Loading...
 

SAREFAT

2 Zarephath Harbor And Tell From East Adr090508642.

SAREFAT

Foto © Bible Places


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart

Sarepta was een versterkte Fenicische stad aan de Middellandse Zee, 13,5 km ten zuiden van Sidon, 23 km ten noorden van Tyrus, in het huidige Libanon.
Toen Sarepta verwoest werd, bouwde men na de 12e eeuw het nieuwe Sarefand landinwaarts, op een hoge moeilijk toegankelijke plek.Over de naam Sarefat

Sarefat kent verschillende benamingen en schrijfwijzen: Sarepta (Grieks), Sariptan (Assyrisch), Zarputa (Egyptisch), Sariptu, Sarfat, Sarfath, Zarephath, Sarefend, Sarafand (huidige benaming)…
Het woord ‘Sarefat’ zou betekenen: ‘Smelthut’, een verwijzing naar de smeltovens in de stad.Meer over Sarefat

De oudste bewoning wordt gedateerd rond 1600 voor Christus, de late bronstijd.
Sarefat werd gebouwd op de ruïnes van een oude Fenicische stad Srebta. Volgens geschriften van de Assyrische koning Sanherib, was Sarefat één van de versterkte steden van het koninkrijk Sidon.
Rond 680-669 voor Christus werd de stad veroverd en opgenomen in het rijk van de koning van Tyrus.

Sarefat had handelsrelaties over het hele Middellandse Zeegebied. Dit kon men opmaken uit de voorwerpen die gevonden werden uit o.m. Mycene, Cyprus en Rhodos.

Uit de opgravingen van James Pritchard (Universiteit van Pennsylvania) in 1969-1972 en 1974, bleek dat Zarfath gedurende de ijzertijd continu bewoond was en een centrum was voor de productie van aardewerk, olijfolie, metallurgie en de productie van paarse kleurstoffen. Er werden tweeëntwintig ovens ontdekt, waarvan de vroegste dateerde uit de 13e eeuw voor Christus.Actuele situatie

Op anderhalve km van Sarafand ligt de oude site, het antieke Sarepta. Die stad omvatte twee kapen aan de kust die elk een haven hadden: Ras el-Qantara, met de tell uit de Fenicische ijzertijd, die nog niet opgegraven is en Ras esh-Shiq, een haven uit de tijd van de Romeinen.

Wetenswaardigheden

Economie

Opgravingen in Sarepta legden tweeëntwintig ovens (de oudste van de dertiende eeuw voor Christus) en pottenbakkersateliers bloot en tonen een ononderbroken keramiekproductie van 1450 /1400 voor Christus tot 350 voor Christus. Men vond ook sporen van de productie van olijfolie in grote stenen persen, van de productie van purper (kleurstof) en van het smelten en gieten van allerlei soorten metalen.Astarte

In de ruïnes van een kleine tempel uit de 8e eeuw voor Christus vond men een inscriptie die aangaf dat die tempel toegewijd was aan Tanit-Astarte. Men vond er ook een aantal beeldjes, amuletten en vaten die gebruikt werden bij de cultus.

Baal Astarte1

Baäl en Astarte
Elia

Na de dood van Elia, een van de grootste profeten van het Oude Testament, waren gelovige joden ervan overtuigd dat hij zou terug komen om de komst van de Messias aan te kondigen. Daarom dachten nogal wat joden ten tijde van Jezus dat Johannes de Doper Elia was, die teruggekomen was.
Tot op vandaag wordt bij de sedermaaltijd (Pesach / joods paasfeest) een beker wijn op tafel gezet voor Elia. Op een bepaald moment wordt tijdens het feest zelfs de deur geopend om de profeet binnen te laten.

Sarefat in de Bijbel

Oude Testament

1 Koningen 17, 8-10
"Toen kwam het woord van Jahwe tot hem: 'Vertrek naar Sarefat, dat onder Sidon valt, en ga daar wonen; Ik heb daar een weduwe bevolen voor u te zorgen.' Hij vertrok dus naar Sarefat."
Lees meer

De profeet Elia was niet welkom in Israël toen daar hongersnood kwam. Hij week uit naar Fenicië, waar hij in Sarefat gastvrij ontvangen werd door een weduwe.Nieuwe Testament

Lucas 4, 25-26
"'En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël; toch werd Elia tot niemand van hen gezonden, behalve tot een weduwe in Sarepta in het gebied van Sidon.'"
Lees meer

Het wonder van Elia in Sarefat, werd door Jezus in herinnering gebracht als een voorbeeld van een profeet die niet welkom is in zijn geboorteplaats.