Loading...
 

Psalm 33

2 Trumpet

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 33: Respecteer God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Rechtvaardigen, bejubel God!
Al wie oprecht is, loof Hem!

Zing een lied voor God bij de citer,
speel op de harp met tien snaren.
Zing een nieuw lied voor God,
tokkel het ritme op het lied van de bazuinen.

Het woord van de Heer is waar,
al wat Hij doet is betrouwbaar.
Hij houdt van recht en rechtvaardigheid,
zijn goedheid vult heel de aarde.

Door zijn woord is de hemel gemaakt,
door zijn adem de vele sterren.
Hij verzamelt het water van de zee,
de oceanen bergt Hij in kelders.

Laat heel de aarde ontzag hebben voor God,
alle bewoners van de wereld moeten Hem respecteren:
want Hij sprak en het was er,
Hij gebood en het stond er.

Hij doorkruist de beslissingen van de volken,
vernietigt al hun plannen.
Maar zijn plannen houden eeuwig stand
en zijn besluiten gelden voor elke generatie.

Gelukkig het volk dat Jahwe als God heeft,
het volk dat Hij uitkoos.
God kijkt vanuit de hemel neer,
en ziet naar elk mensenkind.

Vanuit de plaats waar Hij zetelt
kijkt Hij naar al wat de aarde bevolkt.
Hij die alle harten heeft gevormd,
doorziet wat iedereen doet.

Geen koning is veilig, welk leger hij ook heeft
geen held is onkwetsbaar, hoe sterk hij ook is.
Paarden zijn nutteloos voor de overwinning:
hoe sterk een paard ook is, het redt uw leven niet.

Weet: het oog van God rust op wie Hem respecteren,
die hopen op zijn goedheid.
Hij redt hen als de dood dichtbij is,
en spaart hun leven als er hongersnood is.

Ons hart verwacht de komst van God:
'Hij is onze hulp en ons schild!'
Hij geeft ons diepe vreugde,
en vertrouwen in zijn heilige naam.

Geef ons je goedheid, God,
Op Jou is al onze hoop gevestigd.Stilstaan bij …

Rechtvaardigen
Mensen die God en medemensen recht doen.

Volk
Dit woord herinnert aan de verbondsformule: ‘U zult mijn volk zijn en Ik zal uw God zijn.’ In deze formule wordt de verhouding God-Israël kernachtig uitgedrukt.

Vrezen
Een houding van respect, eerbied en ontzag, niet van schrikken, beven en bang zijn.

Bij de tekst

Volledig

Deze psalm bestaat uit 22 verzen, evenveel als het aantal letters in het Hebreeuwse alfabet. Hiermee wil de psalmist een volledigheid uitdrukken.Indeling

Aanhef (1-3)
De rechtvaardigen worden opgeroepen om de Heer te prijzen.

Midden (6-19)
Rechtvaardiging van die lofprijzing:
. het woord van God is almachtig (6-9)
. het raadsbesluit van God is onveranderlijk (10-11)
. de rechtvaardigheid van God bij het beoordelen (12-15)
. de goedheid van God is onuitsprekelijk (16-19)

Slot (20-22)
De gemeenschap ('ons' in de psalm) belijdt haar vertrouwen in God.

Suggestie

Grote kinderen

BIDDEN

Het ABC-gebed

Zoek bij elke letter van het alfabet iets waarvoor je God kunt danken.
Verwerk dit in een gebed.