Loading...
 

Psalm 91

M Ps 91


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 91: God zorgt voor de mens

De tekst

Dichter bij de tijd

Wie op God vertrouwt …

(Bewerking: C. Leterme)

Wie verblijft in de schuilplaats van God en rust in zijn schaduw
kan tot Hem zeggen:
'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God op wie ik kan vertrouwen.'

God maakt je los uit het net van de vogelvanger,
Hij redt jou van de gruwelijke pest.
Hij beschermt jou met zijn vleugels.
Zijn trouw is als een schild.

Je hoeft nooit bang te zijn voor gevaar in de nacht,
of voor de pijlen overdag,
of voor de pest die werkt in het donker,
of voor de moordende steek van de middag.

Al sneuvelen er duizend mensen aan jouw zijde,
tienduizend aan jouw rechterhand,
met jou zal niets ergs gebeuren.
Je zult zien: alleen slechte mensen worden getroffen.

Je weet dat God jou beschermt,
dat je bij Hem veilig bent.
Jou overkomen geen rampen,
er zijn geen plagen in de buurt van jouw tent.

Want God stuurt zijn engelen naar jou.
Waar je ook gaat, ze zullen je beschermen en dragen,
zodat je jouw voet niet aan een steen stoot
en je de leeuw en de adder kunt dood trappen.

Dit heeft God beloofd:
'Bij Mij mag hij schuilen,
Bij Mij is hij veilig, Ik maak hem groot,
want hij kent mijn naam.

Als hij Mij roept, zal Ik antwoorden,
Is hij in nood, dan zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem in eer herstellen en een lang leven geven,
Hij zal mijn redding zien.'Psalm 91

(H. OOSTERHUIS, M. VAN DER PLAS, Vijftig psalmen, proeve van een nieuwe vertaling, Amboboeken/Bilthoven, 1967)

Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God,
wie overnacht in de schaduw van God almachtig,
hij zegt tot de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen.

Hij maakt u los uit de netten van de vogelaar,
Hij houdt van u af de pest van het kwaad,
Hij zal u dekken met zijn vleugels,
onder zijn wieken vindt gij uw veiligheid.

Bij nacht en ontij hebt gij niets te duchten,
vrees ook overdag geen aanval in de rug
en niet de pest die rondwaart in het donker,
Geen koorts die midden op de dag u wil verwoesten.

Al vallen er duizend aan uw zijde,
al storten er tienduizend neer voor uw ogen,
u zal het niet raken, uw God is getrouw,
Hij is een schild, een muur om u heen.

Gij hoeft uw ogen maar op te slaan
om te zien hoe de zonde wordt gewroken.
Dan zegt gij: de Allerhoogste is mijn toevlucht,
en gij zijt kind aan huis bij Hem.

Geen rampen zullen u overkomen,
geen plagen in de buurt van uw tent.
Hij heeft zijn engelen uitgezonden
Om u te behoeden op als uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen
en aan geen steen zult gij u stoten.
Gij plant uw voet op de kop van de leeuw,
de slang zult gij vertrappen, de draak zult gij doden.

‘Klampt hij zich vast aan Mij, Ik zal hem redden,
Ik maak hem groot, omdat hij mijn naam belijdt.
Roept hij, Ik antwoord. In angst en nood: Ik met hem,
Ik maak hem vrij en bekleed hem met heerlijkheid.

Leven zal hij, tot in lengte van dagen.
Hij zal mijn redding aanschouwen.'Bijbel in gewone taal'

Bij de Heer ben ik veilig, hij is de allerhoogste God.
Bij hem vind ik rust, hij is de machtige God.
Daarom zeg ik tegen hem:
‘U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik.’

De Heer helpt je als vijanden je achtervolgen.
Hij redt je als je doodziek bent. De Heer beschermt je,
zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels.
De Heer is trouw.
Hij is zo sterk als een schild, hij houdt elke aanval tegen.
Je hoeft niet bang te zijn voor gevaar in de nacht,
en overdag word je niet aangevallen.
In het donker hoef je niet bang te zijn voor de dood,
en als het licht is, overkomt je geen kwaad.
Overal om je heen sterven mensen, duizenden, tienduizenden.
Slechte mensen zullen worden gestraft, en jij zult dat zien.
Maar met jou zal niets ergs gebeuren.
De Heer beschermt je, bij de allerhoogste God ben je veilig.
Rampen overkomen je niet, het kwaad kan je niet raken.
Want de Heer stuurt zijn engelen.
Zij zullen je altijd beschermen, waar je ook bent.
Hun handen zullen je dragen, zodat je niet struikelt.
Je bent sterker dan je sterkste tegenstander.
Je zult je grootste vijand overwinnen.

