Loading...
 

Handelingen 4, 23-31

2 C.Leterme Ethiopië2013  02406

Foto © Chantal Leterme (Ethiopië - 2013)


…page…

Handelingen 4, 23-31: De apostelen bidden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1723-1724)

Toen Petrus en Johannes weer vrij waren, gingen ze terug naar de andere apostelen. Ze vertelden hun alles wat de Joodse leiders gezegd hadden. Toen de apostelen dat hoorden, begonnen ze samen tot God te bidden: ‘Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee gemaakt. U hebt alles gemaakt wat daar leeft. U hebt door de heilige Geest tegen onze voorvader David gesproken. Hij was uw dienaar en u liet hem zeggen: «Waarom komen alle volken in opstand? Waarom verzetten hun koningen zich tegen de Heer en tegen de messias die hij uitgekozen heeft? Waarom maken die koningen samen slechte plannen? Dat is allemaal zinloos!»
Die dingen zijn inderdaad gebeurd. Want koning Herodes en Pontius Pilatus zijn in Jeruzalem bij elkaar gekomen. Ze hebben zich verzet tegen uw heilige dienaar Jezus, die uw messias is. En ook de ongelovigen en het volk van Israël deden mee. Zo hebben ze gedaan wat u lang geleden al bepaald had. U had al besloten dat het zou gebeuren.
Nu bidden wij tot u, Heer: Wij zijn uw dienaren. Bescherm ons tegen onze vijanden, en laat ons zonder angst uw boodschap vertellen. Zorg ervoor dat we zieke mensen beter kunnen maken. En laat ons wonderen doen namens Jezus, uw heilige dienaar.’
Na dat gebed begon de aarde te schudden op de plaats waar ze bij elkaar waren. En de heilige Geest kwam in alle apostelen. Ze begonnen zonder angst het goede nieuws over Jezus te vertellen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Petrus en Johannes vrijgelaten werden,
gingen ze naar de apostelen.
Ze vertelden hen alles
wat de hogepriesters en oudsten hun hadden gezegd.
Toen de apostelen dat hoorden, begonnen ze eensgezind te bidden:
‘Heer, Jij bent het, die hemel en aarde,
de zee en al wat daarin is, gemaakt hebt.
Jij hebt door de Heilige Geest bij monde van David, je dienaar, gezegd:
Waarom snoeven de volken en beramen ze zinloze plannen?
De koningen van de wereld stelden zich op
en de vorsten spanden samen
tegen God en tegen zijn Gezalfde.
Inderdaad, ze spanden allemaal samen in deze stad
tegen je heilige dienaar Jezus, die door Jou gezalfd werd:
zowel Herodes als Pontius Pilatus,
samen met de volken en de stammen van Israël,
deden alles wat Je tevoren bepaalde dat moest gebeuren.
Maar, God, schenk nu ook aandacht aan hun bedreigingen
en laat je dienaren je woord verkondigen zonder angst,
en genezingen en wondertekenen verrichten
door het uitstrekken van je hand,
in de naam van Jezus, je heilige dienaar.’
Toen ze gebeden hadden, beefde de plaats waar ze bijeen waren.
Ze werden vol van Heilige Geest
en verkondigden onbevreesd het woord van God.Stilstaan bij …

Maken
Heel vaak spreekt de Bijbel over God als Diegene die aan de basis staat van alles wat in de hemel en op aarde is. Daarom wordt over God gesproken als de ‘Vader’.

Gezalfde
(Hebreeuws = Masjach / Messias; Latijn = Christus)
Door de koningen van Israël te zalven, toonde men dat ze een bijzondere zending van God kregen. Tijdens de Babylonische ballingschap keek het joodse volk uit naar een Messias, iemand die vrede zal brengen, een nieuwe koning in de lijn van koning David. Daarvoor zou hij de mensen bevrijden van de vreemde overheersing.
Reeds in het vroege christendom gebruikte men deze titel als een eigennaam voor Jezus.

Hand
De hand van God is in de Bijbel een beeld voor het handelen van God.

Bij de tekst

Bidden

Dit gebed geeft een inkijk in het bidden van de apostelen: ze confronteerden in hun gebed de actuele situatie (vervolging, tegenwerking) met de boodschap van Jezus.Psalm 2

Lucas, de schrijver van het boek ‘Handelingen van de apostelen’, zag Psalm 2, die aan koning David wordt toegeschreven, als een profetie die het complot tegen Jezus voorspelde.