Loading...
 

Handelingen 4, 1-12

2 C.Leterme Rome 2018DSC01449


…page…

Handelingen 4, 1-12: Gevangen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1722-1723)

Terwijl Petrus en Johannes nog aan het praten waren, kwamen er mensen op hen af. Het waren priesters, sadduceeën en de hoogste tempelofficier. Ze waren kwaad. Want Petrus en Johannes gaven het volk uitleg over God. En ze vertelden dat de doden zouden opstaan, net zoals Jezus uit de dood was opgestaan. Daarom werden Petrus en Johannes opgepakt en naar de gevangenis gebracht. Omdat het al avond was, moesten ze daar blijven tot de volgende dag.
Maar veel mensen die naar Petrus en Johannes hadden staan luisteren, gingen geloven. In totaal waren er nu ongeveer vijfduizend gelovigen.

De volgende dag kwamen de leiders van het volk en de wetsleraren bij elkaar in Jeruzalem. Ook hogepriester Annas was er. En Kajafas, Johannes en Alexander, en alle andere familieleden van de hogepriester.
Ze lieten Petrus en Johannes bij zich brengen en vroegen: ‘Hoe komen jullie aan de macht om die zieke man beter te maken? Namens wie hebben jullie dat gedaan?’
Toen kwam de heilige Geest in Petrus, en Petrus zei: ‘Leiders van het volk, wij moeten ons hier vandaag verdedigen omdat we een zieke man geholpen hebben. De man is genezen, en jullie willen weten hoe dat komt. Mijn antwoord aan jullie en aan het hele volk van Israël is dit: Deze man, die hier nu staat, is weer gezond door de macht van Jezus Christus uit Nazaret. Jullie hebben Jezus gedood door hem aan het kruis te hangen. Maar God heeft hem uit de dood laten opstaan. Jullie dachten dat Jezus niet belangrijk was. Maar hij is belangrijker dan alle andere mensen. Hij is de redder die God gestuurd heeft. Er is niemand anders op de wereld die ons kan redden.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Terwijl Petrus en Johannes de mensen toespraken, gingen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën naar hen toe. Ze waren erg kwaad omdat ze het volk onderrichtten en de verrijzenis uit de dood verkondigden op basis van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. Maar velen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden zich. Hierdoor groeide het aantal gelovigen aan tot ongeveer vijfduizend.
De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de Schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de familie van de hogepriester behoorden. Toen ze Petrus en Johannes in het midden hadden laten plaatsnemen, begonnen ze hen te verhoren: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebben jullie dat gedaan?’
Vol van de Heilige Geest zei Petrus tot de leiders van het volk: ‘Leiders en oudsten, wij moeten ons hier vandaag verdedigen omdat we een verlamde man genezen hebben. Jullie allemaal en heel het volk van Israël moeten weten, dat die man kon genezen door de naam van Jezus Christus uit Nazaret. Die hebben jullie gekruisigd, maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan. Die Jezus was de steen die jullie, de bouwlieden, waardeloos vonden. Maar Hij werd de hoeksteen. Er is bij niemand anders redding te vinden. En er is ook niemand die een naam heeft die ons kan doen redden.”Stilstaan bij…

Petrus
(= rots, steen)
Deze naam gaf Jezus gaf aan Simon, zijn eerste leerling. Jezus vond hem duidelijk een ‘kei’ van een man. De evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas vertellen dat hij die naam kreeg, toen hij in Jezus de Messias erkende.
Petrus was een visser uit Betsaïda. Hij was de belangrijkste in de groep van de apostelen. Rond het jaar 67 stierf hij de marteldood onder keizer Nero en werd begraven buiten de stadsmuren van Rome. De Sint-Pietersbasiliek staat boven op zijn graf.
In de 3e eeuw noemde men hem de eerste paus. Lees meer

Hoofd van de tempelwacht
De verantwoordelijke voor orde en rust binnen het tempelcomplex.

Heilige Geest
Christenen spreken over God als over de vader, de zoon en de Heilige Geest.
De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid. Mensen die geraakt zijn door Gods Geest, komen in beweging.

Hoeksteen
Dit is een steen die het gebouw verbindt, samenhoudt en de hoeken van een bouwwerken verstevigt.
Vroeger was zo’n hoeksteen van een betere kwaliteit dan de andere stenen, omdat die meer te verduren had van de natuurelementen.

