Loading...
 

Psalm 34

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 34: De Heer is nabij

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een psalm van David.
Hij deed tegenover koning Abimelek alsof hij gek was.
De koning joeg hem weg en David vertrok.

alef
God wil ik altijd prijzen,
ik zing steeds een lied voor Hem.

bet
Ik juich voor God.
Mensen die Hem trouw zijn luisteren daar blij naar.

gimel
Zing samen met mij voor God.
Laten we Hem samen prijzen.

dalet
Toen ik God riep, gaf Hij mij antwoord.
Hij bevrijdde mij van mijn angsten.

he
Mensen die naar Hem opzien,
stralen van geluk.

zajin
Toen ik, arme mens, God riep, antwoordde Hij.
Hij heeft mij gered.

chet
De engel van God beschermt zij die Hem vrezen.
Zo brengt Hij redding.

tet
Proef en geniet: God is zoet.
De mensen die bij Hem schuilen zijn gelukkig.

jod
Heb eerbied voor God,
Wie Hem vreest, komt niets tekort.

kaf
Overmoedige leeuwen lijden gebrek en honger,
maar wie God zoekt ontbreekt niets.

lamed
Kom, vrienden, luister naar mij.
Ik zal jullie vol eerbied voor God onderwijzen.

mem
Wil er iemand lang leven
en gelukkig zijn?

nun
Vertel dan geen kwaad van anderen,
vertel geen leugens.

samech
Doe geen kwaad, maar wees goed.
Tracht in vrede te leven.

ajin
God ziet wie goed leeft,
Hij luistert als iemand roept om hulp.

pe
Maar slechte mensen keert God zijn rug toe.
Niemand zal nog aan hen denken.

tsade
God luistert als mensen roepen om hulp.
Hij redt hen uit hun nood.

qof
Als je hart gebroken is, is God nabij.
Hij bevrijdt wie zich vernederd voelt.

resj
Hoe groot de moeilijkheden ook zijn van goede mensen,
God bevrijdt hen telkens opnieuw.

sjin
Hij waakt zelfs over hun beenderen.
Niet één ervan wordt gebroken.

taw
Het kwaad zal boze mensen zelf doden,
omdat ze goede mensen afwijzen.

.
God redt mensen die Hem dienen.
Wie bij Hem schuilt hoeft niet bang te zijn.


(De vreemde 'vette' woorden zijn een fonetische weergave van de letters uit het Hebreeuwse alfabet.)

Bij de tekst

Een alfabetische psalm (acrostichon)

Elke nieuwe regel van deze psalm begint met een andere letter uit het Hebreeuwse alfabet (22 letters).
Dit is ook het geval bij de psalmen 24, 37, 111-112, 119, 145.
Merk op
. In psalm 34 is er geen duidelijke rode draad
. De letter 'waw' (de 6e letter van het Hebreeuwse alfabet) ontbreekt in deze psalm.
. Het laatste vers (vers 23) valt buiten de reeks.Opbouw van de psalm

Vers 1De Hebreeuwse titel van deze psalm zegt dat dit een psalm van David is. Ze verbindt deze psalm met een gebeurtenis die staat in 1 Samuël 21, 10 - 22, 1, maar daar is de naam van de koning: Achis. Ook is het verband tussen die gebeurtenis en de psalm onduidelijk.
Verzen 2-4Uitnodiging om samen met de psalmist, de schrijver van de psalm, te bidden.
Verzen 5-7Getuigenis van de eigen ervaring van de psalmist waarbij hij zijn persoonlijke ervaring laat uitmonden in een algemene geloofsbelijdenis (vers 7).
Verzen 8-9Afwisselend aansporingen en bekentenissen. Door zich gelovig aan God toe te vertrouwen, ervaart men dat God te vertrouwen is in zijn mildheid en zijn reddende nabijheid.
Verzen 12-22Onderricht over ethiek en godsleer: mijdt het kwade, doe wat goed is (12-15); God is te vertrouwen (16-19)
Vers 23Vredevolle afsluiting van de psalm.
Anawim

Psalm 34 ademt de spiritualiteit van de anawim. Na de ballingschap in Babylonië vormden zij een aparte groep binnen het joodse volk. Hun levenswijze wordt getypeerd door:
. de Heer vrezen
. naar Hem opzien
. eendrachtig zijn naam vereren
. zijn heil zoeken bij de Heer
. Hem gewijd zijn
. Hem eerbiedigen
Houdingen die in de psalm te vinden zijn.

Bijbel en kunst

Ralph Vaughan WILLIAMS

'O taste and see'

Dit motet voor orgel en koor bezingt de volgende verzen uit psalm 34:
'O taste and see how gracious the Lord is:
blest is the man that trusteth in him'.

Klik hier om dit motet te beluisteren.

Suggesties

BELEVEN

Een eigen gebed schrijven

Schrijf een gebed waarvan de eerste letter van elke zin het alfabet weergeeft.

Of

Werk op dezelfde manier, maar gebruik als eerste letter de letters van een treffend woord.
Bijvoorbeeld:
herder, zingen, dansen, redden, bevrijden ...Een lied voor God

5
Toen ik God riep, gaf Hij mij antwoord.
Hij bevrijdde mij van mijn angsten.

7
Toen ik, arme mens, God riep, antwoordde Hij.
Hij heeft mij gered.

9
Proef en geniet: God is zoet.
De mensen die bij Hem schuilen zijn gelukkig.

16
God ziet wie goed leeft,
Hij luistert als iemand roept om hulp.

18
God luistert als mensen roepen om hulp.
Hij redt hen uit hun nood.

23
God redt de mensen die Hem dienen.
Wie bij Hem schuilt hoeft niet bang te zijn.


Als je de bovenstaande zinnen uit de psalm opnieuw leest, stel je een tweeledigheid vast: het eerste deel van elke zin heeft het over God / de Heer, het tweede deel heeft het over de mensen / iemand / mij.
Inspireer je daaraan om een lied over God te schrijven.
Leg eerst bijeen wat je over God denkt, wat je over Hem hebt horen zeggen.
Formuleer deze gedachten in korte zinnen.
Laat elk van die zinnen volgen door een korte zin die iets zegt over het effect daarvan op mensen.


TIP
Zing dit lied zoals een rapper dat zou doen. Heb dus ook aandacht voor het ritme en de klankkleur in elke zin.
(Rappen is: iets vertellen op muziek zoals Afro-Amerikanen dat doen. Dit rijmend praten/zingen wordt in de New-Yorkse wijk The Bronx 'rap' genoemd, wat 'praten' betekent.)