Loading...
 

MARIA

Wie was Maria?

De naam 'Maria'

De naam 'Maria' is afgeleid van het Aramese 'Maryam'. De oorsprong van die naam is onduidelijk. 'Maryam' betekent wellicht: 'gewenst kind', 'bitter', 'rebels', of 'sterke wateren'.
Als de naam afgeleid zou zijn van een Egyptisch woord, dan kan het 'geliefde' of 'liefde' betekenen.
In het Oude Testament komt de naam voor als 'Mirjam'.De moeder van Jezus

'Wat was ik graag priester geweest om te kunnen preken over Onze-Lieve-Vrouw. Aan één keer zou ik genoeg gehad hebben om alles te zeggen wat ik daarover te vertellen heb. Om te beginnen zou ik duidelijk gemaakt hebben hoe weinig we van haar leven afweten. En hoe men over haar geen onwaarschijnlijke of gefantaseerde dingen moet vertellen. Wil een preek over Maria me voldoening schenken en me deugd doen, dan moet ik horen wat haar leven werkelijk was, niet wat men veronderstelt dat het kan geweest zijn. Ze wordt ons als ongenaakbaar voorgesteld; men zou ze als navolgbaar moeten voorstellen, haar deugden in het licht stellen, zeggen dat zij net als wij uit het geloof moest leven, en er bewijzen van geven uit het evangelie waar we toch lezen: 'en zij begrepen niet wat Hij hun zegde' (...) Wij weten wel dat Onze-Lieve-Vrouw de koningin is van hemel en aarde, maar ze is meer moeder dan vorstin, en men moet niet zeggen dat zij door haar unieke bevoorrechting alle andere heiligen in de schaduw stelt, zoals de opgaande zon de sterren doet verdwijnen. Lieve hemel, wat klinkt dat vreemd: een moeder die de glorie van haar kinderen doet verdwijnen!'
T. van LISIEUX, Derniers entretiens, p.390.

Over de moeder van Jezus weet men heel weinig. Maria maakte deel uit van een samenleving waarin vrouwen geen politieke of leidinggevende positie bekleedden. In het evangelie speelt zij maar een bescheiden rol omdat daarin de boodschap van Christus centraal staat.

Meer over Maria

Betekenis

. Zij belichaamt: geloof, hoop en liefde.
Geloof
Maria is de eerste gelovige, de eerste die achter haar zoon staat. (Bruiloft te Kana; Maria onder het kruis)


Hoop
Maria, die tot de groep van de 'armen van Jahwe' behoorde, werd getekend door hun hoop op een betere wereld, een betere toekomst. (Het Magnificat)


Liefde
De weinige teksten over Maria in de bijbel laten een lieve, kommervolle vrouw zien. (Geboorte van Jezus; Bruiloft te Kana)
. Maria mag je niet los zien van Jezus Christus.
In Noord-Ierland zei een dominee tot een vrouw
die een kaars aanstak voor een Mariabeeld:
'Maria is slechts moeder zoals alle vrouwen. Wat is daar nu zo speciaal aan?'
De vrouw zei: 'Meneer de dominee, het speciale is dat de zonen zo verschillen.'

De grote betekenis van Maria ligt in haar 'moeder-zijn'. De kerkvaders (de eerste theologen) schreven alleen over Maria als ze het hadden over de menswording van Jezus. In de discussie over het God- en mens-zijn van Jezus, maakt zij duidelijk dat Jezus wel degelijk mens was.
Zonder Jezus Christus zou er nooit over Maria gesproken zijn.
Let er eens op hoe veel kunstenaars Maria afbeelden met een hand die naar Jezus wijst.

'Die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria'
(Apostolische geloofsbelijdenis)

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden.
(Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel)


Om duidelijk te maken dat het uiteindelijk om Jezus gaat, gaf de Kerk een aantal Mariafeesten een andere naam.
Zo werd 'Maria-Lichtmis' (2 februari): Opdracht van de Heer
En Maria-Boodschap (25 maart): Aankondiging van de geboorte van de Heer.
. Maria is meer dan alleen een brave lieve vrouw.
Wanneer een boerin ergens in de wereld, zich richt tot de Moeder van Smarten en hierin een lotgenote ervaart, die haar kan steunen in haar eigen moeilijkheden, dat kan dit zeer authentiek zijn. Wanneer een vrouw zich in haar lijden probeert staande te houden door haar geloof in Maria als Moeder van Smarten, dan kan dit indrukwekkend zijn. Maar als een rijke kerkelijke prelaat, een doodarme bevolking oproept zich over te geven aan de ellende van alledag, in navolging van Maria, dan is dit bedenkelijk.Vertellen over Maria aan kinderen

