Loading...
 

Romeinen 16, 3-9.16.22-27

2

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Romeinen 16, 3-9.16.22-27: Groeten van Paulus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1801-1802)

Breng mijn groeten over aan Prisca en Aquila. Zij vertellen net als ik het goede nieuws over Jezus Christus. Een tijd geleden hebben zij hun leven voor mij gewaagd. Daar ben ik hun dankbaar voor. En alle niet-Joodse christenen zijn dat ook. Doe ook mijn groeten aan de christenen die in het huis van Prisca en Aquila bij elkaar komen.
Breng mijn groeten over aan mijn vriend Epenetus. Hij was de eerste in de provincie Asia die in Jezus Christus ging geloven. En doe mijn groeten aan Maria, die veel moeite voor jullie heeft gedaan. Groet ook Andronikus en Junia van mij. Zij zijn net als ik Joden, en ze hebben samen met mij in de gevangenis gezeten. Zij horen bij de belangrijkste apostelen. Ze waren al eerder christen dan ik.
Breng mijn groeten over aan mijn vriend Ampliatus, die ook bij de Heer hoort. Groet ook Urbanus van mij. Hij vertelt net als ik het goede nieuws over Christus. En doe mijn groeten aan mijn vriend Stachys.

Vrienden in Rome, groet elkaar met een heilige kus.
Ik breng aan jullie de groeten over van alle kerken waar ik ben geweest.

Een hartelijke groet van Tertius. Hij heeft deze brief voor mij opgeschreven. Ook hij hoort bij de Heer.
Jullie krijgen de groeten van Gajus. Hij heeft mij hartelijk ontvangen in zijn huis, waar alle christenen bij elkaar komen. En de groeten van Erastus, één van de bestuurders van de stad. En tot slot krijgen jullie de groeten van mijn vriend Quartus.
De machtige God zorgt ervoor dat jullie vasthouden aan het geloof. Dat is het geloof in het goede nieuws over Jezus Christus dat ik vertel. Eeuwenlang heeft God zijn boodschap voor de mensen verborgen gehouden. Maar nu maakt hij die boodschap bekend. Mensen van alle volken moeten het goede nieuws horen, dat verteld wordt in de heilige boeken. Dan zullen ze gaan geloven en gehoorzaam worden aan God. Dat is de wil van de eeuwige God. Dankzij Jezus Christus hebben wij Gods wijze plan leren kennen. Alle eer aan God, voor altijd! Amen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus,
die hun leven voor mij op het spel hebben gezet.
Niet alleen ik ben hun dank verschuldigd,
maar ook alle niet-Joodse christenen.
Groet ook de gemeente bij hen aan huis.
Groet mijn lieve Epenetus, de eerste die in Asia in Christus geloofde.
Groet Maria, die zich zoveel moeite voor jullie heeft gegeven.
Groet Andronikus en Junias, mijn landgenoten en medegevangenen,
mannen van aanzien onder de apostelen,
die al eerder christen waren dan ik.
Groet Ampliatus, mijn dierbare vriend in de Heer.
Groet Urbanus, onze medewerker in de zaak van Christus,
en mijn lieve Stachys.

Groet elkander met de heilige kus.
Alle gemeenten van Christus groeten jullie.

Ik, Tertius, die deze brief heb opschreef, groet jullie in de Heer.
Gajus, gastheer van mij en van de hele groep christenen,
Erastus, de beheerder van de stedelijke financiën,
en onze broeder Quartus willen jullie groeten.

Aan Hem die de macht heeft om jullie sterk te maken
volgens het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig,
volgens de openbaring van het geheim,
dat eeuwenlang verzwegen bleef, maar nu het daglicht ziet,
en dat op bevel van de eeuwige God
met profetische geschriften werd meegedeeld aan alle mensen
om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof -
aan Hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe
door Jezus Christus tot eeuwigheid! Amen.Stilstaan bij …

Prisca en Aquila
Goede vrienden van Paulus. Het waren joodse christenen die veel verhuisden en een grote inbreng hadden is de ontplooiing van het christendom in de eerste eeuw na Christus. Paulus vermeldt hen regelmatig in zijn brieven.

Gemeente bij hen thuis
Prisca en Aquila zetten hun huis open voor de groep christenen waartoe ze behoorden.

Asia
Romeinse provincie die vooral uit het westelijk deel van het Aziatische Turkije bestond, met Efeze als hoofdstad.

Bij de tekst

Besluit

Met deze plechtige lofprijzing (doxologie) beëindigt Paulus zijn brief aan de Romeinen. Daarin herneemt hij een aantal hoofdgedachten uit zijn brief. Ondermeer:
. het geheim
. de verkondiging aan de niet-Joden / heidenen
. voorspelling door de profeten