Dit heeft de Heer beloofd: ‘Omdat je mij liefhebt, zal ik je redden.
Ik zal je beschermen, omdat je mij kent.
Als je mij roept, geef ik je antwoord. Als er gevaar is, ben ik bij je.
Ik zal je bevrijden, ik zal je gelukkig maken,
en ik geef je een lang leven.
Ik, de Heer, zal je redden, en jij zult dat zien.

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1579)Stilstaan bij ...

Vleugels
In het Oosten kende men in de oudheid gevleugelde goden.
Human Headed Winged Bull Facing
In deze psalm herinneren de vleugels aan de houding van een moeder vogel die haar jongen beschermt.

Leeuw en adder
Dieren die ‘dood’ oproepen.

Engelen
In de Bijbel staat dat engelen de dienaren zijn van God. Ze staan rond de troon van God en vereren hem. Volgens Daniël 7, 10 zijn dat er miljoenen.
Soms stuurt God een engel naar de aarde om iemand een boodschap te brengen, of om een taak uit te voeren: mensen beschermen mensen en hen helpen.

Lang leven
Vroeger zag men een lang leven als een beloning van God voor gelovigen.

Bij de tekst

Inhoud

Deze psalm herhaalt dat God beschermt, een bescherming die een uitgesproken belofte is van God.
Eerst komt de psalmist aan het woord (1-13), daarna God zelf (14-16).Relatie met het Nieuwe Testament

Deze psalm wordt in het Nieuwe Testament bij de bekoring van Jezus in de woestijn geciteerd door de duivel (Matteüs 4, 6; Lucas 4, 10-11) met de bedoeling Jezus te overtuigen om te springen van het dak van de tempel.Jodendom

De joden bidden deze psalm op Sabbat (de dag van rust), voor het slapen gaan en bij een begrafenis.

Deze psalm sluit ook aan op hun verwachting dat wanneer de Messias komt, Hij zal verschijnen op het dak van de tempel.
"Onze rabbijnen vertelden dat in het uur wanneer de Messias wordt onthuld dat hij zal komen en op het dak van de tempel staan." (Peshiqta Rabbati 62 C-d)

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

De meest treffende zin

De kinderen lezen psalm 91 in alle stilte, en onderstrepen de zin die hen het meest aanspreekt. Ze denken ook na waarom dat zo is.
Daarna vertellen ze aan de groep welke zin ze gekozen hebben en waarom.

Maak daarna samen met de kinderen een ‘nieuwe psalm’ waarin je de zinnen verwerkt die hen het meest aanspreken.
Noteer die nieuwe psalm’ op een groot blad. Hang dat op in het lokaal waar je bijeenkomt en lees deze psalm nadien geregeld luidop als gebel bij het begin van een bijeenkomst.

DOEN

Paraplu

(C. L. 14/02/2017)

Bespreek eerst met de kinderen waar een paraplu allemaal voor kan dienen:
Open:
Als bescherming tegen de regen, maar ook tegen de zon.
Gesloten
Als steun, zoals men een wandelstok gebruikt.

Lees psalm 91 voor.

De kinderen vernemen erin dat men in het Oude Testament naar God opkeek als naar Iemand die hen kon beschermen.
Ze zoeken drie omschrijvingen voor God die deze gedachte weergeven. Die worden op een flap of een bord genoteerd.

Bezorg de kinderen gekleurde vierkante papiertjes. Ze vouwen die zoals aangegeven op de tekening.

Paraplu

Daarna kleven ze die op een karton. Met een zwarte stift tekenen ze de stok om de paraplu mee vast te houden.
Omdat een paraplu beschermt, kan die nu een beeld worden voor wie God is. Ook Hij beschermt. De drie omschrijvingen die ze vonden, schrijven de kinderen op de gekleurde papiertjes van de paraplu.TIP
Wie niet zomaar gekleurde papiertjes heeft, kan vierkante witte velletjes laten inkleuren met ecoline, waterverf, stiften, kleurpotloden …

Jongeren

SPREKEN MET BEELDEN

Beelden voor goed en kwaad

Zorg voor een kopie van deze psalm. (Zorg hierbij voor een 'hertaling' die aandacht heeft voor de concrete beelden van goed en kwaad)

Onderstreep alle woorden die God oproepen of wat Hij voor de mens betekent.

Onderstreep in een andere kleur ook alle woorden die met ‘dood’ te maken hebben.

God (goed)
Schuilplaats
Schaduw
Vesting
Vleugel
Schild

Dood (kwaad)
Net
Pest
Pijlen
Leeuw
Adder

BELUISTEREN

Mijn toevlucht (Psalm 91)

Tekst & muziek: Adrian Roest. © Stichting Sela Music

Klik hier om het lied te beluisteren.