Loading...
 

Exodus 19, 1-2.9-11.16-20

2 Wolk

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Exodus 19, 1-2.9-11.16-20: God komt op de berg

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 111-112)

De Israëlieten vertrokken uit Refidim en gingen naar de Sinai-woestijn. Toen ze daar aankwamen, was het precies twee maanden geleden dat ze uit Egypte vertrokken waren. Ze zetten hun tenten op vlak bij de berg Sinai.
Mozes ging terug. Toen hij weer bij de Israëlieten was, riep hij de leiders van het volk bij zich. Hij vertelde hun alles wat de Heer gezegd had. 8-9Toen antwoordde het hele volk: ‘We zullen alles doen wat de Heer gezegd heeft.’
Mozes ging terug naar de Heer. De Heer zei: ‘Ik zal dicht bij je komen, in een donkere wolk. Dan kan het volk het ook horen als ik met je spreek. En dan zullen ze voor altijd vertrouwen in jou hebben.’ Daarna vertelde Mozes aan de Heer wat het volk gezegd had.

Over twee dagen moeten ze klaarstaan. Dan kom ik uit de hemel naar beneden, op de berg Sinai. Het hele volk zal dat zien

Twee dagen later begon het vroeg in de ochtend te onweren. Er hing een donkere wolk boven de berg. En er werd hard op een trompet geblazen. De mensen in het kamp beefden van schrik. Mozes ging met het volk het kamp uit, naar God toe. Onder aan de berg bleven ze staan.
Om de berg Sinai heen was allemaal rook. Want de Heer kwam uit de hemel naar beneden in een vuur. De rook ging omhoog, en de hele berg schudde. Het geluid van de trompet klonk steeds harder. Mozes sprak, en God antwoordde hem met een geweldig geluid. De Heer was nu op de top van de berg. Hij riep dat Mozes naar hem toe moest komen.
Toen klom Mozes de berg op.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Precies drie maanden na hun vertrek uit Egypte,
bereikten de Israëlieten de Sinaïwoestijn.
Zij vertrokken uit Refidim en kwamen in de Sinaïwoestijn
waar ze dicht bij de berg hun kamp opsloegen.

God zei tegen Mozes: `Ik kom tot jou in een dichte wolk
zodat het volk Mij met jou kan horen spreken
en voor altijd vertrouwen in je zal krijgen.'
Mozes bracht het antwoord van het volk over aan God.
Toen zei God tegen Mozes: `Ga naar het volk en zorg er voor
dat ze zich vandaag en morgen heiligen en hun kleren wassen.
Ze moeten zich gereed maken voor overmorgen,
want dan zal Ik neerdalen op de Sinaï
voor de ogen van iedereen.

Op de derde dag, vroeg in de morgen,
begon het te donderen en te bliksemen.
Boven de berg hing een dichte wolk,
Er weerklonk machtig bazuingeschal.
Alle mensen in het kamp beefden van angst.
Toen leidde Mozes het volk uit het kamp naar buiten,
God tegemoet.
Ze bleven staan aan de voet van de berg.
De Sinaï was helemaal in rook gehuld
omdat God in vuur was nedergedaald.
De rook steeg omhoog
als de rook van een smeltoven.
Heel het volk was van streek.
Er klonk bazuingeschal, luider en luider.
Mozes sprak en God antwoordde hem,
want Hij was nedergedaald op de Sinaï,
op de top van de berg.
God riep Mozes naar de top van de berg.
en Mozes ging naar boven.Stilstaan bij …

Egypte
Egypte, land dat een 'geschenk van de Nijl' is en dat in de oudheid de joden als slaaf behandelde.

Sinaïwoestijn
De Sinaïwoestijn is het driehoekige schiereiland van Egypte dat ligt tussen Azië en Afrika.

Berg
In het Midden Oosten was men ervan overtuigd dat goden op een bergtop neerdaalden om zo in contact te komen met de mensen.

Heiligen en kleren wassen
Deze vormen van rituele reiniging waren een voorwaarde om God te ontmoeten.

Sinaï
Berg in het Sinaï-schiereiland. Maar ... niemand weet waar die berg precies lag. Was dat een berg in het zuiden? Bevond die zich in het gebied ten oosten van de Araba? Of in de omgeving van Kades?

Wolk
De wolk beschermt mensen tegen een direct aanschouwen van God zelf.

Geschal van de bazuin
= Het blazen op de sjofar.
In de Bijbel is dit het teken van de komst van de koning of van een nieuwe tijd.

Bij de tekst

Hoe God zich openbaart

God manifesteert zich in natuurverschijnselen, die zijn wezen zowel openbaren als verhullen.