Loading...
 

Psalm 25

Psalm 25   Londen

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 25 (24): De wegen van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(C. LETERME, Map Bijbel in 1000 seconden, fiche die hoort bij Psalm 25 (24))

Mijn verlangen gaat uit naar U, Heer,
U bent mijn God.

Leer mij uw wegen kennen, Heer,
maak mij wegwijs op uw paden,

Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt de God die mij redt.

De Heer is goed en Hij is rechtvaardig.
zelfs zondaars wijst Hij de goede weg.

Hij brengt de armen op het rechte spoor,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn geboden onderhoudt.

Wie ontzag kent voor God is zijn vriend,
Hij toont hun wat zijn verbond waard is.

Mijn verlangen gaat uit naar U, Heer,
U bent mijn God.Stilstaan bij ...

Geest
Met geest bedoelt men hier het bewustzijn van de mens. De plaats waar men gedachten en gevoelens situeert.

Heer
Gewoonlijk is ‘Heer ‘ een respectvolle manier om iemand aan te spreken.
De joden gebruiken ‘heer’ om over God te spreken of zich tot Hem te richten. Want uit eerbied voor God willen ze zijn eigen naam niet uitspreken.

Wegen van God
Met de ‘wegen van God’ wordt de levenswandel bedoeld die God voor de mensen bedoeld heeft. Liefde en trouw typeren deze ‘wegen’.

Verlosser
God werd ervaren als dé grote verlosser van het joodse volk uit Egypte.

Rechtschapen
Rechtvaardig, onkreukbaar, eerlijk, betrouwbaar.

Zondaars
Een zondaar is iemand die een zonde begaat. In de Bijbel is zonde niet alleen het overtreden van ‘geboden’ en ‘wetten’ die deel uitmaken van de relatie / verbond tussen God en mens, maar ook het nalaten van het goede. Doordat zondig te leven, komt men niet alleen tekort tegenover de medemens, maar ook tegenover God.

Geringe
Iemand die maatschappelijk van geen tel is.

Verbond
De Bijbel heeft het over de verbondenheid tussen God en zijn volk. God heeft zijn volk uit Egypte bevrijd en zal het binnenvoeren in het beloofde Land. Als tegenprestatie zal Israël zich houden aan de ‘tien woorden’. Deze ‘woorden’ werden vroeger ‘geboden genoemd.

Vrezen
(= eren)
Vrezen beschrijft de reactie van de mens op de openbaring van de goedheid en grootheid van God. Een mens die God leert kennen en Hem echt ontmoet, voelt zich klein en vol huiver.
Vrezen heeft in dit geval te maken met bewondering, eerbied en ontzag.

Bij de tekst

Psalmen

Lees meer over psalmen.Acrosticon

(Letterpsalm of alfabetische psalm)
Elke zin van Psalm 25, die wellicht ontstond in de tijd na de ballingschap, begint met de volgende letter van het alfabet. Dit is alleen in de Hebreeuwse tekst te zien. Men veronderstelt dat dit een soort geheugensteun was bij het bidden.

De schrijver van deze psalm beseft dat hij een zondaar is. Daarom bidt hij om vergeving, om redding en vooral om een nieuwe oriëntatie. Hij vraagt dit aan God, omdat hij weet dat God in het verleden steeds liefdevol en trouw was.Beelden van God in deze psalm

Vers
3Een God die de mensen, die op Hem vertrouwen, nooit ontgoochelt
5Een God van waarheid. Een God die te vertrouwen is: Hij vervult zijn beloften
6Een goede en barmhartige God
8Een milde en waarachtige God
9Een rechtvaardige God, die rechte wegen wijst
10Een liefdevolle God
11Een vergevende God.


Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

De weg die God voor ogen heeft

Vooraf
Zorg voor platte stenen (uit de natuur of door de mens gebakken)
of teken de vorm van een steen op een tekenblad en knipp uit.

Bespreek
- Wat vindt God belangrijk?
Probeer dat telkens met één woord weer te geven.
(liefde, goedheid, rechtvaardigheid, vriendschap, geduld, vergeving, eerbied, mild, trouw ...)
Laat je hiervoor ondermeer door psalm inspireren.

Schrijf elk woord op een grote 'steen' in papier of een echte platte steen.
Schik die stenen op de grond zodat ze een weg vormen.Bespreek eventueel:
- Waar leidt die weg naartoe?

BIDDEN

Schrijf een psalm

Schrijf eerst zes woorden die volgens jou zeker in een gebed moeten staan.
Maak dan een gebed met zes zinnen, waarin die zes woorden gebruikt worden.

Bekijk de gebeden van de anderen in je groep.
Maak met de beste zinnen van die gebeden samen één mooi gebed.
Zoek er een melodie voor, of zing het rappend.
Zoek ook welke instrumenten jullie kunnen spelen als begeleiding.

Zing jullie gebed op het einde van de bijeenkomst of van de les.Schrijf een letterpsalm

Maak samen met de kinderen een gebed waarvan de eerste letters een woord vormen dat kernachtig het onderwerp van de bijeenkomst weergeeft.
Bijvoorbeeld:
Een gebed rond Kerstmis, vrede, verzoening...

Kom bij ons Jezus,
En ....
R
S
T
M
I
S