Laat het beeld van Maria eenvoudig blijven en belaadt het niet met al te veel veronderstellingen of verworvenheden van bijna twintig eeuwen Maria-devotie.
De liturgie plaatst Maria vooral in de schijnwerper tijdens de kersttijd en op 15 augustus. Tijdens de maand mei, is het de folklore die haar en de andere moeders in het licht plaatst.
Maria wordt in godsdienstlessen vaak als voorbeeld gesteld. Niet dat men haar leven moet nabootsen - men weet er trouwens bijna niets over - maar wel dat men zich inleeft in wat voor haar het leven geweest is, dat men zich inleeft in haar manier van geloven, zodat het eigen leven er anders door wordt.Maria in het evangelie

De boodschap aan Maria (Lucas 1, 26-38)
Deze tekst werd geschreven als een roepingsverhaal (vgl. Isaak, Jacob, Mozes, Jozua, Gideon, Samuel en David). Maria aarzelt als ze geroepen wordt. Dit vind je terug bij haar grote voorgangers, met het grote verschil dat zij een vrouw is. Op de achtergrond van de O.T.- roepingsverhalen, wordt hiermee de wereld op zijn kop gezet.
Maria antwoordt als een bewuste, zelfstandige vrouw. In de meest recente vertaling lees je: 'Ik bied mij aan als dienares van de Heer, laat met mij gebeuren wat U zegt.' De vroegere vertaling was passiever: 'Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw Woord.'


Het bezoek aan haar nicht Elisabet (Lucas 1, 39-45.56)
Lucas beschreef dit gebeuren om de betekenis van Jezus t.o.v. Johannes scherper te stellen. Intussen krijg je een zicht op de manier waarop Maria gelooft: zij is bezorgd om haar nicht Elisabet en gaat er naar toe om haar te helpen.


Magnificat (Lucas 1, 46-55)
Dit lied is eerder het werk van een schrijver, dan een lied dat Maria gezongen heeft. Het weerspiegelt de mentaliteit van de groep waartoe zij behoorde. Die groep (de ‘Armen van Jahwe’) leefde in de hoop dat de bestaande maatschappij, dank zij God, zou veranderen zodat de rechten van de arme gerespecteerd zouden worden. Zo is Maria het symbool van het volk Israël, dat uitzag naar een komende Redder, de Messias.
Maria komt in deze tekst naar voren als een bezielde, krachtige vrouw. De zachte tere Maria, zoals je die op vrome afbeeldingen kunt vinden, is hier ver zoek.


Geboorte van Jezus (Lucas 2, 1-7)
Maria wikkelt Jezus in doeken en legt Hem in een kribbe.


De 12-jarige Jezus (Lucas 2, 41-52)
Dat Maria haar zoon niet ziet op de terugweg naar Nazaret baart haar grote zorg: samen met Jozef zoekt ze drie dagen naar haar zoon die ze uiteindelijk in de tempel vindt.


De bruiloft te Kana (Johannes 2, 1-11)
Het veranderen van water in wijn noemt Johannes het eerste openbare teken van Jezus' optreden. Maria speelt er een niet geringe rol: zij ziet de nood van de mensen en signaleert die aan Jezus, in het volste vertrouwen dat hij uitkomst brengt.
In deze tekst staan de laatste woorden van Maria die in het evangelie opgetekend werden: 'Doe wat Jezus van je vraagt.' Maria is een en al verwijzing naar Jezus.


Het lijdensverhaal van Jezus
Dit verhaal laat Maria kennen als een moeder die de gewelddadige dood van haar zoon meemaakt. Wanneer iedereen denkt aan de ineenstorting van al wat hij aan hoop en moed bracht, is zij diegene die gelooft: zij blijft trouw en laat Hem niet in de steek!


Pinksteren (Handelingen 1, 14; 2, 1-13)
De leerlingen zoeken, totaal verslagen na de dood van Jezus, steun bij elkaar en bidden. Maria is er ook bij, zij blijft verbonden met de leerlingen van Jezus. Zo wordt zij het symbool van het nieuwe volk van God.Maria in de Koran

Maryam (Maria) is in de Koran de moeder van Isa (Jezus).