Bij de tekst

Context

Nadat Petrus een verlamde bedelaar heeft genezen en een toespraak hield werden hij en Johannes gearresteerd door de priesters en de Sadduceeën. Die waren geërgerd toen ze hen hoorden spreken over de verrijzenis van Jezus.
De volgende dag moesten ze verschijnen voor het Sanhedrin. Daar zei Petrus opnieuw dat er alleen maar redding mogelijk was door de naam van de gekruisigde en verrezen Jezus.Wortel in het Oude Testament

‘De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.’
Psalm118, 22

Suggesties

Grote kinderen

ONDERZOEKEN

De hoeksteen

Zorg voor een redelijke hoeveelheid gewone legoblokjes die je over twee dozen of zakken verdeelt.
(Er worden geen grondplaten gegeven!)


Verdeel de groep kinderen in twee. Beide groepen krijgen de opdracht om met de legoblokjes een huis te bouwen. Eén van de groepen krijgt een specifieke opdracht en mag alleen aparte muren bouwen, die nadien bijeengezet worden als de muren van een huis.
Eens de muren klaar zijn bouwen beide groepen er een dak op.


Bespreek
- Was het gemakkelijk om een dak te plaatsen op het huis?
- Welke groep had daar het meest moeite mee? Hoe kwam dat?
(doordat de muren niet met elkaar verbonden zijn met stenen die een hoek vormen)

De kinderen stellen vast dat waar er hoekstenen werden gebruikt, het huis veel sterker is en veel meer tegen een stoot kan.

Petrus zegt dat Jezus een hoeksteen is.
- Wat zou hij daarmee willen zeggen?
- Kun je daar een voorbeeld van geven.
Merk op
Het kan gebeuren dat het huis met de losse muren toch een zekere stevigheid heeft, omdat de groep de zwakte van een gebouw zonder hoekstenen op een andere manier heeft kunnen opvangen. Feliciteer ze voor hun vindingrijkheid. Stel vast dat de stevigheid van een huis heel belangrijk is.

Jongeren

VERDIEPEN

De hoeksteen

Toen voorbeelden van hoekstenen uit de eigen omgeving. Maak eventueel gebruik van fotomateriaal.

Hoeksteen Huis

- Waarom zou men op de hoek van een huis vroeger andere stenen gebruikt hebben?
- Wat kun je van die stenen zeggen?

Toon dan de volgende illustratie:
Hoeksteen

- Wat zou de illustrator ermee willen bedoelen?
- Op welke manier kan Jezus een hoeksteen zijn?

Christenen willen Jezus volgen.
- Moeten zij dan ook een hoeksteen zijn?
- Wat zou dit concreet kunnen inhouden?

Overweging

Agnes Lameire

De hoeksteen

Het aantal gedoopten groeide tot een totaal van vijfduizend. Voor Petrus en Johannes waren er minder prettige gevolgen. Sadduceeën, een groep binnen het Jodendom die een leven na de dood verwerpt, spande samen met de tempelpriesters en liet beide apostelen arresteren om hen ‘s anderendaags voor ‘de leiders, de oudsten en de Schriftgeleerden, Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander en allen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden’ te verhoren. Hun vraag luidde: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? ‘
Petrus gaf antwoord. Daarbij verwijst hij naar Jezus, ‘de steen die door u, bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen is geworden.’ De hoeksteen is de harde bindsteen die, op een hoek van een gebouw, het hele metselwerk ondersteunt en samenhoudt. Figuurlijk is het de persoon waar alles op rust. Petrus verwijt de aanwezige hoge heren dat ze die hoeksteen, Jezus, hebben miskend en weggeworpen. Het hele volk van Israël moet weten dat ‘deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.’
Hem bewijst Petrus alle eer. Hij verbaast daarbij het hele Sanhedrin door de vrijmoedigheid waarmee hij over Jezus getuigt. Na gezamenlijk overleg worden Petrus en Johannes vrijgelaten met de uitdrukkelijke waarschuwing ‘met niemand meer over Jezus te spreken of zijn naam nog te gebruiken.’ Een verbod dat de twee, in gehoorzaamheid aan hun Heer, vrijmoedig naast zich neerleggen.