Loading...
 

2e paaszondag C - tweede lezing

2 Alfa En Omega


…page…

Apokalyps 1,9-11a.12-13.17-19 : Overwinning op de dood

De tekst

Dichter bij de tijd

Ik, Johannes, uw broeder
die net als u in ellende verkeer,
maar tegelijk deel in het koninkrijk en de verwachting van Jezus.
Ik was op het eiland Patmos
omdat ik over God had gesproken en over Jezus.
Op zondag raakte ik in extase.
Achter mij hoorde ik een luide stem, als een bazuin, die zei:
“Schrijf alles wat je ziet in een boek, en stuur dat naar de zeven kerken:
(Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Loadicea.” )
Ik keerde mij om om te zien wie tegen mij sprak.
Toen ik dat deed, zag ik zeven gouden staande lampen,
en daartussen iemand als een mens,
gekleed in een gewaad tot aan de voeten,
en met een gouden band rond zijn middel.
(Zijn hoofd en haren waren als sneeuwwitte wol,
zijn ogen vlamden als vuur.
Zijn voeten gloeiden als koperbrons in de oven
en zijn stem klonk als het gedruis van massa’s water.
In zijn rechterhand hield Hij zeven sterren,
en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard.
En zijn gezicht schitterde als de felle zon. )
Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten.
Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei:
“Vrees niet. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende.
Ik was dood, en zie, Ik leef in de eeuwen der eeuwen.
En Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Schrijf op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat en hierna zal gebeuren.Stilstaan bij …

Johannes
De evangelist Johannes zou rond 95 na Christus verbannen geweest zijn naar het eiland Patmos. Daar toont men nog de Grot waar hij het boek Openbaring of Apocalyps zou geschreven hebben.
Maar de schrijver Johannes kan ook een onbekende vroegchristelijke auteur geweest zijn.


Zeven
Symbool voor totaliteit en volkomenheid (zeven zegels, zeven horens, zeven ogen, zeven engelen, zeven donderslagen, zevenkoppige draak, zeven gouden schalen, zeven kerken.)
Johannes zegt ermee dat hij zich richt tot allen die zich verdrukt voelen. In zijn visioen ziet hij de Mensenzoon, die een einde stelt aan deze verdrukking.


Patmos
Patmos is een eiland dat ligt in de Egeïsche Zee. Het kleine eiland (ca. 34 km²) is vulkanisch van oorsprong vulkanisch.


Efese
Klik hier voor meer info over Efeze.


Pergamum
In de oudheid een rijke en machtige stad in Klein-Azië.
(Nu: Bergama in Turkije)


Laodicea
Klik hier voor meer info over Efeze.


Ik ben het
Herinnert aan de betekenis die God gaf aan de naam Jahwe (= Ik ben, die Ik ben) toen Hij Mozes riep om zijn volk te leiden uit Egypte.


De eerste en de laatste
‘De eerste en de laatste’ wordt visueel voorgesteld met de eerste en laatste letter uit het Griekse alfabet (alfa en omega). Wanneer men van God of Jezus zegt dat zij de eerste en de laatste zijn, wil men ermee zeggen dat ze aan het begin en einde van alles staan.
Alfa en omega maken deel uit van de versiering van de paaskaars.

Bij de tekst

De schrijver

De Johannes die deze tekst schreef in de tweede helft van de eerste eeuw, leefde omwille van zijn geloof, als banneling op het eiland Patmos (voor de Klein-Aziatische kust).
Er waren toen al christenen tot in Klein-Azië, maar veel van hen zouden gevangen genomen of gedood zijn door de Romeinen.Inhoud

In dit fragment verwijst de stem die tot Johannes spreekt naar de overwinning op de dood. Hij maakt zichzelf bekend met ‘Ik ben’, een uitspraak die herinnert aan Jahwe, de naam van God.

Bijbel en kunst

H. MEMLING

Johannes op Patmos (1479)

Memling Johannes In Patmos

Olieverf op paneel (176 × 79 cm)
Memlingmuseum, St.-Janshospitaal, Brugge

Dit werk van de Vlaamse schilder Hans Memling (ca. 1433 – 1494) was de rechtervleugel van de Johannestriptiek in de kapel van het Sint-Janshospitaal te Brugge, waar het nu nog te zien is.

Johannestriptiek Brugge

Kapel van het Sint-Janshospitaal