In de Koran worden twee soeras (hoofdstukken) aan Maryam gewijd:
. Soera 'Het Geslacht van Imraan' 35-47
. Soera Maryam 16-34.

Het valt op dat in de Koran de naam Maryam de enige vrouwennaam die in genoemd wordt.Vieren van Maria

Meimaand - Mariamaand

De voor-christelijke feesten in onze streken naar aanleiding van de lente, werden gekerstend (christelijk gemaakt) door de aandacht te trekken op Maria.
Met dezelfde ingesteldheid werden kapelletjes opgehangen aan heilige bomen of erbij geplant, zodat de aandacht van de boom afgeleid werd naar Maria of de andere heilige die in het kapelletje werd vereerd.Mariafeesten

1 januariFeest van de moeder Gods Maria
Dat Maria de 'moeder Gods' genoemd wordt, wil vooral zeggen dat haar kind Jezus als mens én als God ervaren werd.
2 februariOpdracht van de Heer / Lichtmis
Dit feest wordt veertig dagen na de geboorte van Jezus gevierd. Op die dag moesten joodse ouders hun eerste kind aan God opdragen in de tempel.
25 maartAankondiging van de Heer / (Maria Boodschap
Dit feest wordt negen maanden gevierd voor Kerstmis, de dag waarop de geboorte van Jezus gevierd wordt.
PinkstermaandagHeilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk
Zaterdag na de 2e zondag na PinksterenOnbevlekt Hart van Maria
31 meiMaria-Bezoek / Maria Visitatie
Nadat Maria te horen kreeg dat ze zwanger zou worden, gaat ze op bezoek bij haar nicht Elisabet - volgens de evangelist Lucas.
15 augustusTenhemelopneming van Maria
Op die dag wordt gevierd dat Maria na haar dood verrezen is en opgenomen in de hemel.
22 augustusHeilige Maria Koningin van hemel en aarde
8 septemberMaria geboorte
Feest van de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. Samen met Jezus (25 december) en Johannes de doper (24 juni) behoort Maria tot de uitzonderingen van wie de Kerk de biologische geboorte viert.
15 septemberFeest van Onze-Lieve-Vrouw van smarten
Herdenking van de zeven 'smarten' van Maria, waarvan er zes teruggaan op teksten in de Bijbel.
21 november Maria presentatie
Dit feest is gebaseerd op het apocriefe evangelie van Jakobus. Het herinnert eraan dat de ouders van Maria haar in de tempel opdroegen als dank voor haar geboorte.
8 decemberMaria Onbevlekt Ontvangen
Dit feest (negen maanden voor de geboorte van Maria op 8 september) viert dat Maria vanaf haar ontvangenis niet bevlekt is door de erfzonde, waardoor Jezus zonder zonde kon geboren worden.


Maria en kunst

Beeldende kunst

Evolutie in de geschiedenis

Gedurende twintig eeuwen christendom werden veel soorten beelden van Maria gemaakt.
Enkele typerende voorstellingen van Maria kun je hier vinden.
Men zag in haar meer een na te volgen model, dan een inspirerende persoonlijkheid. Bovendien werd dit model telkens beïnvloed door de tijd waarin men leefde.


Maria- Koningin
Maria Koningin
Na de ineenstorting van het Romeinse Keizerrijk bouwde de kerk zich uit als een soort keizerrijk.


Maria als Maagd
In de 12e eeuw werd het verplichte celibaat voor priesters ingevoerd.


Mater Dolorosa
Mater Dolorosa
13-14e eeuw: tijd van politieke chaos, hongersnood, pest-epidemie ...Ann DE MEULEMEESTER

Mariabeeld (Sint-Andrieskerk, Antwerpen)
De Meulemeester

Ann De Meulemeester, die behoort tot de 'zes van Antwerpen' (een groep bekende Belgische modeontwerpers), creëerde in 2001 op vraag van pastoor Rudi Mannaerts een eigentijds kleed voor het Mariabeeld van de broederschap van Bijstand en Victorie in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen.
Uiteindelijk niet zo bijzonder, want Maria werd in de kunst eeuwenlang in eigentijdse klederdracht voorgesteld.
Suggestie
Materiaal
Gezicht Maria
Kopie van dit gezicht van Maria. Maak eventueel gebruik van dit blad.
Een aantal stofjes, scharen, lijm en een stevig blad.


