Loading...
 

STAP 7


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

... WAARIN IEDER ZIJN EIGEN TAAK HEEFT

Vooraf

Doel

De vormelingen maken kennis met de parochie en de verschillende taken die erin vervuld worden
Ze hernemen speels verschillende aspecten uit de catechese (ivm kerk, parochie, sacramenten)

Symbool

IEDER HEEFT ZIJN PLAATS - mozaïek

Mozaïek


Benodigdheden

Kaartjes met de titel van de zeven bijeenkomsten
Kaartjes met het dominospel
(Klik hier voor beide reeksen kaartjes)


TIP
Plastificeer het papier van de kaartjes aan de voorzijde en de achterzijde of kopiëer ze op dik papier.

Vormselmap

. Gedoopte, gevormde christenen worden geroepen
. Wat weten we over onze parochie?
. Wie doet wat in onze parochie?
. Bezinningstekst

De werkbladen op deze website werden niet genummerd, zodat men in alle vrijheid bladen kan weglaten of toevoegen. Klik hier voor die werkbladen (STAP 7).

Bron

Zonneland 18, 2001
Zonneland 34, 2004
Simon, uitgeverij Averbode

Verloop

. Onthaal
. Gesprek: Gevormd worden ... een taak
. Invulactiviteiten ‘De parochie’
. Vele ledematen – één lichaam
. Een terugblik
. Het grote dominospel
. Afsluiting
Vooraf

Voorzie een bezoek aan de parochiekerk vooraleer je deze laatste zevende bijeenkomst organiseert.
Klik hier voor informatie daarover.

Onthaal

Gebed

God, onze Vader,

Gij roept mensen
om samen met anderen
te bouwen aan een betere wereld.
Ook wij worden door U geroepen.

Wij bidden U
:
maak van ons enthousiaste mensen die blij zijn
dat ze samen met Jezus door het leven gaan.
Amen.
Situering in het liturgisch jaar

De vormelingen nemen hun overzicht van het liturgisch jaar, en duiden ongeveer aan op welk moment van het liturgisch jaar ze zich nu bevinden. Sta nog even stil bij de liturgische kleur en blik eventueel vooruit op de belangrijke periode die aan het komen is.
Besteed kort aandacht aan eventuele verjaardagen (verjaardagskalender)

Gevormd worden ... een taak!

Situeer even de tekst: die werd gebruikt tijdens een vormselviering.
Daarna voeren de vormelingen de opdracht uit:
. Onderstreep in de tekst met blauw wat met het doopsel te maken heeft.
. Onderstreep in de tekst met rood wat met het vormsel te maken heeft.
. Onderstreep in de tekst met groen waartoe christenen opgeroepen worden.

Zeg dat de vriendenkring van gelovige mensen voor de vormelingen de parochie is waartoe zij behoren.


Correctiesleutel
Beste jongens en meisjes,
Wij zijn blij dat wij vandaag rond deze tafel mogen samen zitten. Jullie zijn in de voorbije maanden dikwijls samengekomen om je op deze dag voor te bereiden. Jullie hebben elkaar een beetje leren kennen.
Wie gedoopt is, werd opgenomen in de vriendenkring van gelovige mensen die zich rond Jezus Christus één weten. Wie gevormd is, krijgt de kracht van de heilige Geest om te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus en te doen wat Hij deed. Hij is een wegwijzer, een weg om te volgen. Christenen proberen samen te leven als broeders en zusters. Ze zijn bekommerd om vrede. Zij dromen van een wereld waar ieder mens tot zijn recht komt, waar ieder mens gelukkig kan zijn. Die droom van een ‘nieuwe wereld’ is eigenlijk Gods droom, Gods wens. Om die droom waar te maken, nodigt Christus ons uit om hieraan mee te doen.

Onderstreep in de tekst met blauw (vet-cursief) wat met het doopsel te maken heeft.
Onderstreep in de tekst met rood (vet) wat met het vormsel te maken heeft.
Onderstreep in de tekst met groen (onderstreept) waartoe christenen opgeroepen worden.

