Loading...
 

Psalm 99

2 Troon

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 99: God is koning

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 975)

De Heer is koning,
zijn troon staat in de tempel.
Volken, heb eerbied voor hem.
Aarde, schud en beef!
De Heer woont op de berg Sion.
Hij is machtig,
hij heerst over alle volken.

Volken, juich voor hem,
want hij is sterk en machtig.
De Heer is heilig!

De Heer is een machtige koning.
Hij vindt eerlijkheid belangrijk.
Hij zorgt voor rechtvaardige wetten,
en voor eerlijke rechtspraak in Israël.

Breng eer aan de Heer, onze God
en kniel voor hem.
De Heer is heilig!
Breng eer aan de Heer

Mozes en Aäron waren priesters van de Heer,
en ook Samuel diende hem.
Als zij de Heer riepen, gaf hij antwoord.
Hij sprak met hen vanuit een wolk.
Hij gaf wetten en regels aan hen,
en zij hielden zich daaraan.

De Heer, onze God, heeft hun geantwoord.
Hij heeft hun fouten vergeven,
maar hij strafte hen ook voor hun misdaden.

Breng eer aan de Heer, onze God
en kniel voor zijn heilige berg.
Want de Heer, onze God, is heilig!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De heer is koning. Volken sidder.
Hij troont op de kerubs. Aarde beef.
Groot is de God op de Sion,
verheven boven alle volken.
Ze loven je naam, groot en gevreesd: 'heilig is Hij!'

De machtige koning kiest voor het recht,
Je gaf het recht een basis, zonder omwegen.
Jakob dankt recht en gerechtigheid aan Jou.
Breng hulde aan de Heer, onze God.
Kniel voor zijn voetbank: 'heilig is Hij!'

Mozes en Aäron waren zijn priesters,
ook Samuël riep zijn naam.
Als zij God aanriepen, antwoordde Hij hun.
In de wolkkolom sprak Hij tegen hen.
Ze bleven zijn woorden trouw,
de wetten die Hij hun gaf.

Jij, Heer onze God, gaf het antwoord:
Jij was voor hen een God van vergeving,
al moest Je hun misdaden straffen.
Breng hulde aan de Heer, onze God.
Kniel voor zijn heilige berg:
Heilig is de Heer, onze God.Stilstaan bij …

Kerub
Een kerub (ook: cherubijn) was een bovennatuurlijk wezen dat voorgesteld werd als een leeuw met vleugels en het hoofd van een mens. Kerubs bewaakten de tuin van Eden en vormden in de tempel de troon van God. In christelijke voorstellingen gelijken ze heel erg op engelen.

Sion
Sion is de berg in Jeruzalem waar de tempel op staat, de plaats van het 'huis' van God, de plaats waar Hij 'woont'.

Jakob
Eén van de drie ‘aartsvaders / patriarchen. De Bijbel schrijft over Jakob als over de zoon van Isaak en Rebekka, de kleinzoon van Abraham. Hij wordt ook Israël genoemd.

Voetbank
Wie zijn voeten zet op de rug of op de nek van zijn vijand, laat zo zien dat hij hem onderworpen heeft.

Mozes
Leidde het volk Israël uit Egypte naar het ‘Beloofde Land’.
Lees meer over Mozes.

Aäron
Het Oude Testament spreekt over hem als de broer van Mozes, die hem hielp bij de Uittocht uit Egypte. Omdat hij niet stotterde zoals Mozes, nam hij meestal het woord.

Samuël
Letterlijk betekent het woord 'Samuël': 'Naam van God' of 'Zijn naam is El', maar zjn moeder Hanna gaf er een andere uitleg aan: 'van God heb ik hem afgesmeekt. Die naam onderstreept de grote rol die God speelde bij de geboorte van Samuel.
Hij was de laatste rechter en de eerste profeet.
Psalm 99 is de enige psalm waar hij wordt vermeld.

Woorden
Met deze ‘woorden’ worden de ‘geboden’ van God bedoeld.

Misdaden
Hiermee wordt wellicht verwezen naar Meriba, een plaats onderweg van Egypte naar het beloofde land. Daar mopperde het volk tegen Mozes: 'Waarom voerde je ons weg uit Egypte? Moeten we soms in de woestijn sterven van dorst? God heeft ons mooi in de steek gelaten. Hij had toch een verbond met ons gesloten? Maar nu merken we daar niets van.'

Bij de tekst

Drie kroongetuigen

De ‘broers’ Mozes en Aäron, uit de stam van Levi, en Samuël vertegenwoordigen in deze psalm de Wet, het priesterschap en de profetie.