Loading...
 

6e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Eten En Drinken

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 10, 31-11,1: Tot eer van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1817)

Als jullie eten of drinken of andere dingen doen, doe dat dan steeds tot eer van God. Gedraag je zo dat de Joden en de ongelovigen respect kunnen hebben voor ons geloof. En breng het geloof van andere christenen nooit in gevaar.
Zo leef ik ook. Ik houd altijd rekening met andere mensen. Ik denk nooit aan wat goed is voor mezelf, maar altijd aan wat goed is voor anderen. Want ik wil dat er zo veel mogelijk mensen gered worden.

Leef net zoals ik! Want ik leef net zoals Christus.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters,
of jullie nu eten of drinken of iets anders doen,
doe alles tot eer van God.
Geef geen aanstoot aan de Joden,
aan andere volken of aan de gemeente van God.
Ikzelf doe dat ook niet.
Ik wil iedereen ter wille zijn,
in welk opzicht dan ook.
Ik zoek niet naar mijn eigen voordeel,
maar naar dat van anderen,
zodat ze allemaal gered worden.
Dus volg mij na,
zoals ik Christus navolg.Stilstaan bij …

Joden en Grieken
Met Joden bedoelt Paulus de christenen die voordien jood waren en met Grieken bedoelt hij de christenen die voordien de Griekse godsdienst beleden.

Bij de tekst

Diversiteit

Paulus houdt in zijn brief aan de christenen van Korinte een pleidooi voor gemeenschapsvorming in diversiteit door de verschillende levenswijzen van joden en Grieken te respecteren.

Overweging

Jan Wuyts

(Abdijkerk, Grimbergen - 11.02.2018)

Op elke bladzijde, ook op ons huiswerk, schriftelijke ondervragingen en dergelijke moesten wij schrijven: A.M.D.G. We hadden geleerd waar deze afkorting voor stond. ‘Ad maiorem Dei gloriam!’ Dat betekent: ‘tot meerdere eer van God’.
Die uitdrukking komt van Paulus. Hij heeft eerst een uiteenzetting gegeven over de maaltijden: of men vlees mocht eten dat aan de goden geofferd was, Joden aten dat niet. En dan zegt hij, afrondend, bij wijze van besluit: of je nu eet of drinkt, of wat je ook doet, doe alles ter ere van God. ‘Eten en drinken, en wat je ook doet’ behoort tot ons aardse bestaan. Hoe kunnen we daarmee God eer brengen? Hoort God dan niet thuis in een andere wereld?
De wereld van de mens en de wereld van God vallen samen. De wereld van de mens is onze dagelijkse ervaring. Maar waar blijft God? Waar vinden wij God in onze wereld?

Een voorbeeld uit de mensenwereld kan ons aan een antwoord helpen. Op een pensioneringsfeest werd de feesteling door zijn baas gehuldigd om drie kwaliteiten. De man had met zijn afdeling nieuwe initiatieven genomen. Hij had wat men noemt renoverende technieken toegepast. Hij waardeerde zijn mensen op grond van hun creativiteit. Dat was de eerste verdienste. Hij legde een grote bezorgdheid aan de dag voor zijn mensen. Hij had oog voor hun sterkten en hun zwakheden, ook voor hun gezin en waarmee zij bezig waren buiten het werk. Er werd van hem gezegd dat hij een echte vader was voor zijn mensen. Dat uitte zich ook nog op een derde manier. Je kon zeggen dat die man van zijn mensen hield. Hij was wel hoofd van zijn afdeling, maar hij speelde nooit de baas. Hij beschouwde zijn mensen als collega’s, als kameraden zelfs, als vrienden en vriendinnen. Zoals zulke toespraken past, klonk dit allemaal erg mooi, maar iedereen knikte met instemming.

Die spreker heeft het nooit geweten, maar hij heeft mij geholpen aan een antwoord op de vraag: waar vinden wij God in onze wereld? Paulus zegt ons: Doe alles ter ere van God. Aan een God in een hoge hemel heb ik geen boodschap. Wel een God midden onder ons, maar waar vind ik die? Waarvoor die man gehuldigd werd, is het niet daarvoor dat wij onze God huldigen en eren? Voor zijn creativiteit, voor zijn warme vaderlijkheid, voor zijn liefde.

In onze wereld woont een diep geheim, waaruit alles is ontstaan en nog steeds ontstaat en groeit, een geheim dat wij de Schepper noemen. Doorheen de geschiedenis hebben mensen dit diepe geheim ervaren als een Vader; - dit had evengoed een Moeder kunnen zijn – omdat dit geheim zich in liefde toewendt naar ons. Het is de bron van alle liefde. Het is de liefde zelf, die de hele schepping uitdaagt om te groeien … in liefde.
Deze God komt niet van buitenaf naar ons toe, Hij is altijd in en bij ons aanwezig. In Jezus heeft Hij op een heel bijzondere en zelfs unieke wijze gestalte gekregen, de gestalte van een mens, de gestalte van de liefde.

Hoe kunnen wij deze God eer brengen? Paulus zegt: in alles wat je doet! Eer brengen aan God blijkt vooral een innerlijk gebeuren te zijn dat kleur geeft aan ons doen, aan alles wat wij ondernemen: eten en drinken, arbeiden, kinderen opvoeden, genieten, slapen en wakker zijn, liefhebben…
De hoogste eer brengen wij aan God, wanneer wij permanent leven in het bewustzijn dat wij alles, maar dan ook alles ontvangen hebben, via… via…, via…, maar uiteindelijk van Hem. En dat wij dus niets in de meest strikte zin onze eigendom kunnen noemen. Wij hebben het ontvangen om het te delen met elkaar. ‘Ik zoek niet mijn eigen voordeel, zegt Paulus, maar dat van alle anderen.’

Eer brengen aan God gebeurt in het leven, met zijn lief en leed, met zijn goede en kwade dagen, in ons doen en laten. En niets moet ons dan beletten om ook eens stil te vallen voor die God, en uitdrukkelijk voor Hem tijd te maken, en te bidden, niet vooral om weer van alles te vragen, maar om Hem te danken, om wakker te houden in ons diepste binnenste dat Hij er is, lang voor wij er zijn, altijd, ook als wij niet met Hem bezig zijn. Hij is bezig in en met ons. Met van ons te houden, met ons vertrouwen te helpen groeien, met ons sterk te maken in de liefde.