Loading...
 

Maleachi

MALEACHI


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wie is hij?

Leven

Over Maleachi (= 'mijn bode' / 'mijn engel') is niets bekend. Hij was een profeet die ongeveer 450 jaar voor Christus optrad, in dezelfde tijd als Ezra en Nehemia. Hij sprak de mensen toe die uit de ballingschap waren teruggekeerd. Hij deed dat hoogstwaarschijnlijk na het herstel van de tempel, omdat hij veel bedenkingen had bij de praktijken bij de offerdienst.
Indien Maleachi één van de laatste profeten was, dan is dat omdat de plaats van de profeten in de maatschappij ingenomen werd door de priesters.Naam

Het is niet zeker of de profeet Maleachi echt Maleachi heette. De naam 'Maleachi' betekent 'mijn bode', en zou dus ook een titel kunnen zijn.
Exegeten vermoeden dat de zin: "Zie, ik zend mijn bode voor u uit" ('mijn bode' is in het Hebreeuws 'Maleachi') latere schrijvers inspireerde om dit boek aan een zekere 'Maleachi' toe te schrijven.

Het boek Maleachi

Plaats in de Bijbel

Het boek Maleachi, het laatste boek van de profeten, is dus ook het laatste boek van het Oude Testament in de christelijke Bijbel.

Die Bijbel heeft een andere volgorde van boeken dan de Hebreeuwse Bijbel, die TeNaCH wordt genoemd. Een letterwoord dat gevormd wordt door:
Torah - de wet
Nebiim - de profeten
Chetubim - de geschriften

In deze indeling staat de Wet vooraan, gevolgd door de profeten die opriepen om die Wet goed te beleven, gevolgd door geschriften waarin verteld wordt hoe die Tora beleefd wordt.
In de christelijke Bijbel staat de Wet ook vooraan, maar de profeten staan achteraan, want veel van hen hebben woorden uitgesproken die men in Jezus gerealiseerd zag.Vorm en inhoud

Het boek Maleachi werd geschreven in de vorm van gesprekken tussen de luisteraars (joden die uit ballingschap teruggekeerd waren) en de profeet, die in naam van God spreekt.

Het belangrijkste onderwerp van het boek is het verbond dat God sloot met de priesters en met het volk. Maleachi verwijt de twijfel en de ontrouw aan dat verbond en roept op tot inkeer en een andere manier van leven.

Hij 'ziet' de dag waarop God terug zal komen om over zijn schepping te oordelen. Maar eerst komt de profeet Elia terug die die dag zal aankondigen.

De taal van Maleachi is eerder dreigend dan bemoedigend of troostend.

Maleachi en het Nieuwe Testament

Het boek Maleachi wordt vaak in het Nieuwe Testament aangehaald:
"Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen."
(Matteüs 11, 10)

Hij antwoordde: "Elia komt en zal alles herstellen. Maar Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben hem niet herkend; ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden."
(Matteüs 17, 11-12)

Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: "Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om uw weg te banen."
(Marcus 1, 2)

En zij stelden Hem de vraag: "Waarom zeggen de Schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?" Hij zei hun: "Elia komt eerst en herstelt alles. Maar hoe kan over de Mensenzoon geschreven staan dat Hij veel lijden moet en miskend moet worden?"
(Marcus 9, 11-12)

"Hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen, en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen."
(Lucas 1,17)

Er staat dan ook geschreven: "Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau gehaat."
(Romeinen 9, 13)

De Bijbelteksten hierboven zijn ontleend aan de Willibrordvertaling, © Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch, 1995.

Maleachi in 'Bijbelin1000seconden'

Maleachi 1, 14b-2, 2b.8-10: Kritiek op de priesters
Maleachi 3, 1-4: Hij zal komen
Maleachi 3, 19-20a: De dag van de Heer