Loading...
 

Galaten 1, 13-24

2 C.Leterme Jeruzalem 2012

Foto © Chantal Leterme (Jeruzalem - 2012)


…page…

Galaten 1, 13-24: Paulus over zijn leven als christen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1849-1850)

Jullie weten dat ik vroeger volgens de Joodse wet leefde. Ik wist veel meer over de Joodse godsdienst dan de meeste Joden van mijn leeftijd. Ik hield me heel precies aan alle wetten van onze voorouders. En ik vervolgde alle christenen. Niet één mocht er overblijven!
Maar God was goed voor mij. Hij had een heel ander plan met mij. Al voor mijn geboorte koos hij me uit. Speciaal aan mij heeft hij laten weten wie zijn Zoon is. God wilde namelijk dat ik het goede nieuws over Christus aan de niet-Joden zou gaan vertellen.
Nadat ik Christus had leren kennen, heb ik aan niemand raad gevraagd. Zelfs niet aan de mannen in Jeruzalem die al eerder apostel waren dan ik. Ik ben meteen naar Arabië gegaan. Daarna ging ik terug naar de stad Damascus.
Pas drie jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan. Daar heb ik Petrus leren kennen. Ik ben twee weken bij hem gebleven. Ik ontmoette daar ook Jakobus, de broer van de Heer Jezus. Maar andere apostelen heb ik toen niet gezien. Wat ik jullie schrijf, is de waarheid. God weet dat!
Later ben ik naar de provincies Syrië en Cilicië gegaan. De christenen in Judea hadden mij toen nog nooit ontmoet. Maar ze hadden allemaal het nieuws over mij gehoord. Ze zeiden: ‘Vroeger vervolgde die Paulus ons. Er mocht niet één christen overblijven. Maar nu gelooft hij zelf in Jezus Christus en vertelt hij over hem!’ En ze dankten God daarvoor.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie hebben gehoord hoe ik vroeger als Jood leefde
en hoe ik de kerk van God fanatiek vervolgde en trachtte uit te roeien.
Ik leefde de wetten van de joodse godsdienst veel strikter na
dan veel joden van mijn leeftijd.
Ik hield me heel precies aan de overleveringen van mijn voorouders.
Maar God had mij al vanaf mijn geboorte uitgekozen,
en mij in zijn goedheid geroepen.
Hij besloot om mij zijn Zoon te laten kennen,
zodat ik over Hem kon spreken bij niet-joodse volken.
Ik ben toen niemand raad gaan vragen
en ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan,
naar hen die eerder apostel waren dan ik.
Ik ben meteen vertrokken naar Arabië.
Vandaar keerde ik terug naar Damascus.
Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem.
Daar leerde ik Kefas kennen.
Ik bleef toen twee weken bij hem.
Ik zag geen enkele andere apostel,
behalve Jakobus, de broer van Jezus.
Wat ik u schrijf is echt waar. God weet dat.
Daarna ging ik naar Syrië en Cilicië.
De christenen van Judea kenden me niet persoonlijk.
Zij wisten alleen van horen zeggen:
‘Hij die ons vroeger vervolgde
spreekt nu over het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien.’
En ze verheerlijkten God om mij.Stilstaan bij …

Gij hebt gehoord
Paulus, een fanatieke navolger van de joodse wetten, evolueerde naar een verdediger van het evangelie. De Galaten die het evangelie hadden aangenomen, overwogen het naleven van de joodse wet, de Tora. Volgens Paulus ging dit in tegen de bedoeling van God.

Kerk van God
Naam voor de groep christenen. Paulus vervolgde ze voordat hij zelf christen was, omdat ze vrijer omgingen met de Tora dan hij vond dat men moest doen. Hij viseerde vooral de christenen uit Griekse kringen.

Hartstochtelijke ijver / fanatiek
Paulus was 100% jood. Hij behoorde tot de stam Benjamin. Hij kreeg een grondige scholing in de Tora te Jeruzalem.

Arabië
Wellicht gaat het om het gebied ten zuiden van Damascus: het rijk van Aretas, koning van de Nabateeën.

Apostel
(= Grieks: gezonden, gezant)
In de christelijke traditie worden twaalf mannen apostel genoemd, die Jezus uitzond uit om zijn boodschap te verkondigen.
Hoewel Paulus geen deel uitmaakte van die groep, werd hij toch al heel vroeg ‘apostel’ genoemd omwille van zijn zendingsreizen.
Op kunstwerken is Paulus samen te zien met de andere apostelen en op dezelfde hoogte als Petrus.

Damascus
Damascus is één van de oudste steden ter wereld, gelegen aan de rand van de Syrische woestijn.


Kefas
(= Aramees: rots)
Met Kefas wordt Petrus bedoeld als hoofd van de gemeenschap van christenen. Handelingen 9, 26 kan naar deze kennismaking verwijzen.

Jakobus
Jakobus, een broer van Jezus, had een belangrijke plaats bij de christenen te Jeruzalem. Hij speelde een belangrijke rol in het apostelconcilie hoewel hij geen deel uitmaakte van de groep van twaalf apostelen.
De brief van Jakobus in het Nieuwe Testament, draagt zijn naam, maar werd hoogst waarschijnlijk niet door hem geschreven.

Cilicië
Toen Paulus leefde was Cilicië een Romeinse provincie in het zuidoosten van Klein-Azië. Via een bergpas over de Taurus, de Cilicische Poort, had men toegang tot Syrië.
Paulus was afkomstig van Tarsus, de hoofdstad van Cilicië.

Bij de tekst

Galaten

Het Nieuwe Testament bedoelt met 'Galaten' de christenen uit Galatië die niet van joodse afkomst waren. De Galaten stamden af van Keltische stammen die in de derde eeuw voor Christus Macedonië binnenvielen. Toen Paulus leefde, bewoonden ze het noorden van Galatië, een heel grote Romeinse provincie in de berggebied en de vlaktes van het huidige centraal Turkije.

Bestand niet gevonden.

Wortel in het Oude Testament

De manier waarop Paulus in zijn brief aan de christenen van Galatië schrijft over zijn roeping, herinnert aan de: roeping van de profeet Jeremia.De Wet volgen / leven vanuit de Geest

Paulus beschrijft hoe hij een gepassioneerd aanhanger van de Joodse Wet was. Geloofsgenoten die zich tot het christendom bekeerd hadden, arresteerde hij en liet ze doden. Zo beschrijft hij wat het strikt navolgen van de Wet kan teweeg brengen.
Hij doet dat zodat men beter het verschil kan zien tussen de Wet volgen en leven vanuit de Geest. Het maakte bij hem een even radicale houding los als in zijn Wettische periode.