hoe goed u bent, Heer.
Vergeef me mijn zonden,
hoe groot die ook zijn!
De Heer wijst de goede weg
aan mensen die hem trouw zijn.
Hij zegt hun hoe ze moeten leven.
Dan worden ze gelukkig,
en hun kinderen zullen in vrede leven.
De Heer is dichtbij voor mensen die hem trouw zijn.
Hij geeft hun zijn wetten en regels.

Heer, ik denk steeds aan u,
want u redt mij van mijn vijanden.
Kom bij me en laat me uw liefde zien,
want ik ben ongelukkig en alleen.
Ik word steeds banger,
bevrijd me uit de ellende!
Zie hoe moeilijk ik het heb,
en vergeef me al mijn zonden.
Zie hoeveel vijanden ik heb,
zie hoe ze mij haten en bedreigen.
Bescherm mij en red mij!
Bij u zoek ik hulp,
laat me niet alleen.
Ik wil altijd goed en eerlijk leven,
en ik vertrouw op u.
God, bevrijd Israël,
bevrijd uw volk uit alle gevaar.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van David.

Alef
God, naar Jou gaat mijn verlangen.

Bet
Op Jou, mijn God, vertrouw ik:
ontgoochel mij daar niet in.
laat mijn vijanden me niet uitlachen.

Gimel
Wie op Jou hoopt wordt nooit ontgoocheld:
wie achteloos ontrouw is, wordt ontgoocheld.

Dalet
Leer mij je wegen kennen, God,
de paden zien die Jij me wijst.

He
Wijs me de weg van je trouw en leid me volgens je woord,
want Jij bent de God die me redt.

Waw
Op Jou blijf ik hopen - elke dag opnieuw.

Zajin
Bewaar, Heer, je zorg, je goedheid:
ze zijn gefundeerd in de eeuwigheid;

Chet
Denk niet aan wat ik misdeed in mijn jeugd,
denk niet steeds aan mijn dwalingen,
maar zie me in je liefde aan.


Thet
God is goed en rechtvaardig:
Hij wijst zelfs de weg aan wie dwalen.

Jod
Hij leidt de armen naar waar zijn recht heerst,
Hij leert zijn weg aan wie eenvoudig is.

Kaf
De weg van God is goed en betrouwbaar
voor al wie zijn geboden onderhoudt.

Lamed
God wil mij – omwille van je naam -
mijn schuld, hoe groot ook, vergeven.

Mem
Wie heeft respect voor God?
Hij leidt hem wanneer hij zijn weg kiest.

Nun
Zijn leven verloopt in voorspoed
en zijn kinderen zullen het land bezitten.

Samek
God gaat om met wie respect voor hem heeft:
zo maakt Hij hen bekend met zijn verbond.


Ajin
Ik houd mijn ogen gericht op God,
Hij bevrijdt mijn voeten uit de valstrik.

Pe
Zie om naar me, zorg voor me,
want ik ben eenzaam en ellendig.

Tsade
Mijn hart is beklemd - geef me ruimte,
een uitweg uit wat me pijn doet.


Zie mijn gekweldheid, mijn nood,
vergeef me al mijn zonden.

Resj
Zie hoe talrijk mijn vijanden zijn,
hoe sterk ze me haten.

Sjin
Zorg voor mijn leven, bewaar me,
maak dat ik niet ontgoocheld word:
bij Jou mag ik toch beschermd zijn.

Taw
Laat eenvoud en oprechtheid me geleiden,
ik blijf naar Je uitzien, vol hoop.

Pe
O God, maak Israël vrij.
Maak het vrij van al zijn angsten.Stilstaan bij ...

Geest
Met geest bedoelt men hier het bewustzijn van de mens. De plaats waar men gedachten en gevoelens situeert.

Heer
Gewoonlijk is ‘Heer ‘ een respectvolle manier om iemand aan te spreken.
De joden gebruiken ‘heer’ om over God te spreken of zich tot Hem te richten. Want uit eerbied voor God willen ze zijn eigen naam niet uitspreken.

