Loading...
 

5e zondag van de veertigdagentijd A - eerste lezing

Ezechiël 37, 12-14: Weer leven!

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Lang geleden leefde de profeet Ezechiël.
Op een nacht droomde hij, had hij een visioen.

Na die droom zei God tot Ezechiël:
“Dit moet je als profeet
tegen de Israëlieten zeggen:
‘Dit zegt God:
Ik zal jullie graven openen.
Ik zal heel veel van jullie weer leven geven
en jullie terug brengen naar het land Israël.
Als Ik jullie graven open
en jullie terug tot leven wek,
dan zullen jullie begrijpen dat Ik God ben.
Ik zal jullie mijn adem geven
zodat jullie weer levend worden.
Ik laat jullie weer in je eigen land wonen.
Dan zult ge verstaan
dat Ik, God, doe wat Ik zeg.’

Zo spreekt God.”Stilstaan bij...

Profeteren
Spreken als een profeet, spreken in naam van God.
(Niet te verwarren met: profiteren)

Bij de tekst

Historische context

Toen Nebukadnesar, de koning van Babylonië, in 597 Jeruzalem veroverde, legde hij de stad een zware belasting op. Hij liet een deel van de inwoners (onder wie Ezechiël) deporteren en vertrok na de installatie van een vazalkoning.
Profeten zegden aan de mensen dat dit maar een voorbijgaand slecht moment was.

In Jeruzalem pleitte de profeet Jeremia voor onderwerping aan de Babyloniërs. Voor hem was de belangrijkste vraag niet of het volk vrij en politiek afhankelijk was, maar of het rechtvaardig was en geestelijk vrij doordat het zijn God dient en het rechtvaardig is. Maar Jeremia werd 'verrader van het vaderland' genoemd.

In Babylon zei Ezechiël hetzelfde tegen zijn volksgenoten waarmee hij samen werd weggevoerd. Dat haalde niets uit. In het geheim bereidden ze zich voor om hun broeders te verwelkomen als hun bevrijders. In 587 zagen ze hen komen, maar met een touw om hun nek, uitgeput na een mars van 1500 kilometer, in het gevolg van een koning met uitgestoken ogen, die als laatste beeld op zijn netvlies dat van zijn vermoorde zoons bewaarde.Ezechiël

(= 'JHWH is mijn sterkte')
Ezechiël was een priester, een tijdgenoot van Jeremia. Hij leefde in het koninkrijk Judea. Toen Jeruzalem in 597 voor Christus door Nebukadnesar belegerd werd, maakte hij deel uit van het eerste transport ballingen naar Babylonië, waarbij zich ook koning Jojakin bevond.
Tien jaar sprak hij in Babylon woorden van gelijke strekking als Jeremia.
Vanaf 587, toen het volk alle hoop had laten varen, verkondigde hij een boodschap van hoop: God zal zijn volk en nieuw bestaan geven. Hij was hiervan zo zeker dat hij op een futuristische manier het door God herschapen Jeruzalem van de toekomst beschreef.Context

Voorafgaand aan de woorden van deze lezing, vertelde Ezechiël over een visioen, een soort droom. In een visioen komen vaak woorden voor die meer zeggen dan je eerst zou denken.
Zo zeggen de beenderen in het visioen van Ezechiël iets over de mensen. Ze zijn meer dood dan levend. De fut is er uit. En het einde van zijn visioen zegt iets over het effect van de Geest van God bij mensen die in de put zitten.Spreken met beelden

De profeet ziet een dal vol dode beenderen. Dit is het beeld voor het volk in ballingschap: het voelt zich hopeloos en dood. Het is alles kwijt wat zijn bestaan de moeite waard maakte:
. het land, het zichtbare teken van Gods zegen voor zijn volk
. de koning, door wie God deze zegen doorgeeft, die borg staat voor de eenheid van het volk en het vertegenwoordigt bij God
. de tempel, de plaats van de aanwezigheid van God.
De profeet krijgt de opdracht om tweemaal tot de beenderen te spreken, zodat ze tot nieuw leven komen.

Tegenover de klacht van het volk (‘Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden’ (Ezechiël 37, 11) plaatst de profeet de belofte van God van een nieuwe adem voor het volk, van nieuw leven en hoop op terugkeer naar het eigen land.

Later zagen joden en christenen in de tekst een verwijzing naar de opstanding van de doden, een profetie over het leven na de dood, over de verrijzenis.