Verloop
De deelnemers creëren de kleding van Maria.
Ze kleven het hoofd op het stevige blad, en nadien ook de stukken stof die haar kleding voorstellen.
De deelnemers mogen de stofjes wel niet zomaar wat bijeen plakken, maar bij elke keuze nadenken waarom ze die stof en de kleur precies goed vinden.


Bijvoorbeeld:
een kostbare stof - voor Maria kan niets goed genoeg zijn
een eenvoudige stof - Maria was een nederige vrouw
...

een witte stof - Maria was zuiver van hart
een zwarte stof - Maria heeft veel leed gekend
een rode stof - Maria was een liefdevolle vrouw
...

Ook de motieven op de stof kunnen een rol spelen.
En ook of Maria kledingstukken op elkaar draagt: een kleed, een mantel
En wat gebeurt er met het haar van Maria? En wat heeft ze aan haar voeten?


Alle werken worden nadien gepresenteerd.
De toeschouwers verwoorden wat hen bij de kleding opvalt.
Nadien komt de 'ontwerper' aan het woord.
Samen wordt daarna gezocht naar een titel of een korte zin die dat werk typeert.


TIP
Je kunt ook vertrekken van een foto van het hoofd van een Mariabeeld in de eigen kerk.Gérard WATELET

Mariabeeld (Onze-Lieve-vrouwekathedraal, Antwerpen)
Gérard Watelet (Namen 11 december 1963 - ) was een Belgisch modeontwerper van 1988 tot 2010. Hij had een tijd lang de Belgische koninklijke familie als klant. Nu is hij vooral bezig als interieurarchitect.
In het jaar 2006 vroeg men hem om een mantel te ontwerpen voor het Mariabeeld in de kathedraal van Antwerpen.


Watelet 2

Muziek

Let it be

Schrijvers: John Lennon, Paul Mc Cartney

When I find myself in times of trouble,
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness
she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

And when the broken hearted people
living in the world agree
There will be an answer, let it be
For though they may be parted,
there is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

And when the night is cloudy
there is still a light that shines on me
Shine until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music,
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
Whisper words of wisdom, let it be
Vertaling
Wanneer ik moeilijkheden ken
komt Moeder Maria naar mij
en spreekt woorden van wijsheid, laat het zo zijn.
En in mijn donkere uren
staat zij recht voor mij
En spreekt woorden van wijsheid, laat het zo zijn,
laat het zo zijn, laat het zo zijn, laat het zo zijn.
Fluistert woorden van wijsheid, laat het zo zijn.

En wanneer de mensen met liefdesverdriet
het met elkaar eens zijn
Zal er een antwoord zijn, laat het zo zijn
Hoewel ze misschien uit elkaar zijn
is er nog steeds een kans dat ze zullen inzien
Dat er een antwoord zal zijn, laat het zo zijn.
Laat het zo zijn, laat het zo zijn, laat het zo zijn,
Fluistert woorden van wijsheid, laat het zo zijn.

En wanneer de nacht vol wolken is
is er nog een licht dat op me schijnt,
schijnt tot aan de morgen, laat het zo zijn
ik word wakker met het geluid van muziek
Moeder Maria spreekt tot mij
Spreekt woorden van wijsheid, laat het zo zijn
Laat het zo zijn, laat het zo zijn, laat het zo zijn
Er zal een antwoord zijn, Laat het zo zijn
Fluistert woorden van wijsheid, laat het zo zijn.
Klik hier om het lied te beluisteren.
Kanttekening
Paul Mc Cartney bezong in dit lied niet de bijbelse Maria, maar zijn eigen moeder Mary, die hem troostte en bemoedigde in de meest donkere momenten van zijn leven.

