Loading...
 

Oude Testament

Inleiding

Bijbel

‘Bijbel’ is afgeleid van het woord ‘Byblos’, de naam van een havenstad in de oudheid, gelegen aan de kust van Palestina. Die stad was belangrijk voor de import van papier, dat toen gemaakt werd van papyrus. Stengels van dit riet werden kruiselings op elkaar geplakt en geperst in lange stroken die opgerold werden rond een stok. Dat is de reden waarom men van boekrollen (biblia) spreekt. Later werd dit meervoud gezien als een enkelvoud: het gaat om één boek, dat wel uit verschillende boeken bestaat.

Naast ‘Bijbel’ wordt ook ‘Heilige Schrift’ gebruikt. Met dit woord wil men de nadruk leggen dat dit boek gaat over God en zijn relatie met mensen.

Bijbel van de joden

TeNaCH

Deze Bijbel bestaat uit drie delen, die men zich concentrisch moet voorstellen:

DelenVertalingAfkortingInhoud
ToraWet; richtingwijzerTDit deel staat centraal. Het bevat de leer, het onderricht, de woorden die God aan Mozes gaf.
Nabiim profetenNa‘Woordvoerders van God’, spreken over concrete situaties vanuit de ‘woorden’ van God.
ChetubimGeschriftenCHDe overige boeken, die in de Bijbel opgenomen zijn, tonen hoe de ‘woorden van God’ in het leven van de mens werken.


Deze drie delen worden weergegeven met het letterwoord ‘TeNaCH’.

Bijbel van de christenen

Oude en Nieuwe Testament

De Bijbel van de christenen bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
Met 'testament' bedoelt men niet: laatste wilsbeschikking, maar 'verbond', want alle boeken hebben iets te maken met de relatie, het verband, het verbond tussen God en zijn volk.

Het 'Oude Testament', ook wel 'Eerste Testament' genoemd, is een bibliotheek van boeken en boekjes die langzaam tot stand kwam in de loop van de geschiedenis van Israël. Tussen het oudste en het jongste geschrift ligt minstens 1000 jaar. De boeken in het Oude Testament zijn overwegend dezelfde boeken als in de joodse Bijbel, maar dan in een andere volgorde.

Het woord 'oud' geeft aan dat het gaat om de boeken die ouder zijn dan Jezus Christus. 'Oud' betekent dus niet 'verouderd', zoals 'nieuw' van het Nieuwe Testament niet betekent 'gloednieuw', maar 'hernieuwd', opgefrist in Jezus.
Merk op dat Jezus de teksten en verhalen uit het Oude Testament, zoals christenen de joodse Bijbel noemen, kende zoals alle joodse kinderen van zijn tijd.

Overzicht 

Alleen de boeken die aan bod komen in 'bijbelin1000seconden' werden in dit overzicht opgenomen.Pentateuch (Tora)

Inleiding

Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronomium


Historische boeken

Jozua

Rechters

Ruth

Samuel

Koningen

Kronieken

Ezra

Nehemia

Tobit

Judit

Ester

Makkabeeën
Poëtische boeken

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied

Wijsheid

Wijsheid van Jezus Sirach
Profetische boeken'

Grote profeten

Jesaja

Jeremia

Klaagliederen

Baruch

Ezechiël

Daniël


Kleine profeten

Hosea

Joël

Amos

Jona

Micha

Nahum

Habakuk

Sefanja

Haggai

Zacharia

Maleachi