Loading...
 

Matteüs 4, 12-17.23-25

2 C. Leterme Galilea 2012

Foto © Chantal Leterme (Galilea - 2012)


…page…

Matteüs 4, 12-17.23-25: Jezus treedt op in Galilea

Matteüs 4, 12-17.23-25 // Marcus 1,14-15.39 // Lucas 4, 14-15.44De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1525-1526)

Johannes de Doper werd gevangengenomen. Toen Jezus dat hoorde, ging hij terug naar Galilea. Hij ging niet terug naar Nazaret, maar hij ging wonen in Kafarnaüm. Die stad lag bij het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.
Dat moest zo gebeuren, want de profeet Jesaja had gezegd: «Luister, gebied van Zebulon en Naftali, tussen de Jordaan en de zee! Luister, Galilea, land van de ongelovigen! Het volk leeft nu nog in het donker, maar het zal een stralend licht zien. De mensen leven nu nog in het land van schaduw en dood, maar ze zullen leven in het licht.»
Vanaf dat moment begon Jezus het goede nieuws te vertellen aan de mensen. Hij zei: ‘Dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij.’

Jezus reisde rond in heel Galilea. In de synagogen gaf hij het volk uitleg over God. Hij vertelde het goede nieuws over Gods nieuwe wereld. En hij maakte alle mensen beter die ziek waren of pijn hadden
Het nieuws over Jezus werd bekend in heel Syrië. De mensen brachten alle zieken naar hem toe, en Jezus maakte iedereen beter. Mensen met ziektes en pijn, mensen die een kwade geest in zich hadden, en mensen die niet konden lopen.
Een grote groep mensen ging met Jezus mee. Ze kwamen uit Galilea en Dekapolis. En ook uit Jeruzalem, uit Judea en van de overkant van de Jordaan.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was,
ging Hij naar Galilea.
Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm,
aan de oever van het Meer van Galilea,
in het gebied van Zebulon en Naftali.
Zo ging het woord van de profeet Jesaja in vervulling:
‘Land van Zebulon en Naftali,
dat ligt aan de zee en de overkant van de Jordaan,
Galilea van de heidenen.
Het volk dat in duisternis zat, zag een groot licht,
en zij die zaten in de schaduw van de dood
werden door het licht beschenen.’
Van dan af aan begon Jezus tot de mensen te spreken.
Hij zei: ‘Bekeer jullie, want het Rijk van God is nabij!’

Jezus trok rond in heel Galilea.
Hij gaf er les in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws van het Rijk van God
en genas alle ziekten en elke kwaal onder de mensen.
Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië.
Allen die er slecht aan toe waren
en die gekweld werden door allerlei ziektes of pijn,
bracht men bij Hem.
Ook bezetenen en maanzieken en verlamden
en Hij genas hen.
Grote groepen mensen volgden Hem.
Ze kwamen uit Galilea en de Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea
en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.Stilstaan bij …

Galilea
(Hebreeuws = gewest van de heidenen)
Landstreek in het noorden van Palestina. Deze streek kende een multiculturele en multireligieuze bevolking: naast joden leefden er ook veel niet-joden. Daarom noemt Matteüs hen - naar Jesaja - een volk dat in de duisternis zat.

Kafarnaüm
(= dorp van Nahum, of dorp van de troost)
Een drukke vissersplaats aan de noordwestkust van het meer van Galilea. Het was een grensplaats waar kooplui tol moesten betalen aan de Romeinse bezetter en waar ook een Romeins garnizoen gelegerd was. Het was ook de woonplaats van Jezus en verschillende van zijn leerlingen.

Meer van Galilea
Dit grote meer in het Noorden van Israël is het laagst gelegen zoetwatermeer ter wereld (210m onder de zeespiegel).
Lees meer

Zebulon
Gebied ten zuiden van het gebergte van Galilea, dat genoemd werd naar Zebulon, één van de twaalf zonen van Jakob (moeder: Lea).

Naftali
Gebied ten oosten van het gebergte van Galilea, dat genoemd werd naar Naftali, één van de twaalf zonen van Jacob (moeder: Bilha, slavin van Rachel).

Jesaja
Belangrijk profeet uit het Oude Testament. In de voorspellingen van Jesaja over de Messias, zagen christenen later de voorspelling van Jezus Christus.

Land van de heidenen / ongelovigen
Tijdens de Babylonische ballingschap waren in het gebied van Zebulon en Naftali mensen komen wonen uit andere streken, die zich mengden met de kleine bevolking die achtergebleven was. Na de ballingschap keken de teruggekeerde joden op hen neer.

Synagoge
(Grieks = bijeenkomst, vergadering)
In een synagoge komen joden bijeen om te bidden (God loven en danken) en de Bijbel, het woord van God, te bestuderen.

Dekapolis
(Grieks = tien steden)
Dekapolis was een unie van een aantal Griekse steden die vooral in het oosten van de Jordaan lagen, in het gebied dat zich uitstrekte van Damascus tot Filadelfia (het huidige Amman). De naam Dekapolis suggereert dat het om tien steden ging, maar in de loop der jaren maakte een wisselend aantal steden er deel van uit. In dat gebied woonden vooral mensen die tot de Griekse cultuur behoorden. Daarom was de Dekapolis in de ogen van de joden van Judea een heidens gebied.

Bij de tekst

Samenvatting

In de verzen 23-25 vat Matteüs het optreden van Jezus samen: Hij sprak en Hij genas.

Hij sprakHij genas
Jezus trad op als leraar: Hij trok door Galilea en gaf in de synagogen onderwijs vanuit de Joodse geschriften. Hij verkondigde de mensen het goede nieuws over de komst van het rijk van God.Hij genas mensen die ziek waren en toonde daarmee iets over het komende rijk van God. De wonderen en genezingen die Hij deed, zagen zijn volgelingen als een teken van wie Hij was: de beloofde Messias, die de profeten hadden aangekondigd.