Suggesties

Kleine kinderen

VERKENNEN

Bekijken van een Mariabeeld

(inspiratiebron: TOV 3e kleuterklas)

Laat de kinderen naar een Mariabeeld kijken.
- Wie is er bij Maria? (Jezus)
- Wat doet Maria? (Jezus vasthouden/ bidden/...)
- Wat heeft Maria op haar hoofd? (een doek / een kroon)
- Hebben jullie vragen over Maria?
De kinderen stellen hun vraag.
De andere kinderen zoeken zelf naar het antwoord.
Vertel dat grote mensen (alleen of in groep) bij Maria vaak een 'Wees gegroet' bidden.
Doe dat voor.
Steek, indien mogelijk, een kaars aan bij het beeld.
Vertel dat mensen dit doen omdat ze hopen dat Maria aan hen denkt of voor hen zorgt.
Sommigen doen dat om Maria te danken.
Soms steken ze een kaars aan omdat iemand anders zorgen of verdriet heeft.

In Noord-Ierland zei een dominee tot een vrouw
die een kaars aanstak voor een Maria-beeld:
'Maria is maar een moeder zoals andere moeders.
Wat is daar nu zo speciaal aan?'
De vrouw zei: 'Meneer de dominee,
het speciale is dat de zonen zo verschillen.'
INFORMEREN

Meimaand, Mariamaand

In de maand mei wordt Maria, de moeder van Jezus, gevierd.
(Toon de foto van een versierd Mariabeeld)
- Hoe kun je zien dat mensen Maria vieren?
Laat de kinderen formuleren wat ze op de foto zien. (bloemen, kaarsen)
- Waarom vieren de mensen Maria?
Ze is een lieve vrouw. Daarom noemen gelovigen haar 'Onze Lieve Vrouw'
(Hierbij kun je het plaatselijk verhaal vertellen dat hoort bij een Mariabeeld dat in de streek vereerd wordt)

In de blaadjes van een bloem, die je voor de kinderen gekopieerd hebt, tekenen de kinderen iets voor Maria.
Deze bloemen worden uitgeknipt. Elk van de bloemblaadjes wordt rechtop geplooid. Plaats ze in een kring rond een Mariabeeld.

Bid tot slot samen met de kinderen het Weesgegroet.DOEN

Een bloemenkrans voor Maria

(E. GEETS, Handen uit de mouwen, in Simon 2006, nr 6)

Materiaal
Stevige draad; Naald; Gekleurde drankrietjes
Gekleurd tekenpapier; Potlood; Schaar


Werkwijze
Teken een eenvoudige bloemvorm met een doorsnede van ongeveer 5 cm. Knip de vorm uit.
Trek de vorm meermaals over op gekleurd tekenpapier.
Knip de bloemen uit. Knip de drankrietjes in stukken van een drietal cm.
Rijg om beurten een rietje en twee bloemen aan de draad. Maak zo een slinger van minstens 75 cm. Knoop de uiteinden aan elkaar.
Krul de bloemblaadjes lichtjes naar binnen. Je bloemenkrans is klaar!

Grote kinderen

SPREKEN MET BEELDEN

Handen van Maria

Maak gebruik van dit werkblad om met de kinderen stil te staan bij de manier waarop kunstenaars de handen van Maria hebben afgebeeld. Wat wilden ze ermee duidelijk maken?


. Biddende handen: Maria was een gelovige vrouw die een belangrijke plaats gaf aan God in haar levensstijl

. Wijzende hand: Maria wijst naar haar zoon Jezus. Om Hem is het te doen!

. Handen die Jezus vasthouden: Maria is een zorgzame moeder.

. Maria met beide handen open: drukt uit dat Maria zich ten dienste stelt van God

. Hand waarmee ze een boek leest. Dit boek kan een gebedenboek zijn of een Bijbel.
In beide gevallen verwijst het naar God die een belangrijke plaats heeft in haar leven.

Geef daarna de kinderen de kans om zelf Maria te tekenen.
Ga rond bij de kinderen, en zie wat ze ervan maken.
Laat ze verwoorden waarom ze de handen van Maria op een bepaalde manier tekenen.

