Loading...
 

Lucas 4, 24-30

2 Afgrond

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 4, 24-30: Geen sant in eigen land

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1623)

Maar luister goed naar mijn woorden: Een profeet is nooit welkom in zijn eigen stad.’ Jezus legde dat uit met twee voorbeelden. Hij zei: ‘Luister goed! In de tijd van de profeet Elia waren er veel weduwen in Israël. Het had drieënhalf jaar niet geregend en er was hongersnood in het hele land. Toch ging Elia niet naar een weduwe in Israël. In plaats daarvan stuurde God hem naar een weduwe buiten Israël. Ze woonde in Sarepta, een dorp bij de stad Sidon. En toen Elisa profeet was, waren er in Israël veel mensen met een huidziekte. Toch maakte Elisa hen niet beter. Maar Naäman uit Syrië maakte hij wel beter.’

Toen de mensen in de synagoge de woorden van Jezus hoorden, werden ze kwaad. Ze jaagden Jezus de stad uit. En ze brachten hem naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was. Ze wilden hem naar beneden gooien. Maar Jezus liep tussen alle mensen door en ging weg.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei: 'Echt waar, Ik zeg jullie:
geen enkele profeet is welkom in zijn eigen vaderstad.
In de tijd van Elia,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef
en er in het hele land een grote hongersnood uitbrak,
waren er veel weduwen in Israël.
Toch werd Elia daar niet naartoe gestuurd,
maar naar een weduwe in Sarepta in het gebied van Sidon.
En in de tijd dat de profeet Elisa leefde,
waren er vele melaatsen in Israël.
Toch werd niemand van hen genezen, behalve Naäman,
een man uit Syrië.’
Toen ze dit hoorden, werd iedereen in de synagoge, erg kwaad.
Ze sprongen op en sleurden Hem de stad uit
tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was.
om Hem daar in de afgrond te storten.
Daar willen ze Hem in de afgrond duwen.
Maar Jezus ging midden tussen hen door en vertrok.Stilstaan bij …

De hemel bleef gesloten
Een beeldende manier om te zeggen dat het niet regende.
In de tijd waarin Lucas zijn evangelie schreef, ging men er nog van uit dat de wereld een platte schijf was die dobberde op het water van de zeeën. Daarboven was een uitspansel, te vergelijken met een groot tentzeil. Dit hield het water van boven tegen. Het regende alleen als de sluizen in het uitspansel werden opengezet.

Elia en Elisa
De profeten (Profeet Elia|Elia)) en Elisa richten zich naar mensen buiten de grenzen van Israël. Ook Jezus weet zich geroepen om de liefde van God aan de hele wereld kenbaar te maken.

Sarepta
Naam van een stad in Fenicië, ten zuiden van Sidon. Sarepta lag in het gebied waar de Baäl vereerd werd. De Baäl is de Kanaänietische vergoddelijking van de natuur.
In het Oude testament wordt deze stad 'Sarefat' genoemd. Lees meer.

Sidon
Sidon lag / ligt 40 kilometer ten noorden van Tyrus. Het was een havenstad aan de Middellandse Zee. Lees meer.

Naäman
(= de lieflijke, de aangename)
Deze legeroverste uit Aram werd van zijn melaatsheid genezen toen hij op raad van de profeet Elisa zeven maal baadde in de Jordaan. Daarop beloofde hij de God van Israël te vereren.
Jezus verwijst naar dit gebeuren om aan te tonen dat God ook hulp verleent aan niet-joden. Lees meer.Bij het vertellen aan kinderen

In dit stukje evangelie is er sprake van dat mensen Jezus in een afgrond willen duwen. Het is niet onbelangrijk dat kinderen dit vernemen:
. het maakt het voor hen achteraf minder vreemd als ze vernemen dat Jezus veroordeeld werd tot de dood op een kruis
. omdat kinderen niet in een wereld leven die onverdeeld enthousiast is voor Jezus, is het voor hen belangrijk te vernemen dat de mensen vroeger ook niet allemaal even enthousiast waren voor Jezus.

Bij de tekst

Elia

Jezus vergelijkt zijn zending en de manier waarop men naar Hem luistert met de omstandigheden waarin Elia optrad. Dar hij herinnert aan de genezing van de Syriër Naäman, een vreemdeling en heiden, ervaren zijn toehoorders als een verwijt. Daarom willen ze Jezus uit de weg.Invloed op het Nederlands

Geen sant in eigen land
Verdienstelijke mensen worden elders meer geëerd dan in hun eigen omgeving.
Dit spreekwoord past Jezus op zichzelf toe. In alle evangelies kan men lezen dat Hij niet in Nazaret aanvaard werd. Het is de ervaring van velen.

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

Jezus, een profeet

In dit stuk evangelie blijkt Jezus zichzelf te zien als een profeet. Hij vergelijkt zich met de profeten Elia en Elisa, die in hun handelen ook aandacht hadden voor mensen van andere volkeren.

Maar wat is een profeet?
Iemand die een woordvoerder is van God. In wat een profeet zegt, kun je Gods woord horen, in wat een profeet doet, krijg je een inkijk in wat God met de mensen voorheeft.

Geef de kinderen een blad dat ze alleen of per twee gebruiken. In het midden schrijven ze de naam JEZUS.
Links van de naam noteren ze woorden van Jezus die zijn blijven hangen én die aangeven wat God voor de mensen wil.
Rechts van de naam noteren ze handelingen van Jezus waarin ze iets zien van de houding van God tegenover de mensen.

Of maak gebruik van dit werkblad:
Onder de geopende boekrol noteren de kinderen woorden van Jezus.
Onder de handen de handelingen van Jezus.

Breng daarna al deze gedachten bijeen in de groep.
Noteer de meest markante woorden en handelingen op een flap of op een bord.

SPREKEN MET BEELDEN

Beeldmeditatie

Laat de kinderen deze afbeelding zien.
Maak gebruik van de vragen op het blad om naar het 'beeld' te kijken.

Of gebruik deze afbeelding in zwart-wit.
Sta met de kinderen stil bij wie en wat er te zien is.
Wat doet die persoon?
Waarom zou die zo gekleed zijn?


Op beide afbeeldingen leest Jezus voor uit een Bijbelrol.
Tot op vandaag wordt in de synagoge uit zo'n boekrol voorgelezen. Vroeger werden stukken perkament of papyrus aaneen gelijmd tot ze een lange strook vormden. Op dat perkament werd dan de tekst in kolommen met een ganzenveder opgeschreven. Dit perkament werd opgerold op twee stokken. Bij het lezen rolt de ene hand de rol af, terwijl de andere hand de rol oprolt.
Jezus draagt over zijn hoofd een gebedsmantel. Joodse jongens krijgen zo'n mantel voor het eerst met hun bar mitswa (een feestelijke gebeurtenis in hun leven die plaatsvindt als ze twaalf jaar geworden zijn en ze in de synagoge luidop een tekst uit de Bijbel voorlezen.)