Loading...
 

Psalm 46

2 Storm


…page…

Psalm 46: Bij God zijn we veilig

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 896-897)

Bij God zijn wij veilig.
Hij helpt ons als we in nood zijn.
We hoeven niet bang te zijn,
ook al beeft de aarde,
ook al vallen de bergen in zee.
Laat de zeeën maar bulderen,
laat de bergen maar beven,
wij zijn niet bang.

Er stroomt een rivier door de stad van God.
Daarom is er vreugde in de heilige tempel,
in het huis van de allerhoogste God.
God zelf woont daar.
Hij helpt de stad, elke dag opnieuw.
Met zijn hulp blijft de stad stevig staan.
Als God zijn stem laat horen,
worden alle volken doodsbang.
Koninkrijken verdwijnen, en de hele aarde beeft.
De machtige Heer helpt ons,
de God van Jakob beschermt ons.

Kom en zie wat de Heer heeft gedaan.
Wat hij doet, verbaast iedereen.
Overal maakt hij een eind aan de strijd.
Alle wapens maakt hij kapot.
Hij breekt ze in stukken, en gooit ze in het vuur.
Stop met de strijd, en weet dat de Heer God is.
Hij heerst over alle volken, hij heerst overal op aarde.
De machtige Heer helpt ons,
de God van Jakob beschermt ons.Veilig bij God

(Schrijver onbekend)

Bij God ben ik veilig
Bij God voel ik me veilig,
al mijn hele leven lang.
Al bliksemt en al dondert het,
met God ben ik niet bang.

Al vaar ik op een bootje
in een zware storm op zee,
ik weet: ik hoef niet bang te zijn,
want God gaat met me mee.

God maakt een eind aan oorlog,
hij breekt alle wapens stuk.
Hij is een goede koning,
hij brengt vrede en geluk.

Bij God voel ik me veilig,
al mijn hele leven lang.
Hij zorgt voor mij,
hij zorgt voor ons,
met God zijn we niet bang.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van de Korachieten.
Op de wijze van 'Jonkvrouwen'.
Een lied.

God is onze toevlucht en onze vesting.
Hij helpt ons als we in nood zijn.
Al beeft de aarde, we zijn niet bang,
ook niet als bergen de zee in glijden.
Laat de zee maar kolken en koken
en de hoge golven klippen doen beven.

Een wijdvertakte rivier brengt vreugde in de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
Met God, die er zetelt, stort ze niet in.
Als de zon opkomt, komt Hijzelf haar te hulp.
Volkeren morren opstandig, koninkrijken vallen.
De aarde beeft bij het horen van zijn donderstem.

De Heer van de machten is met ons,
de God van Jakob is onze veilige burcht.

Kom en zie wat God doet,
welke ontzaglijke dingen Hij verricht.
Hij beëindigt oorlogen over de hele wereld,
Hij breekt bogen en versplintert lansen,
en werpt de strijdwagens in het vuur.
Hij zegt: ‘Hou op en besef dat Ik God ben,
verheven boven de volken en de aarde.’

De Heer van de machten is met ons,
de God van Jakob is onze veilige burcht.Stilstaan bij …

Koorleider
Dit was de meest bekwame muziekmeester, die verantwoordelijk was voor de goede uitvoering van dit lied.

Korachieten
De Korachieten waren nakomelingen van Korach, uit de stam Levi, de stam die de dienst deed in de tempel. Korachieten waren musici en zangers in de heilige tent (tabernakel) en later in de tempel, en ze waren poortwachters in Jeruzalem.
Hun naam staat boven een paar groepen psalmen: psalmen 44 - 49 en psalmen 84 - 88.

Op de wijze van’
Hoe deze melodie klonk is niet meer te achterhalen.

Wijdvertakte rivier / Vlietend water
= een rivier.
Een rivier werd als positief ervaren, want die zorgde voor vruchtbaarheid en was soms ook een natuurlijke bescherming. Dit in contrast met de zee die als een bedreiging ervaren werd.

De stad van God
Met deze stad wordt Jeruzalem bedoeld.

Woonplaats / woning
In deze context is dit de tempel van Jeruzalem.

Dageraad / opkomende zon
Duisternis en slaap roepen chaos en dood op. Daarom kreeg het doorbreken van het daglicht een positieve betekenis: de schepping is sterker dan de chaos, het leven sterker dan de dood.
In de Bijbel is het aanbreken van de dag het uur waarop God reddend tussenkomt. Zo begint Marcus zijn tekst over de verrijzenis van Jezus: ‘Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf.’ (Marcus 16, 2)

De God van Jakob
In de psalmen wordt God vaak zo genoemd. Hiermee wordt de geschiedenis van het volk van Israël opgeroepen. Dezelfde God die eeuwen voordien voor Jakob (= Israël) zorgde, beschermt nu zijn nakomelingen.