Suggesties

Grote kinderen

DOEN

Een doosje bloemen

(C.L. 15/02/2017)

Zorg voor een doosje waar een deksel op past of een glazen bokaal met een deksel (Weck).
Plantje (bv. Klimop) of bloemen en wat groen uit de tuin en wat isomo.


Bespreek
- Wat kun je doen met een doosje /bokaal waar een deksel op past?
- Waarvoor dient dat deksel eigenlijk?
- Als we een plantje in de doos /bokaal zouden steken, en er nadien een deksel zouden op doen, wat zou er dan met dat plantje gebeuren?
Kan een plantje leven in een afgesloten ruimte?
(Leven blijkt maar mogelijk als de ruimte vrij is, als die niet wordt afgesloten)

De kinderen schikken een plantje (of wat bloemen en groen op een stukje oasis. Het deksel van de doos, of van de bokaal wordt er naast gelegd.

Lees daarna de tekst van Ezechiël. Vanuit deze activiteit zullen kinderen meer oog hebben voor de betekenis van de ‘open graven’ in de tekst.
Nadien doen ze daar hun voordeel mee bij het beluisteren van het wondere verhaal over de opwekking van Lazarus.

File0001961357345

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

By the rivers of Babylon

By the rivers of Babylon, there we sat down
Ye-eah we wept, when we remembered Zion

By the rivers of Babylon, there we sat down
Ye-eah we wept, when we remembered Zion

When the wicked
Carried us away in captivity
Required from us a song
Now how shall we sing the lord's song in a strange land

When the wicked
Carried us away in captivity
Requiering of us a song
Now how shall we sing the lord's song in a strange land

Let the words of our mouth and the meditations of our heart
Be acceptable in thy sight here tonight

Let the words of our mouth and the meditation of our hearts
Be acceptable in thy sight here tonight

By the rivers of Babylon, there we sat down
Ye-eah we wept, when we remembered Zion

By the rivers of Babylon, there we sat down
Ye-eah we wept, when we remembered Zion

By the rivers of Babylon (dark tears of Babylon)
There we sat down (you got to sing a song)
Ye-eah we wept, (sing a song of love)
When we remember Zion (yeah yeah yeah yeah yeah)

By the rivers of Babylon (rough bits of Babylon)
There we sat down (you hear the people cry)
Ye-eah we wept, (they need their god)
When we remember Zion (ooh, have the power)


Nederlandse vertaling

Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we
Ye-eah, we huilden, toen we aan Sion (het Joodse land-vert.) dachten

Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we
Ye-eah we huilden, toen we aan Sion dachten

Toen de gekken
Ons wegbrachten in gevangenschap
Verlangden ze een lied van ons
Hoe kunnen we Gods lied nu zingen in een vreemd land

Toen de goddelozen
Ons wegvoerden in gevangenschap
Verlangden ze een lied van ons
Hoe kunnen we Gods lied nu zingen in een vreemd land

Laat de woorden uit onze monden en het gepeins van onze harten
acceptabel zijn in Uw opinie hier vanavond

Laat de woorden uit onze monden en het gepeins van onze harten
Acceptabel zijn in Uw ogen hier vanavond

Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we
Ye-eah we huilden, toen we aan Sion dachten

Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we
Ye-eah we huilden, toen we aan Sion dachten

Bij de rivieren van Babylon,(donkere tranen van Babylon)
daar zaten we (Je moet een lied zingen)
Ye-eah we huilden, (Zing een lied over liefde)
Toen we aan Sion dachten (yeah yeah yeah yeah yeah)

Bij de rivieren van Babylon,(woeste gedeelten van Babylon)
Daar zaten we (Je hoort de mensen huilen)
Ye-eah we huilden, (Moet dat)
Toen we aan Sion dachten (Ooh, zorg voor de kracht)


Video met optreden van boney-m.


Opdracht
Dit lied is gebaseerd op psalm 137, een psalm die het gemoed weergeeft van de joodse bannelingen in Babylon.
Schrijf een tekst die die bannelingen moed inspreekt zoals Ezechiël dat deed. Maak gebruik van ‘beelden’.


Om op te starten …
De Jordaan is dé rivier van Israël. Met het oversteken van de Jordaan kwamen de joden terug in het Beloofde Land …
Hoe zou hun lied nu klinken?

‘By the rivers of the Jordan ...’