Loading...
 

WOLK

Wolk

Algemeen

Een wolk is een verzameling van waterdruppels of ijskristallen in de lucht. Een ‘verzameling die veel vormen kan aannemen en verschillend van kleur kan zijn.
Wolken zorgen voor schaduw en regen, en zijn zo van levensbelang voor mens en natuur.Symbool

Al heel lang zien mensen in wolken meer dan een zuiver natuurfenomeen. Zo wordt In de Bijbel (zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament) een wolk meestal gezien als een manifestatie van God, een beeld van zijn aanwezigheid en verborgenheid

Bijbel

Oude Testament

Aanwezigheid

God manifesteert zich in natuurverschijnselen, die zijn wezen zowel openbaren als verhullen.
In de Bijbel verwijst een wolk zowel naar die geheimzinnige, ongrijpbare, overweldigende van God als naar zijn bevrijdende, beschermende nabijheid.Ontoegankelijk

1 Koningen 8, 10-12
“Terwijl de priesters het heilige der heiligen verlieten, vulde de wolk de tempel van Jahwe, zodat ze omwille van die wolk niet ter plaatse konden vertoeven voor het verrichten van hun dienstwerk, want de heerlijkheid van Jahwe vervulde de tempel van Jahwe. Toen zei Salomo: `Jahwe heeft besloten in het duister te wonen’.”

Lees meer

Zoals nevel en mist ondoorzichtig zijn, zo is God ontoegankelijk. Die ontoegankelijkheid en verborgenheid van God wordt door een wolk geaccentueerd.Nabij

Exodus 13, 21-22
“Jahwe ging voor hen uit; overdag in een wolkkolom, 's nachts in een vuurzuil om hun licht te zijn. Zo konden zij dag en nacht doortrekken. Nooit week de wolkkolom overdag en de vuurzuil 's nachts van de spits van het volk.”

God ging zijn volk voor op de weg naar het beloofde land.Exodus 14,19-20
“De engel van God die aan de spits van het leger der Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op. De wolkkolom ging weg van de spits en stelde zich achter hen op. Zo kwam ze tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam.”

Hoewel God niet zichtbaar is, toont Hij met een wolk zijn aanwezigheid. Zo mocht Israël onderweg zijn beschermende nabijheid ervaren.Exodus 19, 9
“Jahwe zei nu tegen Mozes: `Ik kom tot jou in een dichte wolk zodat het volk Mij met jou hoort spreken en voor altijd vertrouwen in je zal krijgen.' Mozes bracht het antwoord van het volk over aan Jahwe.”


Exodus 19, 16-20
“Op de derde dag, vroeg in de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Boven de berg hing een dichte wolk, machtig bazuingeschal weerklonk, en alle mensen in het kamp beefden van angst.”

Lees meer

De wolk beschermde de mensen tegen een direct zien van God zelf.Exodus 24,15-18
“Mozes besteeg de berg en de wolk overdekte de berg. De heerlijkheid van God rustte op de Sinai en de wolk bedekte de berg, zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit de wolk. De heerlijkheid van God leek voor de Israëlieten op een verterend vuur, boven op de berg. Mozes trad de wolk binnen en besteeg de top. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.”Ontmoeting

Exodus 40, 33-38
“Rondom de woning en het altaar werd de voorhof opgetrokken en voor de ingang van de voorhof werd het kleed opgehangen. Daarmee was het werk van Mozes voltooid. Toen overdekte de wolk de tent van de samenkomst en vulde de heerlijkheid van Jahwe de woning. En Mozes kon de tent niet binnengaan, want de wolk rustte erboven, en de heerlijkheid van Jahwe vulde de woning. Op heel hun tocht trokken de Israëlieten telkens pas verder als de wolk zich van de woning verhief. Als de wolk zich niet verhief bleven zij wachten. Op heel hun tocht rustte overdag de wolk van Jahwe boven de woning, maar 's nachts was er een vuurgloed, die zichtbaar was voor alle Israëlieten.”

Lees meerNumeri 12, 1-13
“Ze zeiden: `Heeft Jahwe alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook door ons niet gesproken?' Jahwe hoorde dat en omdat Mozes een zeer bescheiden man was, de bescheidenste van alle mensen op aarde, zei Jahwe terstond tot Mozes, Aäron en Mirjam: `Ga met u drieën naar de tent van de samenkomst.' Zij gingen er met hun drieën hegen. Nu daalde Jahwe in een wolkkolom neer, nam plaats bij de ingang van de tent en riep Aäron en Mirjam, die beiden naar voren traden.”

Lees meerVervoer

Exodus 34,5-6
“Jahwe daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam Jahwe uit. Jahwe ging hem voorbij en riep: 'Jahwe! Jahwe is een barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw.”

Lees meer

Omdat de hemel de plaats is waar men God situeert, moet God uit de hemel neerdalen als Hij Mozes wil spreken. Een wolk wordt daarvoor gezien als een geschikt middel.Deuteronomium 33, 26
“Er is er geen als God: Hij rijdt met macht langs de hemel, met majesteit over de wolken om jullie te helpen.”

Als Mozes Aser zegent, belooft Mozes dat God als helper langs de hemel en over de wolken rijdt.

Nieuwe Testament

Aanwezigheid

Marcus 9, 7
“Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’”

Lees meer

Zoals men een wolk kan voelen, maar niet vastpakken, zo kunnen mensen God aanvoelen, maar nooit grijpen.Handelingen 1,9
“Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.”

Lees meer

Wanneer Jezus door God is opgewekt als ‘eerste van de doden’, wordt hij na veertig dagen
omhoog geheven. Een wolk zorgt ervoor dat de leerlingen Hem niet meer zagen.Vervoer

Lucas 21, 25-27
“Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de Mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk.

Lees meer

In deze tekst is de wolk een soort voertuig dat de verbinding maakt tussen hemel en aarde.1 Tessalonicenzen 4, 16-17
“Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn. Daarna zullen wij die nog in leven zijn, tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.”

Lees meer

De wolk is niet alleen een voertuig vanuit de hemel naar de aarde, maar ook van de aarde naar de hemel. Wolken brengen gelovigen naar Christus alsof ze een voertuig zijn.Apokalyps 14, 14-16
“Ik keek toe, en ik zag een witte wolk. Op de wolk zat iemand, een mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot Hem die op de wolk zat: ‘Sla uw sikkel erin en maai, want het uur om te maaien is gekomen; overrijp werd de oogst van de aarde!’ Toen wierp Hij die op de wolk zat zijn sikkel op aarde, en de aarde werd afgemaaid.”

Lees meer