EVEN TESTEN

Een naam voor Maria

Met de letters achter de juiste antwoorden kun je een woord vormen waarmee men Maria benoemt


Maria heeft als voorvader
a. Mozes (A)
b. Jesaja (I)
c. David (O)


De verloofde van Maria heet
a. Joshua (P)
b. Jozef (N)
c. Jona (M)


Maria woont in
a. Jeruzalem (S)
b. Jericho (T)
c. Nazaret (Z)


De engel die aan Maria vertelt dat ze de moeder van Jezus zou worden heet:
a. Natanaël (U)
b. Gabriël (E)
c. Emmanuel (A)


Dit lied zong Maria na het bezoek van de engel
a. Benedictus (B)
b. Te Deum (R)
c. Magnificat (L)


De nicht van Maria heet
a. Elisabet (I)
b. Myriam (E)
c. Batseba (O)


Maria bevalt van Jezus in
a. Betlehem (E)
b. Nazaret (A)
c. Jeruzalem (U)


Na de geboorte van Jezus vlucht het gezin van Maria naar:
a. Palestina (D)
b. Egypte (V)
c. Griekenland (H)


Toen Jezus twaalf jaar oud was, zochten Maria en Jozef Hem in Jeruzalem gedurende
a. drie dagen (E)
b. vijf dagen (O)
c. zeven dagen (I)


Maria werd samen met Jezus en zijn leerlingen uitgenodigd op een bruiloft te
a. Kafarnaüm(C)
b. Kana (V)
c. Kanaäan (J)


De Maria maand valt in
a. februari (D)
b. mei (R)
c. november (W)


Op 2 februari viert de Kerk
a. Maria Lichtmis (O)
b. Maria Boodschap (A)
c. Maria Koningin (U)


Maria tenhemelopneming wordt gevierd op
a. 15 maart (E)
b. 1 mei (I)
c. 15 augustus (U)


Het gebed dat christenen tot Maria bidden begint met de woorden:
a. Onze Moeder (Z)
b. Wees gegroet (W)
c. Ik geloof (D)


Correctiesleutel
Onze lieve VrouwWaar of niet waar?

(naar: C. LETERME, werkblad bij Simon 2006, nr 8)

Met dit spel kom je te weten wat kinderen al of niet weten over Maria.
Laat ze zelf zoveel mogelijk vertellen nav de verschillende stellingen. Vul aan waar je kunt.

. Maria is de moeder van Anna
. Maria ging op bezoek bij haar nicht Elisabet
. Maria woonde in Jeruzalem
. Maria kreeg het bezoek van de engel Gabriël
. Maria wordt vooral gevierd in de maand november
. 'Goede dag Maria' is een heel bekend gebed
. De engel Michaël zei aan Maria dat ze moeder zou worden
. Maria is de moeder van Jezus
. Toen Jezus twaalf jaar was, mocht Hij naar Egypte
. Jezus praatte graag met de rabbi's in de tempel
. Maria zocht samen met Jozef drie dagen naar Jezus
. Maria zag dat er onvoldoende wijn was op een bruiloft te Kana
. Toen Jezus stierf was Maria in Nazaret
. Het belangrijkste feest van Maria is op 15 augustus


Correctiesleutel
WAAR:
Maria ging op bezoek bij haar nicht Elisabet
Maria kreeg het bezoek van de engel Gabriël
Maria is de moeder van Jezus
Maria heeft samen met Jozef drie dagen gezocht naar Jezus
Maria zag dat er onvoldoende wijn was op een bruiloft te Kana
Het belangrijkste feest van Maria is op 15 augustus


NIET WAAR:
Maria is de moeder van Anna
Maria woonde in Jeruzalem
Maria wordt vooral gevierd in de maand november
'Goede dag Maria' is een heel bekend gebed
De engel Michaël zei aan Maria dat ze moeder zou worden
Toen Jezus stierf was Maria in NazaretDominospel

Download dit bestand om een dominospel rond Maria te spelen.Verbind: Maria in de Bijbel

Kopieer dit blad en laat de kinderen zoeken welke zinnen er bij de kunstwerken horen.

VERTELLEN

Het boek van mama en Margot

(Dialoog: K. JANSSEN in Simon, uitgeverij Averbode, 2006 nr 8, p. 4-5
Bindteksten: C. LETERME)

Mama en Margot zijn bezig met de grote schoonmaak.
Mama:
Als we goed opschieten, gaan we straks samen naar de film!

Margot ontdekt in een schuif van het kastje naast het bed van haar mama een boekje.
Margot:
Mama, wat is dat voor een boekje?

Mama:
Daarin schrijf ik soms over jou en mij!

Margot:
Mag ik het zien?
...
Wat is dat voor iets?

Mama:
Een stukje vingernagel van toen je twee weken oud was. Ik vond het doodeng om die kleine nageltjes te knippen!

Margot:
Is dat mijn haar?

Mama:
Ja! Ik was zo trots op je mooie krulletjes!

