Loading...
 

SILO

1280px Ancient Shiloh IMG 2924

SILO

Foto: Wikimedia Commons


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart

De stad Silo lag in een heuvelachtig gebied in het midden van Israël op twintig kilometer ten zuiden van Sichem.Betekenis van de naam

Silo / Sjilo /Sjiloh
De juiste betekenis van ‘Silo’ is onbekend.
Sommigen vertalen ‘Silo’ met ‘rust’, een verwijzing naar de rust na de roerige jaren van de Exodus en de vestiging in het Beloofde Land,
anderen vertalen Silo met ‘rechthebbende’ of ‘vredebrenger’, een titel voor de Messias, de Verlosser.Meer over Silo

Silo begon als een kleine nederzetting aan de rand van het centrale Samaritaanse berggebied in het tweede millennium voor onze jaartelling.

De plaats werd vaak verwoest en daarna heropgebouwd.
De profeet Jeremia zag in het lot van Silo een waarschuwing om van levenshouding te veranderen. Als de inwoners van Juda en Jeruzalem niet zouden luisteren naar God, zal God hetzelfde doen als met Silo en de tempel verwoesten. (Jeremia 7, 12-15; 26, 5-9)

In de Romeinse tijd (eerste tot en met de vierde eeuw) breidde de nederzetting zich uit.

In Silo zijn er archeologische overblijfselen uit de Byzantijnse periode (kerk) en de Arabische periode (moskee).Actuele situatie

Op dit ogenblik heet het oude Silo ‘Khirbet Seilun’ of Tel Shiloh (Hebreeuws). In deze namen is de oude naam Silo nog te herkennen.
Die plaats ligt ten westen van de moderne stad Shilo, op de Westelijke Jordaanoever (West-bank) en 16 kilometer ten noorden van Betel, een vroegere heilige plaats voor de Kanaänieten. Tot begin 1980 woonden er families. Toen de staat Israël er met archeologische opgravingen begon, werden ze verdreven. Tot op vandaag kunnen ze er hun land niet meer bewerken.

Klik hier voor een zicht op ruïnes.

Wetenswaardigheden

Heilige plaats

Opgravingen tonen dat er in Silo een groot heiligdom moet gestaan hebben voordat de Israëlieten er zich vestigden.

De Israëlieten bewaarden in Silo de ark van het verbond.

Later werden in Silo een Byzantijnse kerk gebouwd en een moskee.Ark van het verbond

Ark200500 200

Deze ‘ark’ was een kist, een koffer van acaciahout (1,25 x 0,75 x 0,75) die met goud was bedekt. Boven op de ark stonden twee engelen die a.h.w. een zetel maakten waarop de onzichtbare God troonde. Aan de zijkanten van de ark waren ringen voorzien waar men draagstokken kon door steken, zodat men die gemakkelijk kon opnemen en verplaatsen. Deze ark werd het symbool van de tegenwoordigheid van de onzichtbare God. Waar de ark was, daar was God.
In de ark werden de stenen bewaard waarop de tien woorden van God (geboden) waren geschreven.
Wanneer het volk Israël in Kanaän aankwam werd de tabernakel (tent) in Silo opgericht (Jozua 18, 1).Daar werd het volk bijeen geroepen.VIP’s in Silo

Hanna

(= begenadigde)
Hanna was één van de twee vrouwen van Elkana. Omdat ze geen kinderen kon krijgen, maakte Peninna, de andere vrouw van Elkana, haar het leven lastig.
Later werd Hanna de moeder van Samuël. Uit dankbaarheid daarvoor bracht ze haar zoontje bij Eli, de priester in Silo.
Het lied dat ze zong uit dankbaarheid om de geboorte van haar zoon Samuël, beïnvloedde sterk het Magnificat dat Maria zou gezongen hebben toen ze op bezoek was bij haar nicht Elisabet.Samuel

(Letterlijk: 'Samuël': 'naam van God'. Hanna gaf die naam de betekenis: 'van God heb ik hem afgesmeekt’ )
Samuel werd geboren tijdens een dieptepunt in de geschiedenis van Israël: er was rechteloosheid. Zelfs priester Eli en zijn zonen in de tempel te Silo deugden niet. Van het offervlees kozen zijn zonen steeds het beste voor zich uit - zelfs als het bestemd was voor God.
Na de dood van Eli volgde Samuel hem op als leider van het volk.
Toen het volk bij hem aandrong op een koning zoals bij andere volkeren, stelde hij eerst Saül aan. Later zalfde hij David tot koning.
Samuël was de laatste rechter en eerste profeet van Israël.Eli

Eli was de priester die toezicht hield op de ark van het verbond toen die in Silo was. Die ark was het symbool voor Gods aanwezigheid.
Zijn twee zonen Hofni en Pinehas waren ook priesters, maar waren onwaardig in de ogen van God en van de mensen. Ze oefenden een ware terreur uit onder hun volksgenoten. Door hun gedrag kreeg Jahwe de naam even hebzuchtig te zijn als de Kanaänietische goden.
Eli stierf toen hij vernam dat de ark in handen was gevallen van de Filistijnen. (1 Samuel 4, 18)Achia

De profeet Achia trad op ten tijde van koning Salomo:

"In die tijd gebeurde het dat Jeroboam vanuit Jeruzalem op reis was en onderweg de profeet Achia uit Silo ontmoette. Ze waren alleen in het open veld. Achia droeg een nieuwe mantel. Hij pakte die, scheurde hem in twaalf stukken en zei tot Jeroboam: 'Neem tien stukken, want zo zegt Jahwe, de God van Israël: "Tien stammen van Salomo's koninkrijk scheur Ik los uit zijn hand en die geef Ik aan u..."'
(1 Koningen 11, 29-39 . 12, 15; 2 Kronieken 10, 15)

Zo werd de scheuring van het Rijk voorspeld in een Noord- en een Zuidrijk voorspeld. Dit zag men als een straf van God voor de toestemming die Salomo gaf aan zijn bijvrouwen om hun eigen goden te mogen blijven vereren. Zo slopen er invloeden, die haaks stonden op de Tora, de godsdienst van Israël binnen.

Er werd geen Bijbelboek naar Achia genoemd.

Silo in de Bijbel

Oude Testament

1 Samuel 1, 3
"Elkana ging elk jaar uit zijn stam naar Silo om zich neer te buigen voor Jahwe van de machten en Hem offers te brengen. De priesters van Jahwe in Silo waren toen Chofni en Pinechas, twee zonen van Eli."
Lees meer

Elk Jaar ging Elkana met zijn twee vrouwen naar Silo op bedevaart.


1 Samuel 3, 21
"Ook daarna bleef Jahwe in Silo verschijnen, want daar openbaarde Hij zich aan Samuël door tot hem te spreken."

'RONDE van de BIJBEL'

Silo was de 'aankomstplaats' van de 'RONDE van de BIJBEL' met als thema's: Hanna, priester.