Loading...
 

Psalm 33

2 Marek Piwnicki I2zXNfNgi4U Unsplash

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 33: Respecteer God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 873-874)

Juich, mensen die horen bij de Heer.
Zing allemaal voor hem!
Juich voor de Heer en maak muziek,
speel op de harp en zing een lied.
Zing een nieuw lied voor hem,
zing vrolijk en maak mooie muziek.

Want wat de Heer zegt, is waar.
Alles wat hij doet, is goed.
De Heer wil eerlijkheid en recht.
Overal op aarde zie je zijn goedheid.
De Heer heeft de hemel gemaakt.
De sterren zijn er omdat hij heeft gesproken.
Hij heeft het water van de zeeën verzameld,
hij bewaart het als een kostbare schat.

Laat de hele wereld de Heer vereren.
Laat iedereen eerbied voor hem hebben.
Want de Heer sprak, en alles was er.
Hij zei één woord, en alles bestond.
De Heer laat plannen van mensen mislukken,
plannen van volken laat hij niet doorgaan.
Maar de plannen van de Heer blijven bestaan.
Alles gebeurt zoals hij het bedenkt.


Gelukkig is het volk dat leeft met de Heer.
De Heer is hun God,
hij heeft hen uitgekozen.
Vanuit de hemel kijkt de Heer omlaag,
hij ziet alle mensen op aarde.
Vanuit de hemel waar hij woont,
kijkt hij naar de mensen op aarde.
De Heer heeft de mensen gemaakt.
Hij weet precies wat ze doen.

Een koning wint een oorlog niet met zijn leger.
Soldaten hebben niet genoeg aan hun kracht.
Paarden kunnen een mens niet redden,
ook al zijn ze nog zo sterk.
Maar de Heer helpt mensen die hem vereren,
en die vertrouwen op zijn liefde.
Hij redt hen als de dood dichtbij is.
Als er hongersnood is, blijven zij leven.Vol hoop wachten wij op de Heer.
Hij helpt ons, hij beschermt ons.
Hij maakt ons gelukkig,
bij hem zijn wij veilig.

Heer, laat ons uw liefde zien!
Op u vertrouwen wij.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Rechtvaardigen, bejubel God!
Al wie oprecht is, loof Hem!

Zing een lied voor God bij de citer,
speel op de harp met tien snaren.
Zing een nieuw lied voor God,
tokkel het ritme op het lied van de bazuinen.

Het woord van de Heer is waar,
al wat Hij doet is te vertrouwen.
Hij houdt van recht en rechtvaardigheid,
zijn goedheid vult heel de aarde.

Zijn woord maakte de hemel,
zijn adem de vele sterren.
Hij verzamelt het water van de zee,
de oceanen bergt Hij in kelders.

Laat heel de aarde ontzag hebben voor God,
alle bewoners van de wereld moeten Hem respecteren:
want Hij sprak en het was er,
Hij gebood en het stond er.

Hij doorkruist de beslissingen van de volken,
al hun plannen vernietigt Hij.
Maar zijn plannen houden altijd stand
en zijn besluiten gelden voor elke generatie.

Gelukkig het volk dat Jahwe als God heeft,
het volk dat Hij uitkoos.
God kijkt vanuit de hemel neer,
en ziet naar elk mensenkind.

Vanuit de plaats waar Hij zetelt
kijkt Hij naar al wat de aarde bevolkt.
Hij die alle harten heeft gevormd,
doorziet wat iedereen doet.

Geen koning is veilig, welk leger hij ook heeft.
Geen held is onkwetsbaar, hoe sterk hij ook is.
Paarden zijn nutteloos voor de overwinning:
hoe sterk een paard ook is, het redt je leven niet.

Weet: het oog van God rust op wie Hem respecteren,
die hopen op zijn goedheid.
Hij redt hen als de dood dichtbij is,
en spaart hun leven als er hongersnood is.

Ons hart verwacht de komst van God:
'Hij is onze hulp en ons schild!'
Hij geeft ons diepe vreugde,
en vertrouwen in zijn heilige naam.

Geef ons je goedheid, God,
Op Jou is al onze hoop gevestigd.Stilstaan bij …

Rechtvaardigen
Mensen die God en medemensen recht doen.

Volk
Dit woord herinnert aan de verbondsformule: ‘U zult mijn volk zijn en Ik zal uw God zijn.’ Deze formule drukt de verhouding God-Israël kernachtig uit.

Vrezen / respecteren
Een houding van respect, eerbied en ontzag, niet van schrikken, beven en bang zijn.

Bij de tekst

Volledig

Deze psalm bestaat uit 22 verzen, evenveel als het aantal letters in het Hebreeuwse alfabet. Hiermee wil de psalmist een volledigheid uitdrukken.Indeling

Aanhef
(1-3)
De rechtvaardigen worden opgeroepen om de Heer te prijzen.

Midden
(6-19)
Rechtvaardiging van die lofprijzing:
. het woord van God is almachtig (6-9)
. het raadsbesluit van God is onveranderlijk (10-11)
. de rechtvaardigheid van God bij het beoordelen (12-15)
. de goedheid van God is onuitsprekelijk (16-19)

Slot
(20-22)
De gemeenschap ('ons' in de psalm) belijdt haar vertrouwen in God.

Suggestie

Grote kinderen

BIDDEN

Het ABC-gebed

Zoek bij elke letter van het alfabet iets waarvoor je God kunt danken.
Verwerk dit in een gebed.