Loading...
 

Psalm 34

Psalm 34: De Heer is nabij

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 874-876)

Een lied van David.
David maakte dit lied toen hij bij koning Abimelech was. David deed daar alsof hij gek was. Toen stuurde Abimelech hem weg.

Altijd wil ik de Heer danken,
elke dag zing ik een lied voor hem.
Ik zal juichen voor de Heer
vanuit het diepst van mijn hart.
Mensen die trouw zijn aan de Heer,
horen mijn lied, en ze zijn blij.
Laten we vertellen hoe machtig hij is,
laten we hem samen prijzen.

Ik riep de Heer, en hij gaf mij antwoord.
Ik was doodsbang, en hij heeft mij bevrijd.
Mensen die hulp vragen aan de Heer,
zullen blij zijn en lachen.
Want hij zal hen helpen.
Toen ik het moeilijk had,
riep ik naar de Heer.
Hij luisterde naar mij,
en hij heeft me gered.


Mensen die gehoorzaam zijn aan de Heer,
worden door zijn engel beschermd.
Hij redt hen uit alle gevaar.
Gelukkig zijn mensen die bescherming zoeken bij de Heer.
Zij zullen zien hoe goed hij is.

Heb eerbied voor de Heer,
want jullie horen bij hem.
Dan krijg je alles wat je nodig hebt.
Leeuwen kunnen doodgaan van de honger,
maar mensen die hulp vragen aan de Heer,
zullen altijd genoeg te eten hebben.


Kom, vrienden, luister naar mij!
Ik wil je leren om eerbied te hebben voor de Heer.
Houd je van het leven?
Wil je oud worden en gelukkig zijn?
Vertel dan geen leugens over anderen.
Zeg geen dingen die niet waar zijn.
Doe geen kwaad, maar wees goed.
Probeer in vrede met anderen te leven,
elke dag weer.


De Heer helpt mensen die trouw zijn aan hem,
hij hoort hen als ze om hulp roepen.
Maar slechte mensen vernietigt hij,
niemand zal nog aan hen denken.

De Heer luistert
als mensen om hulp roepen.
Hij redt hen uit alle gevaar.
De Heer is dicht bij mensen die geen hoop meer hebben,
hij helpt mensen die de moed verliezen.


Goede mensen hebben het vaak moeilijk.
Maar de Heer redt hen steeds weer.
Hij beschermt hen,
zodat hun geen enkel kwaad overkomt.

Maar de vijanden van God zullen gestraft worden.
Zij zullen sterven door hun eigen kwaad,
omdat ze eerlijke mensen haten.
Maar de Heer redt mensen die hem dienen.
Zij hoeven niet bang te zijn,
want de Heer beschermt hen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een psalm van David.
Hij deed tegenover koning Abimelek alsof hij gek was.
De koning joeg hem weg en David vertrok.

alef
Ik wil God altijd loven,
steeds een lied voor Hem zingen.

bet
Ik juich voor God.
Mensen die Hem trouw zijn, luisteren naar Hem vol blijdschap.

gimel
Zing samen met mij voor God.
Laten we Hem samen loven.

dalet
Toen ik God riep, gaf Hij me antwoord.
Hij bevrijdde me van mijn angsten.

he
Mensen die naar Hem opzien,
stralen van geluk.

zajin
Toen ik, arme mens, tot God riep, antwoordde Hij.
Hij heeft me gered.

chet
De engel van God beschermt hen die Hem respecteren.
Zo brengt Hij redding.

tet
Proef en geniet: God is zoet.
De mensen die bij Hem schuilen zijn gelukkig.

jod
Heb eerbied voor God,
Wie Hem respecteert, komt niets tekort.

kaf
Overmoedige leeuwen lijden gebrek en honger,
maar wie God zoekt, ontbreekt niets.

lamed
Kom, vrienden, luister naar me.
Ik zal jullie vol respect voor God onderwijzen.

mem
Wil er iemand lang leven
en gelukkig zijn?

nun
Vertel dan geen kwaad van anderen,
vertel geen leugens.

samech
Doe geen kwaad, maar wees goed.
Tracht in vrede te leven.

ajin
God ziet wie goed leeft,
Hij luistert als iemand om hulp roept.

pe
Maar slechte mensen keert God zijn rug toe.
Niemand zal nog aan hen denken.

tsade
God luistert als mensen roepen om hulp.
Hij redt hen uit hun nood.

qof
Als je hart gebroken is, is God nabij.
Hij bevrijdt al wie zich vernederd voelt.

resj
Hoe groot de moeilijkheden ook zijn van goede mensen,
God bevrijdt hen telkens opnieuw.

sjin
Hij waakt zelfs over hun beenderen.
Niet één ervan wordt gebroken.

taw
Het kwaad zal boze mensen zelf doden,
omdat ze goede mensen afwijzen.