Wegen van God
Met de ‘wegen van God’ wordt de levenswandel bedoeld die God voor de mensen bedoeld heeft. Liefde en trouw typeren deze ‘wegen’.

Verlosser
God werd ervaren als dé grote verlosser van het joodse volk uit Egypte.

Rechtschapen
Rechtvaardig, onkreukbaar, eerlijk, betrouwbaar.

Zondaars
Een zondaar is iemand die een zonde begaat. In de Bijbel is zonde niet alleen het overtreden van ‘geboden’ en ‘wetten’ die deel uitmaken van de relatie / verbond tussen God en mens, maar ook het nalaten van het goede. Doordat zondig te leven, komt men niet alleen tekort tegenover de medemens, maar ook tegenover God.

Geringe
Iemand die maatschappelijk van geen tel is.

Verbond
De Bijbel heeft het over de verbondenheid tussen God en zijn volk. God heeft zijn volk uit Egypte bevrijd en zal het binnenvoeren in het beloofde Land. Als tegenprestatie zal Israël zich houden aan de ‘tien woorden’. Deze ‘woorden’ werden vroeger ‘geboden genoemd.

Vrezen
(= eren)
Vrezen beschrijft de reactie van de mens op de openbaring van de goedheid en grootheid van God. Een mens die God leert kennen en Hem echt ontmoet, voelt zich klein en vol huiver.
Vrezen heeft in dit geval te maken met bewondering, eerbied en ontzag.

Bij de tekst

Psalmen

Lees meer over psalmen.Acrosticon

(Letterpsalm of alfabetische psalm)
Elke zin van Psalm 25, die wellicht ontstond in de tijd na de ballingschap, begint met de volgende letter van het alfabet. Dit is alleen in de Hebreeuwse tekst te zien. Men veronderstelt dat dit een soort geheugensteun was bij het bidden.

De schrijver van deze psalm beseft dat hij een zondaar is. Daarom bidt hij om vergeving, om redding en vooral om een nieuwe oriëntatie. Hij vraagt dit aan God, omdat hij weet dat God in het verleden steeds liefdevol en trouw was.Eigenschappen van God in deze psalm

Verzen
5
Een reddende God
6
Een goede en barmhartige God
8
Een milde en rechtvaardige God
9
Een rechtvaardige God, die rechte wegen wijst
10
Een liefdevolle en trouwe God
11
Een vergevende God
15
Een bevrijdende God


Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

De weg die God voor ogen heeft

Vooraf
Zorg voor platte stenen (uit de natuur of door de mens gebakken)
of teken de vorm van een steen op een tekenblad en knipp uit.

Bespreek
- Wat vindt God belangrijk?
Probeer dat telkens met één woord weer te geven.
(liefde, goedheid, rechtvaardigheid, vriendschap, geduld, vergeving, eerbied, mild, trouw ...)
Laat je hiervoor ondermeer door psalm inspireren.

Schrijf elk woord op een grote 'steen' in papier of een echte platte steen.
Schik die stenen op de grond zodat ze een weg vormen.Bespreek eventueel:
- Waar leidt die weg naartoe?

BIDDEN

Schrijf een psalm

Schrijf eerst zes woorden die volgens jou zeker in een gebed moeten staan.
Maak dan een gebed met zes zinnen, waarin die zes woorden gebruikt worden.

Bekijk de gebeden van de anderen in je groep.
Maak met de beste zinnen van die gebeden samen één mooi gebed.
Zoek er een melodie voor, of zing het rappend.
Zoek ook welke instrumenten jullie kunnen spelen als begeleiding.

Zing jullie gebed op het einde van de bijeenkomst of van de les.Schrijf een letterpsalm

Maak samen met de kinderen een gebed waarvan de eerste letters een woord vormen dat kernachtig het onderwerp van de bijeenkomst weergeeft.
Bijvoorbeeld:
Een gebed rond Kerstmis, vrede, verzoening...

Kom bij ons Jezus,
En ....
R
S
T
M
I
S