Loading...
 

Amos 7, 10-17

2 Zwaard

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Amos 7, 10-17: De boodschap van Amos

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In die tijd stuurde Amasja, de priester van Betel,
dit bericht naar Jerobeam, de koning van Israël:
'Binnen uw eigen Israël smeedt Amos een complot tegen u.
Het land wordt er onrustig van,
want hij zegt: 'Jerobeam zal sterven door het zwaard
en Israël zal van zijn eigen grond verbannen worden.'

Amasja zei tegen Amos: 'Ziener, maak dat je wegkomt!
Ga naar Juda en verdien daar maar je brood als profeet!
Hier in Betel mag je dat niet meer doen,
want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk.'
Amos zei tegen Amasja:
'Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veeboer en vijgenkweker.
Maar het is God die mij van achter mijn beesten weggehaald heeft
En het is God die tegen me heeft gezegd:
Ga als profeet naar mijn volk Israël.
Daarom: luister naar het woord van God.
Je zegt wel dat ik niet mag profeteren in Israël,
Niet mag uitvliegen tegen het huis Israël.
Maar dit zegt God: je vrouw zal in deze stad ontucht plegen,
je zonen en dochters zullen gedood worden door het zwaard,
Je eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden.
Zelf zul je in een vreemd land moeten sterven
en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.'Stilstaan bij …

Amasja
(= ‘de kracht van God’, ‘gesterkt door Jahwe’, of ‘Jahwe is machtig’)

Amasja was de officieel aangestelde priester van Betel, een soort 'beroepspriester' in dienst van de koning (Jerobeam II). Daarom was hij erg gevoelig voor de kritiek van Amos tegen de gevestigde orde van het Noordrijk. Hij beriep zich op de onschendbaarheid van de rijkstempel om te zeggen dat Amos met zijn Godswoorden niets te vertellen had en dat hij en zijn volk niet onderworpen waren aan de eisen van God aan de maatschappij.
Amasja stierf later in ballingschap. Het invallende leger misbruikte zijn vrouw, doodde zijn kinderen en nam het land in beslag.
(dit wordt in het vooruitzicht gesteld in Amos 7, 17)

Amos
De profeet Amos was aanvankelijk een schapenfokker en vijgenteler uit Tekoa, ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Zijn uitspraken waren vooral gericht tegen het Noordrijk. Hij zou profeet geweest zijn in het midden van de achtste eeuw (760-750 v.Chr.).

Ziener
Een vroegere naam voor 'profeet'.

Betel
(het huidige Baytin in Palestijns gebied)
Plaats waar één van de twee rijkstempels stond die koning Jerobeam I in het Noordrijk liet bouwen. (De andere rijkstempel bevond zich in de stad Dan) De eredienst aan Jahwe was er vermengd met afgodendienst (gouden stierenbeeld) waaraan zelfs 'heilige' prostitutie te pas kwam. Oorspronkelijk was het stierenbeeld bedoeld als voetstuk voor de (onzichtbare) JHWH, maar redelijk snel zag men er een beeld in van de Kanaänitische god Baäl.

Profeet
(Grieks = ‘spreken voor of in naam van een ander’)
Een profeet is iemand die spreekt in naam van God. Als hij goed nieuws brengt, verwoordt hij Gods beloften van zegen en geluk. Als hij een concrete situatie aanklaagt, roept hij op om ze te veranderen en om te keren. Want hij roept de mensen op om te leven zoals God het droomt.
Heel wat profeten werden niet graag gezien omdat ze dingen zegden die de mensen niet graag hoorden.
Lees meer

Profetengilde
Groep van profeten die zich verzamelden rond een profeet (bijvoorbeeld: Samuel, Elisa)

Vijgen
Lees meer over vijgen.

Onrein land / vreemd land
Dit heeft niets met hygiëne te maken. Hiermee zegt de Bijbel dat zo’n ongeschikt is voor de joodse eredienst omdat daar vreemde goden vereerd worden.

Bij de tekst

Betekenis

In deze tekst wordt men geconfronteerd met de botsing tussen God en het Noordrijk.
Hierbij treedt Amos op als de woordvoerder van God, terwijl Amasja optreedt als de woordvoerder van de gevestigde orde in dat rijk.

Merk op:
Amasja zag dit conflict met Amos op een persoonlijk vlak zag,
terwijl het bij Amos vooral om het woord van God ging.
Amasja rept met geen woord over God
terwijl bij Amos het woord van God centraal staat.