.
God redt mensen die Hem dienen.
Wie bij Hem schuilt, moet niet bang zijn.


(De vreemde 'vette' woorden zijn een fonetische weergave van de letters uit het Hebreeuwse alfabet.)

Bij de tekst

Een alfabetische psalm (acrostichon)

Elke nieuwe regel van deze psalm begint met een andere letter uit het Hebreeuwse alfabet (22 letters).
Dit is ook het geval bij de psalmen 24, 37, 111, 112, 119, 145.
Merk op
. In psalm 34 is er geen duidelijke rode draad
. De letter 'waw' (de 6e letter van het Hebreeuwse alfabet) ontbreekt in deze psalm.
. Het laatste vers (vers 23) valt buiten de reeks.Opbouw van de psalm

VerzenInhoud
1Het eerste vers van deze psalm zegt dat dit een psalm van David is en verbindt deze psalm met een gebeurtenis die staat in 1 Samuël 21, 10 - 22, 1. Maar daar is de naam van de koning: Achis. Ook is het verband tussen die gebeurtenis en de psalm onduidelijk.
2-4Uitnodiging om samen met de psalmist, de schrijver van de psalm, te bidden.
5-7Getuigenis van de eigen ervaring van de psalmist waarbij hij zijn persoonlijke ervaring laat uitmonden in een algemene geloofsbelijdenis (vers 7).
8-9Afwisselend aansporingen en bekentenissen. Door zich gelovig aan God toe te vertrouwen, ervaart men dat God te vertrouwen is in zijn mildheid en zijn reddende nabijheid.
12-22Onderricht over ethiek en godsleer: mijdt het kwade, doe wat goed is (12-15); God is te vertrouwen (16-19)
23Vredevolle afsluiting van de psalm.
Anawim

Psalm 34 ademt de spiritualiteit van de anawim. Na de ballingschap in Babylonië vormden deze mensen een aparte groep binnen het joodse volk. Hun levenswijze wordt getypeerd door:
. God respecteren
. naar Hem opzien
. eendrachtig zijn naam vereren
. zijn geluk zoeken bij Hem
. Hem gewijd zijn
. Hem eerbiedigen, respecteren
Houdingen die in de psalm te vinden zijn.

Bijbel en kunst

Ralph Vaughan WILLIAMS

'O taste and see'

Dit motet voor orgel en koor bezingt de volgende verzen uit psalm 34:
'O taste and see how gracious the Lord is:
blest is the man that trusteth in him'.

Klik hier om dit motet te beluisteren.

Suggesties

BELEVEN

Een eigen gebed schrijven

Schrijf een gebed waarvan de eerste letter van elke zin het alfabet weergeeft.

Of

Werk op dezelfde manier, maar gebruik als eerste letter de letters van een treffend woord uit deze psalm.
Bijvoorbeeld:
. zingen, juichen, loven, redden, bevrijden, respecteren, beschermen ...
. blijdschap, geluk, honger, leugens, vrede, hulp, nood ...Een lied voor God

5Toen ik God riep, gaf Hij me antwoord. Hij bevrijdde me van mijn angsten.
7Toen ik, arme mens, God riep, antwoordde Hij. Hij heeft me gered.
9Proef en geniet: God is zoet.De mensen die bij Hem schuilen zijn gelukkig.
16God ziet wie goed leeft,Hij luistert als iemand roept om hulp.
18God luistert als mensen roepen om hulp.Hij redt hen uit hun nood.
23God redt de mensen die Hem dienen.Wie bij Hem schuilt hoeft niet bang te zijn.


Als je de bovenstaande zinnen uit de psalm opnieuw leest, stel je een tweeledigheid vast: het eerste deel van elke zin heeft het over God / de Heer, het tweede deel heeft het over de mensen / iemand / mij.
Inspireer je daaraan om zelf een lied over God te schrijven.
Leg eerst bijeen wat je over God denkt, wat je over Hem hebt horen zeggen.
Formuleer die gedachten in korte zinnen.
Laat elk van die zinnen volgen door een korte zin die iets zegt over het effect daarvan op mensen.


TIP
Zing dit lied zoals een rapper dat zou doen. Heb dus ook aandacht voor het ritme en de klankkleur in elke zin.
(Rappen is: iets vertellen op muziek zoals Afro-Amerikanen dat doen. Dit rijmend praten/zingen wordt in de New-Yorkse wijk The Bronx 'rap' genoemd, wat 'praten' betekent.)