De parochie: invulactiviteit

Vul samen met de vormelingen in de vormselmap wat ze weten over hun parochie.
Geef zelf het antwoord als de vormelingen het zelf niet weten.


Correctiesleutel
Wat weten we over onze parochie?
Mijn parochie is toegewijd aan: …………………..
in de gemeente: …………………..
waarvan de pastoor is: …………………..
behoort tot de federatie: …………………..
waarin de volgende parochies met elkaar verbonden zijn:
………………….. ………………….. …………………..
………………….. ………………….. …………………..
………………….. ………………….. …………………..
behoort tot het decanaat: …………………..
behoort tot het bisdom: Brugge / Gent / Antwerpen / Hasselt / Mechelen-Brussel
waarvan de bisschop is: Lode Aerts / Luc Van Looy / Johan Bonny / Patrick Hoogmartens / Jozef De Kesel
behoort tot de kerkprovincie: België
waarvan de aartsbisschop is: Jozef De Kesel
behoort tot de wereldkerk
waarvan aan het hoofd staat: paus Franciscus

Vele ledematen – één lichaam

Lees voor:
Op een dag schreef Paulus aan een eerste brief aan de christenen van Korinte:

Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel:
alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met Christus.
Want wij zijn allen (…) in de kracht van een en dezelfde Geest,
door het doopsel één lichaam geworden, doordrongen van één Geest.
Een lichaam bestaat uit vele delen.
Stel je voor dat de voet zegt: ‘Ik ben geen hand, daarom behoor ik niet tot het lichaam.’
Behoort hij dan niet tot het lichaam?
En stel je voor dat het oor zegt: ‘Ik ben geen oog, daarom behoor ik niet tot het lichaam.’
Behoort het dan niet tot het lichaam?
Als het hele lichaam oog was, hoe kan het dan horen?
En als het helemaal oor was, hoe kan het dan ruiken?
In werkelijkheid heeft God alle lichaamsdelen apart een plaats in het lichaam gegeven. (…)
Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’
En het hoofd kan niet zeggen tegen de voeten: ‘Ik heb jullie niet nodig’.
Nog sterker, de lichaamsdelen die het zwakste lijken, zijn onmisbaar. (…)
Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden.
Wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde.
Welnu, jullie zijn het lichaam van Christus
en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel. (Naar 1 Korintiërs 12, 12-26)


Zo gaat het ook met de kerk en zeker met een parochie: iedere christen heeft hierin zijn eigen belangrijke bijdrage. Soms krijgen mensen een bijzondere naam als ze iets doen in de parochie. Ken je die namen?
Laat de kinderen eerst een aantal namen zelf opsommen, en bij die namen de activiteiten van die mensen aangeven. Daarna vullen ze de bladzijde in de vormselmap in, die daarmee overeenkomt.

Kijk eens terug naar het klavertje vier van de vorige bijeenkomst. De vier blaadjes stonden voor: Bidden, Delen, Vieren, Leren. Probeer nu die vier activiteiten terug te vinden in je eigen parochie. Schrijf bij elke activiteit de passende letter(s).

Van sommige gelovigen is die bijdrage zelfs bekend.
Vul samen met de vormelingen de vormselmap in.
Bereid vooraf de concrete antwoorden voor.


Correctiesleutel

Parochie-activiteiten Wie is wie?Wie is dat in onze parochie?
VormselcatecheseLerencatechist……………………….
ZiekenzorgDelen vrijwilligers ……………………….
EucharistievieringVieren /Biddenmisdienaar……………………….
zingen in de eucharistie-vieringVieren / Biddenkoorleider……………………….
bespeelt het orgelVierenorganist……………………….
onderhoudt de kerk koster……………………….
parochiale werking parochieteam……………………….
boekhouding kerkfabriek……………………….
dooppastoraalLerenparochiepriester / catechist……………………….
leest voor in de eucharistievieringLerenLector……………………….TIPS
. Misschien zijn er kinderen die een mama, oom, tante, oma, broer… hebben die in de parochie werkzaam is. Laat ze erover vertellen.