Bij de tekst

Raakpunten met de geschiedenis

De psalmenbundel van de Korachieten (psalterium van Korach) zou geschreven zijn:
. in het Noorden, in en rond het heiligdom van Dan, bij een van de bronnen van de Jordaan, aan de voet van het Hermon-gebergte.
Toen die bundel later opgenomen werd in de gedichtenbundel van Sion, werden de psalmen van de Korachieten licht herschreven in functie van Jeruzalem, de stad van God.

. na de aanval van koning Sanherib van Assyrië op Jeruzalem (701).
Bij die aanval beefden Jeruzalem en haar inwoners samen met koning Hizkia, terwijl de profeet spotte met deze angst en vertrouwde op God.
Op een morgen, bij het begin van de dag, toen ’s nachts 185.000 man werd gedood, vluchtte het Assyrische leger in grote wanorde.Spreken over God

In deze psalm wordt op verschillende manieren over God gesproken:
De Heer van de machten
God als de schepper van sterren, hemel en aarde.

De God van Jakob
God die zich laat kennen en ervaren in de geschiedenis van het volk Israël / Jakob.

God met de bulderende stem
God die zich laat kennen in de kracht van natuurelementen (transcendent)

God als een kabbelende beek
God die ervaren wordt in het verkwikkende water dat leven geeft (immanent)Structuur

Psalm 46 bestaat uit drie strofen die gaan over de veiligheid van het volk van God in drie verschillende omstandigheden:

StrofeVerzenOmstandigheden
I2-4bij natuurrampen, het bulderen van de zeeën en het beven van de bergen
II5-7bij vijandige aanvallen tegen de stad van God
III9-11bij oorlogen in de wereld


Twee van de drie strofen eindigen met hetzelfde refrein.
De psalm laat zien dat God heerser is over zowel de natuur als de geschiedenis.Terugkerende motieven

De volgende motieven komen ook voor op andere plaatsen in de Bijbel:
De stem van God maakt de mensen bang en heeft een grote macht
Zie Job 37, 5 en psalm 29, 3-4.

God maakt een einde aan de strijd
Zie Jesaja 2, 4 en Micha 4, 3: zwaarden worden in het vuur gegooid om er landbouwgereedschap van te maken.Een rijmpsalm

Psalmen zijn een soort gedichten. Ze rijmen bijna nooit aan het einde van een zin zoals in het Nederlands. Ze kennen wel een klankrijm, waarbij bepaalde klanken of beginletters worden herhaald.
Als er klinkers herhaald worden, wordt dat assonantie genoemd (bijvoorbeeld de goede boer).
Als beginletters herhaald worden, wordt dat alliteratie genoemd (bijvoorbeeld bevende bergen).

Bijbel en kunst

Muziek

M. LUTHER

Ein feste Burg ist unser Gott (1527)

Luthers Ein Feste Burg

Maarten Luther vond in psalm 46 de inspiratie voor zijn hymne ‘Een vaste burcht is onze God’

Klik hier om dit lied te beluisteren.

Suggestie

Jongeren

INLEVEN

Zelf een psalm schrijven

Opwarming
Leg eerst uit hoe er in de psalmen gerijmd wordt: men zoekt woorden die met dezelfde medeklinker beginnen, of dezelfde klinkers hebben.
Vraag de jongeren een bijvoeglijk naamwoord te bedenken bij hun naam, die met dezelfde beginletter als hun naam. Het is leuk als de letter ook iets over henzelf zegt. Bijvoorbeeld: lachende Louis, olijke Oliver, stoere Sofie, toffe Thomas, eerlijke Elise, dappere David …

Een psalm is een gebed tot God. Daarom komt het woord ‘God’ er gemakkelijk in voor. Vraag aan de jongeren om een woord te zeken dat bij God past en met dezelfde medeklinker als ‘God’ begint, of waarin de klant ‘o’ terug komt.

Bijvoorbeeld:
Goede God
wondere God
Een eigen psalm 46 schrijven
Zoek eerst naar woorden die situaties van onveiligheid oproepen in de natuur of in de omgang van mensen met elkaar.
Bijvoorbeeld: oorlog, aardbeving, overstroming, epidemie
Zoek bij de gekozen woorden naar woorden die erbij passen en met dezelfde eerste letter beginnen.
Bijvoorbeeld: akelige aardbeving, onoverzichtelijke overstroming, ellendige epidemie

Zoek dan op dezelfde manier woorden die iets zeggen over wat God doet.

Schrijf daarna met alle gevonden woorden een eigen psalm. Laat je voor de opbouw inspireren door psalm 46.