Loading...
 

Deuteronomium 10, 12-22

2 Abstract

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Deuteronomium 10, 12-22: Doe wat God graag heeft

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 275)

Mozes zei verder tegen de Israëlieten: ‘Heb eerbied voor de Heer, jullie God. Dat is wat hij van jullie vraagt. Leef zoals hij het jullie leert. Dien hem, en heb hem lief met je hele hart en je hele ziel.
Vandaag geef ik jullie zijn wetten en regels. Als jullie je daaraan houden, zal het goed met jullie gaan.
De Heer is machtig. Hij heerst over de hoogste hemel, over de aarde en over alles wat op de aarde leeft. En toch heeft hij juist jullie uitgekozen als zijn volk. Zo veel hield hij van jullie voorouders!
Wees daarom niet langer ongehoorzaam, maar open je hart voor God.

De Heer, jullie God, is de hoogste God en Heer. Hij is groot en machtig. Iedereen moet eerbied voor hem hebben. Hij is rechtvaardig, hij behandelt alle mensen gelijk.
Hij steunt weduwen, en kinderen zonder vader. Hij beschermt vreemdelingen en geeft ze eten en kleren. Ook jullie moeten goed zijn voor vreemdelingen, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.
En jullie moeten eerbied hebben voor de Heer. Vereer alleen hem, wees hem trouw. En als je iets plechtig belooft, noem dan alleen de naam van de Heer.
Dank de Heer, jullie God! Hij doet geweldige dingen. Jullie hebben met eigen ogen gezien wat voor grote wonderen hij deed!
Toen jullie voorouders naar Egypte gingen, waren ze met zeventig mensen. En nu zijn jullie met net zo veel mensen als er sterren aan de hemel zijn!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mozes zei:
Wel Israël: God verlangt van jullie niets anders
dan dat je Hem respecteert en zijn wegen gaat,
dat je van Hem houdt en dient met heel je hart en heel je ziel,
dat je de geboden van God onderhoudt
en de voorschriften die ik jullie vandaag geef.
Dan zal het jullie goed gaan.
God beschikt over de hemel, de hemel der hemelen
en de aarde met al wat erop is.
Maar alleen met jullie voorouders heeft Hij zich verbonden,
omdat Hij hen liefhad,
en uit alle volken heeft Hij jullie, hun nakomelingen, nu uitgekozen.
Besnijd daarom je hart en blijf niet langer koppig.
Jullie God is de God van de goden en de heer van de heren,
de grootste, de machtigste, de meest verheven God,
die niemand naar de ogen ziet en zich niet laat omkopen.
die recht doet aan weduwen en wezen,
en die aan vreemdelingen zijn liefde bewijst
door hun voedsel en kleding te schenken.
Ook jullie moeten vreemdelingen met liefde behandelen,
want zelf waren jullie vreemdelingen in Egypte.
Respecteer jullie God, dien Hem, wees Hem toegedaan
en leg alleen bij zijn naam jullie eden af.
Hem moeten jullie loven, Hij is jullie God.
Hij deed voor jullie in Egypte grote, indrukwekkende dingen,
zoals jullie met eigen ogen hebben gezien.
Met zeventig man trokken jullie voorouders naar Egypte.
Nu heeft jullie God jullie zo talrijk gemaakt
als de sterren aan de hemel.


Stilstaan bij …

God liefhebben / van God houden
Het gebod om van God te houden, houdt in om Hem trouw te zijn en zijn geboden te onderhouden.

Besnijdenis van het hart
Beeldspraak voor de liefde voor God en de gehoorzaamheid aan zijn geboden.

Vreemdelingen in Egypte
Er wordt beroep gedaan op het inleefvermogen van de Israëlieten: omdat jullie zelf vreemdelingen waren in Egypte, weten jullie best hoe je je kunt gedragen tegenover vreemdelingen.

Zo talrijk als de sterren aan de hemel
Herinnert aan de belofte die God deed aan Abraham.
Lees meer