Margot:
Waarom heb je dat bewaard?

Mama:
Dan weet ik nog hoe ik me toen voelde …

Margot:
Ik wil zien wat er nog allemaal in zit!

Margot en mama bladeren verder in het boekje. Op een bladzijde is een kalenderblaadje van de 1e september geplakt.
Mama:
Je eerste schooldag! Ik was blij voor jou, maar toch ook een beetje bang …

Margot
Dat ben ik allemaal vergeten. Fijn dat jij dit boekje hebt gemaakt!

In het boekje vinden ze een tekening van toen Margot een kleuter was.
Margot:
Ik kan nu echt wel mooier tekenen!

Mama:
Je kon er helemaal in opgaan, dat was echt leuk!

Margot:
Waarom zit dat snoeppapiertje hier?

Mama:
Ik was je eens kwijt in de supermarkt. Een oude mevrouw bracht je terug. Ze had je een snoepje gegeven … Wat was ik toen ongerust!
Ik weet dat jij ooit een lieve, flinke vrouw zult zijn!

Margot:
Zo kun je zien hoe ik groot word. En er is nog veel plaats!

Mama
Zo zie ik weer terug hoe het was toen jij klein was… Dat wil ik bewaren voor altijd!
Suggestie
(C. LETERME in Simon plus, uitgeverij Averbode, 2006 nr 8)

Bespreek het verhaal met de volgende vragen:
- Waarover gaat dit verhaal?
- Hebben jullie thuis ook zo’n boek?
- Waarom heeft de mama van Margot dit boek gemaakt?
(Ze bewaarde dat boek alles wat ze aan herinneringen aan Margot wilde vasthouden)
- Zou jij ook zo’n boek willen? Waarom?
- Stel je voor dat je zo’n boek zou kunnen vinden dat Maria over Jezus gemaakt heeft.
Wat zou Maria zeker niet willen vergeten over Jezus?

Zoek samen met de kinderen wat Maria zich van Jezus zou kunnen herinneren.
Indien de kinderen daar op het eerste zich niet zoveel over weten, besteed dan voldoende tijd aan het vertellen van die verhalen (Verhalen rond de geboorte van Jezus zullen zeker nog gekend zijn. Ook een aantal parabels die Jezus vertelde kunnen hierbij vermeld worden. Men kan er gerust van uitgaan dat Maria er enkele van kende. Zoek samen met de kinderen naar een mogelijke tastbare herinnering die Maria aan die gebeurtenis of verhaal zou kunnen bewaard hebben.

Bijvoorbeeld:
Aankondiging van de geboorte aan Maria
(bv.: veer ...)

Maria bezoek haar nicht Elisabet
(bv.: geschenkje, bloemen ...)

Geboorte van Jezus
(bv.: stro, ...)

Bezoek van de herders
(bv.: wol, ...)

Bezoek van de wijzen
(bv.: wierookstokje ...)

De 12-jarige Jezus in de tempel
(bv.: tekening van de tempel ...)

Maria op de bruiloft te Kana
(bv.: wijnetiket ...)

Jezus aan het kruis
(bv.: papier met de letters: INRI* ... )
INRI = letterwoord dat staat voor: Iezus van Nazaret, Rex (=koning) van de Ioden. (Merk op dat de I in onze taal een J is.)

Enkele parabels die Jezus verteld heeft (Kies voor parabels die je in je groep al verteld hebt, of die in vorige jaren aan bod kwamen).Maak verschillende ‘hoeken’ per verhaal (laat de kinderen per twee werken)
per twee kinderen:
. één blad met de Bijbeltekst bij het uitgezochte verhaal (als ondersteuning - kan later toegevoegd worden)
. één blad voor de tekening (van de tastbare herinnering)
. één blad voor een tekst (waarin de kinderen zich in Maria inleven, en noteren waarom ze dat voorwerp hebben bewaard
Maak van de verschillende bladen één boek over Maria.

