Loading...
 

Handelingen 13, 26-33

2 C.Leterme (Ethiopië 2011) 02505

Foto © Chantal Leterme (Ethiopië - 2011)


…page…

Handelingen 13, 26-33: Paulus preekt over Jezus Christus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Beste vrienden, Joden en alle anderen die God vereren. De boodschap dat Jezus ons wil redden, is ook voor jullie bedoeld.
De inwoners van Jeruzalem en hun leiders wilden niet geloven dat Jezus de messias was. Ze lieten hem doden. In de heilige boeken van de profeten staat al dat dit zou gebeuren. Op elke sabbat wordt er uit die boeken voorgelezen. Maar de inwoners van Jeruzalem hebben niet geluisterd. Ze vroegen aan Pilatus of hij Jezus wilde laten doden, ook al was daar geen reden voor. Zo gebeurde alles wat er in de heilige boeken over de messias staat.

Toen Jezus gestorven was, werd hij van het kruis gehaald en in een graf gelegd. Maar God heeft hem laten opstaan uit de dood. De mensen uit Galilea die met Jezus meegegaan waren naar Jeruzalem, hebben hem daarna verschillende keren gezien. Nu vertellen ze over hem aan het Joodse volk.
Ook wij vertellen het goede nieuws over Jezus. God heeft aan onze voorouders een belofte gedaan, en die belofte is nu uitgekomen. Want God heeft Jezus laten opstaan uit de dood. In psalm 2 staat daarover: «Vanaf vandaag ben jij mijn Zoon. Ik heb jou het leven gegeven.»Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mannen, broeders, nakomelingen van Abraham
en sympathisanten onder jullie:
Wij kregen dit woord van redding:
omdat de inwoners van Jeruzalem en hun leiders
Jezus niet erkenden maar veroordeelden,
deden ze de uitspraken van de profeten,
die elke sabbat worden voorgelezen, uitkomen.
Hoewel ze geen enkele grond vonden voor een doodstraf,
eisten ze van Pilatus dat Hij gedood werd.
Toen ze alles hadden gedaan wat over Hem geschreven staat,
namen ze Hem van het kruis en legden Hem in een graf.
Maar God maakte Hem wakker uit de dood
en gedurende vele dagen verscheen Hij
aan hen die Hem van Galilea naar Jeruzalem vergezelden.
Die getuigen nu van Hem voor het volk.
Wij brengen jullie het goede nieuws,
dat God de belofte die Hij aan onze voorouders deed,
voor ons, hun kinderen, vervulde door Jezus te doen verrijzen.
Dit staat ook zo in psalm 2:
‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt’.Stilstaan bij …

Abraham
(= vader van vele volkeren)
Abraham is de stamvader van het joodse volk, zijn nakomelingen. Met hem begint hun eigenlijke geschiedenis. Hij zou geleefd hebben rond 2000 voor Christus. De verhalen die men mondeling over hem vertelde, werden verzameld in het boek Genesis dat rond 1000 voor Christus geschreven werd.

Godvrezenden / sympathisanten
Dit waren mensen die met de joden sympathiseerden, maar zich toch niet tot het jodendom bekeerden en zich lieten besnijden.

Pilatus
Pontius Pilatus was de Romeinse gouverneur ten tijde van Jezus. Hij regeerde van 26 tot 36 na Christus. Hij werd door de keizer aangesteld om te zorgen voor orde en rust in Palestina. Later riep keizer Nero hem terug naar Rome omwille van zijn grote wreedheden tegenover de onderworpen volkeren. Lees meer

Galilea
De heuvelachtige en vruchtbare streek in het noorden van Israël. Daar woonde een multiculturele en multireligieuze bevolking: naast joden leefden er ook vele niet-joden.

Bij de tekst

Psalm 2

De eerste christenen lazen psalm 2 als de psalm die Jezus Christus bezong als de komende Messias.Inhoud

Paulus maakt duidelijk dat wat de profeten zegden over de Messias in Christus gerealiseerd werd. Zijn betoog lijkt op de toespraak van Stefanus (Handelingen 7) en deels ook op de toespraak van Petrus (Handelingen 2, 14 . 22-32)