Loading...
 

Psalm 84

2 Zwaluw

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 84: Het huis van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Met gittit-begeleiding.
Van de Korachieten.
Een psalm.

Hoe heerlijk is uw woning,
God van de hemelse machten,
Mijn ziel word verteerd van verlangen
naar het voorhof en de tempel van God.
Mijn hart, ja al wat ik ben,
zingt voor de levende God.

Zelfs een mus vindt een huis,
en een zwaluw een nest voor haar jongen,
bij uw altaar,
God van de hemelse machten,
mijn koning, mijn God!
Gelukkig de mensen die wonen in uw huis,
zij kunnen U altijd loven.

Gelukkig de mens die zijn sterkte vindt in U,
met in zijn hart de weg naar U.
Als hij trekt door een dorre vallei,
dan maakt hij er een groene oase van,
waar de lenteregen weldadig neerdaalt.
Bij elke stap groeit zijn kracht
om op de Sion te verschijnen voor God.

Luister naar mijn gebed,
God van de hemelse machten.
Verhoor mij, o God van Jakob.

God, mijn schild, zie naar mij om
zie naar uw gezalfde.
Liever één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten.
Liever wachten op de drempel
van het huis van mijn God,
dan te wonen in de tenten van de bozen.

Want God is een lichtgevende zon,
een beschermend schild is Hij,
Hij is vol goedheid en luister.
Hij zal geen weldaden weigeren
aan wie eerlijk zijn wegen gaat.
God van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op U vertrouwt.Naar Psalm 19

(Erwin Roosen)

Met heel mijn hart
wil ik bij Jou zijn, God.
In jouw liefde
wil ik wonen.

Want zelfs een vogel
vindt bij Jou een thuis.
Waarom zou dat
voor mij dan anders zijn?

Gelukkig
aan wie Jij kracht geeft.
Zelfs een dorre woestijn
wordt dan een groene oase.

Luister daarom
naar mijn gebed,
God van liefde.
En houd van mij!Stilstaan bij …

Korachieten
De Korachieten waren tempelzangers in de heilige tent, en later in de tempel. Waarschijnlijk komt deze psalm uit één of meer liedbundels die ze schreven of verzamelden.
Korachieten waren de nakomelingen van Korach, die in opstand kwam tegen Mozes en Aäron, toen de Israëlieten jaar door de woestijn trokken naar het Beloofde Land. Omdat hij uit de stam Levi was, was het normaal dat zijn nakomelingen in de tempel te Jeruzalem dienden, omdat die taak voorbehouden was aan de stam Levi.

Zangleider
De zangleider was waarschijnlijk de dirigent van de tempelzangers. Er waren vierentwintig afdelingen die om de beurt één week dienst hadden in de tempel. Ze gebruikten daarbij muziekinstrumenten als harpen en trommels.

Sion
Sion is een van de bergen waarop Jeruzalem gebouwd is. Volgens de Bijbel werd Jeruzalem er gesticht door David en zou Salomo er de tempel hebben gebouwd (later Tempelberg genoemd).

Eén dag / duizend dagen_
'Eén' en 'duizend' zijn hier niet letterlijk bedoeld: ze geven een groot contrast aan. In de Bijbel laten grote getallen iets zien van een onmeetbare hoeveelheid.
‘Duizend dagen’ ergens anders tegenover ‘één dag’ in de tempel van God laat zien hoe groot het verlangen van de psalmist is om bij God te zijn.

Gezalfde
Deze zin zou kunnen komen uit een gebed voor de koning.

Zon, schild
Met deze woorden wordt opgeroepen dat God verlicht en beschermt.

Bij de tekst

Lied over de tempel

De tempel is het huis van God. Het is een plek waar men dicht bij God kan zijn, een plek om naar te verlangen.Wonen bij God

Deze gedachte is ook te vinden in het Nieuwe Testament.

Johannes 14, 1-7:
Jezus vertelt dat er in het huis van God veel kamers zijn.

Openbaring 21, 22:
Uiteindelijk zal er geen tempel meer nodig zijn, omdat God bij de mensen zal wonen: ‘Ik zag geen tempel in de stad. Want daar is geen tempel nodig. De Heer, de machtige God, is zelf in de stad, samen met het lam’.Gelukkig wie …

In deze psalm zijn er drie zaligsprekingen (vers 5, 6 en 13).
De eerste keer gaat het over mensen die in Gods huis wonen,
de tweede en derde keer gaat het over mensen die op weg zijn naar Gods huis en bij Hem hun toevlucht zoeken.
Het thema van deze psalm is dan ook: het geluk van mensen die bij God willen zijn, en de tempel als de plaats waar dat gerealiseerd wordt.