DOEN

Galerij van Maria

Mogelijkheid 1

. Zoek vooraf op het internet verschillende afbeeldingen van Maria.
Zorg voor verf, boetseerklei of ...
. Toon aan de kinderen de verschillende voorstellingen van Maria.
(Maria als koningin; piëta, icoon van de Moeder Gods, O.-L.-Vrouw van Lourdes...)
- Weet je wie dit is?
- Wat weet je over haar?
- Welke voorstelling vind je de mooiste? Waarom?
- Welke voorstelling vind je helemaal niet mooi? Waarom?
- Maak je eigen beeld van Maria, of teken het, of schilder het.
- Maak er samen met die van anderen een mooie tentoonstelling van.Mogelijkheid 2

De kinderen zoeken thuis of in een bib naar voorstellingen van Maria (foto’s, tekeningen in een kinderbijbel). Eventueel kun je, gewapend met een fototoestel in de parochiekerk op zoek gaan naar verschillende voorstellingen van Maria. Bijvoorbeeld: Maria bij de geboorte van Jezus, Maria onder het kruis, Maria met het kind Jezus op de arm. (beeld, schilderij, icoon…)

Breng het verzamelde materiaal bijeen. Bespreek met de kinderen de verschillende voorstellingen. B.v.
- Waarom wordt Maria bijna altijd met Jezus afgebeeld?
- Welke voorstelling vind je de mooiste? Waarom?
- Welke voorstelling vind je helemaal niet mooi? Waarom?
(Maak eventueel gebruik van dit werkblad)

Nodig de kinderen uit om zelf een eigen ‘beeld’ van Maria te maken.
Hierin kun je differentiëren, naargelang de vaardigheden van de kinderen:
werken met klei
werken met verf
werken met pastel; kleurpotloden
werken met diverse materialen (bv. keitjes, kralen, takjes, granen, pasta’s…)

Hou nadien een ‘tentoonstelling’.
De makers van het kunstwerk gidsen en zeggen nadien waarom ze Maria op een bepaalde manier afbeelden.

Jongeren

INLEVEN

Dag Maria!

(K. JANSSEN in de blog van de auteur, 2 november 2023)

- Dag Maria, ik kom je weer terugdraaien.
- Ha, Kolet, fijn! Ik was het stilaan beu om naar de muur te kijken.
- Vond je het niet goed dat ik je omdraaide, met je rug naar ons toe, net als bij het beginbeeld van Godvergeten?
- Ik begrijp het wel. Het was een duidelijk signaal van afkeer over wat er gebeurd is. Het kwam het dichtst bij Jezus die zich zou omkeren in zijn graf, hè. Maar daar ligt Hij niet meer, dus dat ging niet, natuurlijk!

We giechelen allebei.

- Ik ben blij dat ik je gezicht weer zie.
- En ik ben blij dat ik de wereld weer kan zien.
- Ook al gebeurt er zoveel kwaad en zoveel dat ons pijn doet?
- Zelfs dan. Zeker dan. Ik wil alle mensen omarmen. Vooral de mensen die pijn en verdriet hebben.
- Die komen graag naar jou, dat zie ik wel. Er branden altijd kaarsjes in het kapelletje om de hoek, elke dag opnieuw.
- Ze komen voor een beetje troost. En ze gaan weg met een beetje hoop. Meer kan ik niet doen.
- Misschien is dat genoeg … Wat denk je?
- Ik weet het niet. We leggen het in de handen van Jezus, van onze Vader, van de Geest die overal aan het goede werkt. En dan zien we wel.
- Tot ziens, Maria!
- Dag Kolet, tot binnenkort!
Suggestie
Schrijf een nieuwe dialoog met Maria.
- Welke vragen zou jij stellen aan Maria?
- Hoe zou ze daar volgens jou op antwoorden?

Indien er verschillende dialogen geschreven werden:
- Hoe denken we over Maria?
- Wat is haar relatie tot Jezus?

Maria in 'Bijbelin1000seconden'

Matteüs 1, 18-24: De geboorte van Jezus
Matteüs 2, 1-14: Bezoek van de wijzen
Matteüs 2, 13-23: De vlucht naar Egypte

Lucas 1, 26-38: De boodschap aan Maria
Lucas 1, 39-45: Maria bij Elisabet
Lucas 1, 46-56: Magnificat
Lucas 2, 1-14: De geboorte van Jezus
Lucas 2, 15-20: Bezoek van de herders
Lucas 2, 16-21: Na de geboorte van Jezus
Lucas 2, 22-40: De opdracht van Jezus
Lucas 2, 41-52: De 12-jarige Jezus in de tempel

Johannes 2, 1-11: Bruiloft te Kana

Handelingen 2, 1-11: Pinksteren


2 Maria