Loading...
 

Johannes 12, 12-16

Johannes 12, 12-16: De intocht in Jeruzalem

Matteüs 21, 1-11 // Marcus 11, 1-10 // Lucas 19, 28-40 // Johannes 12, 12-16De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1698)

Er waren veel mensen naar Jeruzalem gekomen voor het Paasfeest. Vijf dagen voor het feest hoorden ze dat Jezus op weg was naar Jeruzalem. Toen gingen ze Jezus tegemoet. Ze hadden palmtakken in hun handen, en ze riepen: ‘Alle eer aan God! Leve de man die door God gestuurd is! Leve de koning van Israël!’
Jezus zag een jonge ezel staan en ging erop zitten. Want zo staat het in de heilige boeken: «Wees niet bang, inwoners van Jeruzalem. Jullie koning komt eraan! Hij zit op een jonge ezel.»
Eerst begrepen de leerlingen niet wat er gebeurde. Ze begrepen het pas later, toen Jezus zijn plaats in de hemel naast God gekregen had. Toen herinnerden ze zich wat er in de heilige boeken over Jezus staat. En dat alles inderdaad zo gegaan was.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De volgende dag hoorden de vele mensen
die naar het feest waren gekomen:
'Jezus komt naar Jeruzalem.'
Zij trokken takken van de palmbomen,
gingen Hem tegemoet en riepen:
'Hosanna,
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer,
de koning van Israël!'
Jezus vond een ezeltje en ging erop zitten,
zoals geschreven staat:
‘Vrees niet, dochter van Sion.
Zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen.’
Zijn leerlingen begrepen dit toen niet.
Pas na de verrijzenis van Jezus herinnerden ze zich,
dat dit over Hem geschreven stond
en dat men dit ter ere van Hem had gedaan.Stilstaan bij…

Palmtakken
De lange veervormige bladeren van de dadelpalm waren symbool van deugd en overwinning. Ze verwijzen naar de rechtvaardige koning. (Psalm 92, 13-15)

Hosanna
Het woord ‘Hosanna’ gaat terug op een Hebreeuws woord dat ‘red nu’ of ‘kom ons helpen’ betekent. Het werd als uitroep of juichkreet gebruikt wanneer men Jahwe / God of een hooggeplaatst persoon smeekte om zijn zege.
Toen Jezus leefde, speelde de betekenis van dit woord geen rol meer.

Ezel
Een ezel werd niet alleen gebruikt als die om mensen of goederen te vervoeren, maar ook om akkers te ploegen en te dorsen.
Omdat een ezel maar een kwart nodig heeft van de gerst die een paard per dag eet, konden ook arme gezinnen een ezel houden.
Wie op een ezel zit, steekt nauwelijks boven de mensen uit, in tegenstelling tot wie op een paard zit. Daarom is een paard het beeld van macht en gezag en een ezel het beeld van nederigheid en kwetsbaarheid.
In de Bijbel verwijst een ezel naar de Messias.

Bij de tekst

Betekenis

Dit verhaal staat in scherp contrast met de gebeurtenissen die volgen. Het wil met beelden duidelijk maken hoe men moet denken over de grootheid van Jezus. Een grootheid die niet van politieke aard is, maar gekleurd door wie God is.Wortel in het Oude Testament

Zacharia 9, 9
'''Jubel luid, gij dochter Sion. Juich, gij dochter Jeruzalem!
"Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend;
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel op een veulen,
het jong van een ezelin."

Lees meer

De profeet Zacharia voorspelde dat God een nieuwe koning naar zijn volk zou sturen. Een rechtvaardige en vriendelijke koning die op een ezel zou rijden.