Loading...
 

Matteüs 12, 38-42

2 Walvis

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 12, 38-42: Het teken van Jona

Matteüs 12, 38-42 // Lucas 11, 29-32De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op een dag zeiden enkele Schriftgeleerden en Farizeeën tegen Jezus:
‘Meester, wij willen een teken van U zien.’
Maar zei: ‘Een slechte en ontrouwe generatie verlangt een teken,
maar ze zal geen ander teken krijgen
dan dat van de profeet Jona.
Zoals Jona drie dagen en drie nachten zat
in de buik van het zeemonster,
zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven
in het binnenste van de aarde.
Op de dag van het oordeel zullen de mensen van Nineve
samen met deze generatie opstaan en die veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd na de prediking van Jona;
wel, hier is méér dan Jona.
Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden
samen met dit geslacht en het veroordelen,
samen met deze generatie opstaan en die veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo:
wel, hier is méér dan Salomo.Stilstaan bij …

Jona
De profeet Jona trad op in het Noordrijk, tijdens de regering van Jerobeam II (8e eeuw voor Christus: 783-743).
Lees meer.

Nineve
Nineve was de hoofdstad van Assyrië, gelegen aan de oostelijke oever van de Tigris. De Assyriërs hadden jarenlang de Israëlieten verdrukt.
De bewoners van de stad bekeerden zich – volgens de Bijbel – na de prediking van de profeet Jona.

Koningin van het zuiden
Hiermee wordt de koningin van Sjeba bedoeld die – volgens de Bijbel ( 1 Koningen 10, 1-10) – koning Salomo bezocht omwille van zijn wijsheid.

Wijsheid
In de Bijbel betekent wijsheid: het kunnen onderscheiden van goed en kwaad, recht en onrecht, trouw en ontrouw. Men wordt pas wijs, als men het woord van God in zijn leven binnenlaat.

Salomo
Koning Salomo, de zoon van koning David en Batseba, was koning van 971-931 voor Christus. Hij was bekend om zijn grote wijsheid en rijkdom. Tijdens zijn regering werd de eerste tempel in Jeruzalem gebouwd.
Lees meer.

Bij de tekst

Jona

Het boek Jona vertelt over de profeet Jona die op de vlucht slaat omdat hij niet wil ingaan de roep van God. Bij een storm op zee gaat hij overboord. Een grote vis slokt hem op en spuwt hem na drie dagen uit. Dan doet de profeet wat God vraagt: naar Nineve gaan.
Jezus vergelijkt zijn dood en verrijzenis met het verblijf van Jona in de vis.