. Nodig een aantal mensen uit die een specifieke taak in de parochie hebben. Ze vertellen wat hun taak precies is, en waarom ze die taak op zich willen nemen.

Een terugblik

Wie gevormd wordt, krijgt een volwaardige plaats in de kerk. In zeven stappen hebben we ons erop voorbereid.
Sta even stil bij de verschillende titels van de bijeenkomsten (op kaartjes – zie: materiaal) en betrek de inhoud ervan op het vormsel dat de kinderen binnenkort zullen ontvangen.

Het grote domininospel

Op een speelse manier worden de bijeenkomsten met de catechist en het bezoek aan de kerk opgefrist.


Correctiesleutel
KLOK Ik nodig uit om de eucharistie te komen vieren.
PAASKAARS Ik wordt voor het eerst aangestoken op de vooravond van Pasen.
BIECHTSTOEL Ik ben een meubel waarin men zegt wat men verkeerd deed.
LEZINGENBOEK Hierin kun je het woord van God lezen.
CHRISMA Ik ben de zalf die bij het vormsel gebruikt wordt.
ALTAAR Wie mij ziet, denkt aan het laatste avondmaal van Jezus.
CIBORIE Ik ben een beker met deksel waarin gewijde hosties worden bewaard.
WIJWATERVAT Het water dat ik draag herinnert aan het doopwater.
DOOPVONT Ik zit vol met water, dat de priester gebruikt als iemand christen wil worden.
TABERNAKEL Ik bewaar de geconsacreerde hosties.
SACRISTIE Hier maakt de priester zich klaar voor de eucharistieviering.
ORGEL Ik ben een instrument dat in bijna elk kerkgebouw staat.

MOZES Ik kreeg van God ‘woorden om van te leven’.
MARIA Ik was de moeder van Jezus.
JEZUS Zijn voorbeeld wil ik volgen.
SINT-MAARTEN Ik deelde mijn mantel met een bedelaar.
ELISABET Ik had veel aandacht voor de zieken in het dorp.
DON BOSCO Ik had veel aandacht voor de straatkinderen.
PATER DAMIAAN Ik had veel aandacht voor de melaatsen.
ZUSTER Emmanuelle Ik had veel aandacht voor de voddenrapers in Kaïro.

DOOPSEL Bij dit sacrament word ik christen
VORMSEL Het sacrament dat ik binnenkort ontvang.
EUCHARISTIE Het belangrijkste van de zeven sacramenten.

AARTSBISSCHOP Ik sta aan het hoofd van de bisdommen van België.
KOSTER Ik zorg voor het onderhoud van de parochiekerk.
VORMHEER Ik dien het sacrament van het vormsel toe
ORGANIST Ik bespeel het orgel.
KERKFABRIEK Ik zorg voor de zakelijke kant van een parochie
CATECHIST Ik bereid de vormelingen voor op hun vormsel
LECTOR In de eucharistieviering lees ik voor uit de eerste lezingen.
PAUS Ik sta aan het hoofd van de katholieke Kerk
MISDIENAAR Ik help de priester bij de eucharistieviering.

STOLA Ik ben de strook stof die de priester over zijn schouders draagt.
ALBE Ik ben het witte kleed dat de priester draagt.
KAZUIFEL Ik ben een soort mantel die de priester draagt boven de albe.

PAARS Mijn kleur wordt gedragen tijdens de advent en de veertigdagentijd.
ROOD De priester draagt mijn kleur op Pinksteren en tijdens de vormselviering.

ADVENT Ik ben de voorbereidingstijd op Kerstmis.
KERSTMIS Op die dag vieren christenen de geboorte van Jezus.
ASWOENSDAG Ik ben de eerste dag van de veertigdagentijd
VEERTIGDAGENTIJD Ik ben de voorbereidingstijd op Pasen.
PASEN Ik ben de dag waarop christenen de verrijzenis van Christus vieren.
PINKSTEREN Op die dag vieren christenen de komst van de heilige Geest.

Om af te sluiten

Lees de tekst voor op de laatste bladzijde van de vormselmap.